عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله برق
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

جهت دانلود فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و از طریق منوی کاربران وارد سایت شوید.

عضویت در سایت

Files:
اتصال زمین در شبكه های توزیع و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود سیستم حفاظتی 331.79 KB
طراحی یك روش جدید برای تشخیص خطاهای امپدانس بالا براساس تبدیل wavelet 208.95 KB
استفاده از نتایج اجرای طرح مكانیزاسیون توزیع در بهینه سازی شبكه و بستر سازی برای اتوماسیون 224.44 KB
بررسی عوامل مؤثر در بروز خطای فاز به زمین در فیدرهای شركت توزیع برق شهرستان اصفهان و اقدامات اصلاحی جهت كاهش خطا 179.87 KB
حفاظت تجهیزات شبكه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت 291 KB
حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت 258.26 KB
بررسی و پیاده سازی اتوماسیون شبكه توزیع برق در محدوده شركت توزیع شمالغرب تهران 208.47 KB
بررسی ضرورت ها و اصول بهینه اتوماسیون شبكه های توزیع 196.92 KB
امكان سنجی اعمال سیستم اتوماسیون در شبكه های توزیع برق ایران 374.6 KB
طرح جامع الكتریكی بافت مركزی مشهد پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) جهت برآورد بار و جایابی بهینه پست ها 212.58 KB
بررسی و بهبود قابلیت اطمینان در شبكه توزیع شهرهای زنجان و قزوین با استفاده از نرم افزار DIgSILENT 271.68 KB
استفاده از شبكه عصبی در افزایش دقت گیرنده های GPS تك فركانسه پس از حذف اثر SA 316 KB
سیستم مدیریت حوادث فشار ضعیف ( دیسپاچینگ فشار ضعیف ) 125.33 KB
نقش برنامه ریزی در كاهش خاموشی ها 165.01 KB
بررسی تاثیرات برقی نمودن چاههای كشاورزی بر شبكه توزیع 266.18 KB
بررسی انرژی توزیع نشده مدیریت برق ارسنجان 161.14 KB
روشهای مدرن دربرنامه ریزی و طراحی شبكه توزیع الكتریكی 261.99 KB
كاربرد GIS در تهیه اطلاعات سیستم های توزیع 1.7 MB
شناسائی و تعیین نقاط ضعف و قوت فیدرهای فشار متوسط 181.32 KB
كاهش پیك بار سرمایشی شهرستان بندر عباس با اعمال كنترل مستقیم كولرهای گازی 240.88 KB
بررسی مشكلات اجرائی و بهره برداری شبكه های توزیع در مناطق سردسیر 206.25 KB
بررسی عوامل موثر بر تقاضای انواع انرژی در بخش صنعت استان اصفهان و تخمین كششهای جانشینی بین آنها 236.74 KB
روشی نوین در تجدید آرایش شبكه های نا متعادل توزیع با استقاده از جابجایی شاخه ها 299.2 KB
كاربرد نظریه صف بندی در بهره برداری بهینه از شبكه های توزیع نیروی برق 217.4 KB
طراحی مدل بهینه روشنایی معابر روستاها و ارزیابی فنی و اقتصادی 173.19 KB
اولویت بندی فیدرهای 20Kv شبكه توزیع شهرستان ساری جهت بهره برداری بهینه و اتوماسیون 223.78 KB
شاخص, اولویت بندی, امتیاز بندی, حادثه, انرژی توزیع 376.86 KB
ارائه روشی نوین در جایابی بهینه پستهای توزیع به روش الگوریتم ژنتیك (GA) 371.16 KB
بهینه سازی شبكه های توزیع 243.98 KB
ارائه یك روش تحلیلی جدید در مورد خازن گذاری ثابت بهینه در شبكه های توزیع شعاعی 244.44 KB
بررسی وقوع پدیده فرورزنانس بر اثر كلیدزنی ناقص در شبكه های توزیع نیروی برق 406.47 KB
بازآرایی بهینة فیدرها جهت نیل به كمترین تلفات، بهترین كیفیت و بیشترین امنیت در توان الكتریكی توزیع شده 937.17 KB
مقایسه ترانسفورماتورهای نوع خشك و روغنی 166.28 KB
بار گذاری بهینه ترانسفورماتورهای توزیع برق 334.34 KB
محاسبه و بررسی جریان هجومی ناشی از وصل ترانسفورماتورهای توزیع 456.66 KB
پتانسیل كاهش پیك بار شبكه سراسری از طریق بهبود راندمان و نحوه بارگیری از ترانسفورماتورهای توزیع 193.89 KB
ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الكتریكی 235.82 KB
الگوریتم طراحی و ساخت ترانسفورماتور تزریق جریان جهت آزمون نوعی ادوات توزیع 478.48 KB
مدلسازی عیب های داخلی ترانسفورمر با استفاده از MATLAB 311.06 KB
بررسی فنی واقتصادی سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع شامل تصفیه فیزیكی وشیمیائی روغن 182.64 KB
روش حفاظت از ترانسفورماتور خشك 1توزیع 1.1 MB
مطا لعات شبیه سازی به منظور بررسی عملكردالگوریتم تعیین آرایش بھینه مشتركین تكفازجھت بالانس بارفازھای شبكه وكاھش تلفات 250.67 KB
بررسی مسئله تخصیص بار در شبكه های توزیع در محیط فازی 247.82 KB
جایابی وتعیین ظرفیت خازن موازی در شبكه توزیع بكمك الگوریتم ژنتیك با هدف كاهش تلف توان اهمی شبكه 228.45 KB
محاسبه تلفات انرژی شبكه های توزیع در محیط غیر دقیق 249.19 KB
بررسی زیانهای ناشی از ظرفیت منصوبه اضافی و تلفات حاصل از آن در ترانسفورماتورهای توزیع روستایی با استفاده از اندازه گیری وات سرانه روستایی كرمانشاه در تابستان 1382 226.51 KB
ضرورت و راهكارهای خازن گذاری برای مشتركین كم انگیزه 260.68 KB
تحلیل اعوجاج هارمونیكی در سیستم های توزیع 239.49 KB
بررسی تلفات در شبك هھای توزیع برق زنجان 247.31 KB
تجدید آرایش شبكه های توزیع برای كاهش تلفات با استفاده از الگوریتم دایسترا 328.57 KB
ارائه روشی برای كاهش تلفات در سیستم های توزیع بر مبنای تغییر محل تغذیه سیستم های توزیع 273.92 KB
مدل سازی ضریب تلفات در شبكه توزیع فشار ضعیف شهر تكاب 216.91 KB
خازن گذاری بهینه در شبكه فشار ضعیف 258.45 KB
خطرات ناشی از برق گرفتگی و تاثیرات بیولوژیك آن بر بدن انسان و تجزیه و تحلیل دو حادثه برق گرفتگی از دیدگاه ایمنی 268.64 KB
ارائه یك مدل دقیق از لامپ كم مصرف در نرم افزار Pspice برای طراحی بالاست الكترونیكی 245.97 KB
استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی در تعیین محل دقیق خطا در شبكه های توزیع شعاعی هوائی 235.02 KB
جایابی مناسب تنظیم گرهای ولتاژ و انتخاب بهینه نقطه تنظیم آن در خطوط توزیع 233.56 KB
پخش بار بھینه با رعایت قیود امنیت سیستم قدرت با استفاده از برنامه ریزی درجه دوم و روش سیمپلكس 294.02 KB
متعادل سازی بار در شبكه های توزیع نامتعادل با استفاده از فیلترهای اكتیو 409.66 KB
مدلسازی و بررسی نحوه تغییرات شاخصهای قابلیت اعتماد شبكه های توزیع در طول سال 252.75 KB
مسیر سایت : نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

