عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی برق


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی برق .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 9500  تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

قدرت


 1. ارائه الگوریتمی برای جزیره سازی شبکه قدرت پس از وقوع فروپاشی در آن مورد استفاده در برنامه ریزی بازیابی شبکه قدرت

 2. شناسایی مدل نروفازی خطی-محلی برای سیستم قدرت

 3. قیمت گذاری پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) با استفاده از Game Theory

 4. طراحی کنترل کننده برای کنترل فرکانس در شبکه غیرخطی دو ناحیه ای سیستم قدرت با استفاده از روش ترکیبی اتفاقی

 5. طراحی کنترل کننده برای کنترل فرکانس در شبکه غیرخطی دو ناحیه ای سیستم قدرت با استفاده از روش ترکیبی اتفاقی

 6. برنامه ریزی به مدار آمدن واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن قیود امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت مدرن

 7. مدل سازی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیر برای برنامه ریزی بهینه سیستم قدرت

 8. مدیریت تراکم و بهبود پایداری ولتاژ سیستم قدرت با استفاده از TCSC

 9. روشی نوین مبتنی بر PSO جهت حل پخش بار بهینه در شبکه های قدرت

 10. کنترل کننده بهینه خطی بر مبنای الگوریتم ژنتیک به منظور بهبود عملکرد حلقه های کنترلی فرکانس در سیستم قدرت

 11. کنترل خودکار تولید در سیستم قدرت چند ناحیه ای تجدیدساختارشده به کمک کنترل بهینه خطی با درجه پایداری مقررشده

 12. بهبود عملکرد پایدارساز سیستم قدرت چند وروردی با استفاده ازکنترلر فازی

 13. برنامه ریزی بهره برداری منابع تولید در سیستم قدرت تجدید ساختار شده با حضور توربین های بادی و با استفاده از بهینه سازی فازی

 14. طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از بهینه سازی چند هدفه تئوری بازی

 15. بررسی تاثیر کشسانی تقاضا- قیمت بر روی شاخص های سیستم قدرت تجدید ساختار یافته

 16. تنظیم مناسب پارامترهای PSS با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند منظوره (MOGA) و تابع انرژی لیاپانوف برای بهبود پایداری سیستم قدرت با در نظر گرفتنTCSC

 17. افزایش پایداری گذرای شبکة قدرت چند ناحیه ای با استفاده از SMES

 18. انتخاب نحوه مناسب خازن گذاری در شبکه قدرت با مقایسه پروفیل ولتاژ و ارزیابی اقتصادی براساس تلفات و قابلیت اطمینان

 19. یک روش جدید برای تشخیص ساده و شناسایی سریع جزایر در شبکه های قدرت با استفاده از ماتریس اتصالات شبکه

 20. کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیرمتمرکز فرکانس – بار در یک سیستم قدرت مقیاس بزرگ

 21. بکارگیری مدل MTL جهت مطالعه PD بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

 22. مکان یابی تخلیه جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با سیم پیچی دیسکی ساده

 23. طراحی کنترل کننده بار-فرکانس PID با استفاده از الگوریتم PSO با در نظرگیری نامعینی های سیستم قدرت دوناحیه ای و محدودیت های گاورنر و توربین

 24. ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت

 25. کاهش قدرت بازار تشدید شده بر اثر تخصیص حقوق مالی انتقال

 26. تاثیر عدم دقت پارامترهای ژنراتور سنکرون برعملکرد پایداری گذرای ژنراتورها و سیستم قدرت

 27. تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفوماتورهای قدرت با استفاده از هم زمانی جریان و شار

 28. تخصیص عادلانه هزینه تلفات انتقال در سیستم های قدرت مدرن

 29. طراحی کنترل کننده بار-فرکانس در سیستم های قدرت دو ناحیه ای به روش تئوری فیدبک کمی (QFT) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)

 30. ناحیه بندی سیستم های قدرت تجدید ساختار شده با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