برترین مقالات برق

ترانزیستور FinFET با لبه های مدوّر:ارائه یک ساختار جدید به منظور بهبود اثر خودگرمایی 1459
حذف هارمونیک دوم در فیلتر میانگذر خطوط کوپل شده موازی مایکرواستریپی به وسیله ایجاد طول کوپل اضافه 1031
Evaluation of 35nm MOSFET Capacitance Components in PSP Compact Model 896
مقایسه سرعت و دقت روش های مبتنی بر PCA و LDA در تشخیص چهره 885
AC Power Electronic Systems: Stability and Power Quality 875
تحلیل وشبیه سازی اثرکشش در سدهای پتانسیل با هدف بهبود مشخصات لیزرهای نیمه هادی چند چاه کوانتومی AlGaInAs-InP با طول موج µm1.3... 839
ارائه یک الگوریتم آگاه به انرژی برای زمان بندی و نگاشت در شبکه بر روی تراشه 800
Circuit Simulation in a Research Oriented Education of Power Electronics 735
شبیه سازی، مقایسه و انتخاب روش بهینه پیاده سازی پروسه مونوپالس در یک رادار آرایه فازی 686
On the Feasibility of Using Large-Scale Numerical Electric Machine Field Analysis Software in Complex Electric Drive System Design Tools 651
An Implementation of a simplified version of the EKV MOSFET Model in Matlab and Verilog-A for simulation in Cadence 593
استفاده از فیلتر LC پایین گذر داخلی در یک مبدل فلای بک بوست Interleaved ولتاژ بالا برای حذف نوسانات ناخواسته 589
Design of Supervisory Based Switching QFT Controllers for Improved Closed Loop Performance 581
طراحی سیگنال NLFM برای فشرده سازی پالس با استفاده از الگوریتم ژنتیکی چندهدفه 575
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER 558
طراحی رویتگر با ورودی ناشناخته جهت تشخیص مقاوم عیب در یک فرآیند غیرخطی 529
روش جدیدی برای طراحی مدولاتورهای دلتا-سیگمای زمان پیوسته پربازده تر و پایدارتر 516
طراحی یک سیستم یکسوساز- اینورتر چند سطحی با منابع dc انعطاف پذیر جهت تحقق مدولاسیون همزمان دامنه و پهنای پالس 497
مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II) 463
روشی جدیدبرای تشخیص لحظه ای توالی فاز در ورودی بارهای سه فاز گردان 456