 31. بررسی تاثیر برنامه پاسخگویی بار اضطراری (EDRP) برای بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان و قیمت نقطه ای در سیستم های قدرت تجدیدساختاریافته

 32. بهینه سازی تولید در سیستمهای قدرت چند ناحیه ای به روش پترن سرچ

 33. رویکردی جدید در جهت رتبه بندی پیشامدهای احتمالی سیستم قدرت

 34. مکانیابی نقص و قطعی خطوط قدرت با استفاده از تکنیک ارسال مخابراتی پالس های زمانی و انتخاب پالس مناسب

 35. مدیریت تراکم درسیستم های قدرت تجدید ساختار یافته با استفاده از تعقیب فلوی توان مختلط ژنراتورها

 36. کنترل شارش توان در UPFC با استفاده از حداقل اطلاعات سیستم قدرت

 37. یافتن منابع فلیکر در یک سیستم قدرت با تغذیه چندگانه

 38. ارزیابی نقش UPFC جهت مدیریت پرشدگی خطوط انتقال و بهبود پرفیل ولتاژ در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده با مدل بازار اشتراکی

 39. پیش بینی وقوع پدیده جدایی بین ناحیه ای در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از تکنیک شکل نرمال میدانهای برداری

 40. مکان یابی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس روش تحقق بالانس

 41. پخش بار بهینه توسط روش الگوریتم HPSO در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده شامل UPFC

 42. بهبود نوسانات توان در سیستم های قدرت با بهره گیری از تابع مستقیم لیاپانوف در کنترل ترکیب SMES با UPFC

 43. بهبود پایداری گذرا با کنترل بهنگام مقاومت ترمزی در شبکه های قدرت

 44. یک روش ساده جدید برای مکان یابی TCSC و TCPAR بر مبنای ضرایب حساسیت با هدف افزایش امنیت سیستم قدرت

 45. کنترل مستقل ناحیه ای بار- فرکانس در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته

 46. یک تجربه موفق در انجام مطالعات کم باری در سیستم های به هم پیوسته قدرت

 47. روشی نوین برای ارزیابی بهنگام حاشیه امنیت دینامیکی سیستم های قدرت بکمک ویژگی حساسیت شبکه عصبی تحلیلگر امنیت

 48. بررسی رله های کنترلر سوییچینگ کلیدهای قدرت و حالات گذرای مرتبط با آن

 49. معرفی یک روش جدید و ساده برای اندازه گیری طیف فرکانسی امپدانس سیستم زمین قدرت

 50. هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان و دیستانس در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 51. راهکاری نوین جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی فیلتر اکتیو قدرت موازی در سیستم سه فاز چهار سیمه نامتعادل و اعوجاجی

 52. بهبود قابلیت انتقال در دسترس سیستم قدرت توسط SSSC

 53. بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کار گیری کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) با نگرش اقتصادی به آن

 54. کلیدزنی بهینه مقاومت ترمزی توسط روش آتوماتای یادگیری تقویتی جهت پایدارسازی سیستم قدرت

 55. ارزیابی امنیت استاتیکی خطوط Tie-Line در شبکه قدرت شمالغرب ایران با استفاده از شبکة عصبی SOM و روش های آماری چند متغیره

 56. برنامه ریزی بلند مدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده در حضور واحدهای تولیدی بادی از دید Genco

 57. امنیت داده ارسالی در خطوط قدرت و بررسی تکنیکهای مالتی پلکسینگ امن در این خطوط

 58. کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیتهای شیب نیروگاه ها و محدودیت های عملی سیستم قدرت

 59. رویکردی نو در سیستم های کنترل و دیسپاچینگ شبکه قدرت ایران با استفاده از امکانات پایش و کنترل فراگیر (WACS)

 60. سیستم های چند عاملی، ابزار جدیدی برای کنترل و مدیریت شبکه های قدرت آینده

 61. خازنگذاری در سیستم قدرت به کمک الگوریتم ژنتیک و با در نظر گرفتن اثر هارمونیک ها

 62. روش بهینه شده برای محاسبه هارمونیک ها در شبکه قدرت بوسیله تبدیل موجک گسسته

 63. استفاده از ادوات FACTS برای مدیریت تراکم خطوط در سیستمهای قدرت تجدیدساختاریافته

 64. بررسی روش های مختلف مدل سازی کانال خط قدرت برای استفاده BPLC

 65. کنترل بار- فرکانس سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدودیت های اشباع گاورنر با استفاده از الگوریتم PSO

 66. محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الکتریکی در ساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت

 67. شبیه سازی و مقایسه توزیع اولیه ولتاژ ضربه بین سیم پیچی بشقابی ساده ، سیم پیچی بشقابی تمام شیلد و سیم پیچی درهم در ترانسفورماتورهای قدرت

 68. مطالعه و ارزیابی پیرشدگی عایق کاغذ سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت به کمک تست های شتاب دهنده

 69. مدل حرارتی بهبود یافته برای ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر قابلیت بارگیری On- Line

 70. کارایی الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی مسئله توزیع اقتصادی قدرت الکتریکی چند هدفه

 71. مقایسه نتایج ساخت و شبیه سازی توزیع اولیه ولتاژ ضربه در سیم پیچی بشقابی همراه با شیلد، سیم پیچی بشقابی ساده و درهم در ترانسفورماتورهای قدرت

 72. اندازه گیری و مدلسازی تغییرات ولتاژ شکست روغن ترانسفورماتورهای قدرت تحت تأثیر فشار محیطی

 73. امکان سنجی طراحی جبران کننده در شبکه قدرت شیراز به منظور کاهش بارگذاری

 74. جایابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از روش قدرتمند CPSO

 75. تشخیص جریان هجومی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با روش مبنی بر تبدیل موجک گسسته

 76. تأثیر محدودساز جریان خطای حالت جامد بر روی عملکرد رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت

 77. ارائه روش جدیدی برای تشخیص عیب در سیستم های قدرت با استفاده از آموزش شبکه عصبی مصنوعی بر اساس حلقه دوتایی مبتنی بر ISFLA و IDSFLA

 78. حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده سیستم قدرت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

 79. حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S و مدل‏ مارکوف مخفی (HMM)

 80. بررسی استراتژی‌های مدیریت انرژی درمولدهای قدرت هایبریدی تولید پراکنده

 81. نگرشی نوین بر مکان‌یابی چند‌هدفة واحدهای اندازه‌گیری فازور در حضور اندازه‌گیرهای غیرسنکرون با توجه به ارزش واقعی تخمین حالت در سیستم‌های قدرت

 82. مقایسه دو روش شبکه پتری و شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین بخش خطادیده در سیستم های قدرت

 83. طراحی کنترل کننده اولیه و ثانویه بار- فرکانس با در نظر گرفتن نایقینی های سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ICA

 84. مقایسه روش های سنتی ومدرن میراسازی نوسانات توان وفرکانس درسیستم قدرت تجدید ساختاریافته

 85. ارایه روشی جدید برای ارزیابی امنیت درسیستم های قدرت چند ناحیه ای

 86. بهبود شرایط جزیره سازی عمدی شبکه قدرت توسط واحدهای تولید پراکنده

 87. طراحی پایدارکننده سیستم قدرت بااستفاده ازمعیارانتروپی

 88. تخمین پارامترهای مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از مدل آرماکس و روش پرونی

 89. طراحی کنترل کننده فازی عصبی سیستم قدرت چندماشینه برمبنای کنترل تطبیقی و مقایسه آن با کنترل کننده های کلاسیک

 90. تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم درسیستمهای قدرت

 91. ارزیابی ورتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش وبرش

 92. مقایسة میزان تأثیر بارهای فضایی انباشته شده در عایق به ازای ولتاژ اعمالی DC و پالس های ولتاژی ادوات الکترونیک قدرت در پیری عایق ماشین های الکتریکی

 93. روش پیشنهادی در بهبود اندازه گیر توان راکتیو TCR با هدف ایجاد کیفیت توان در سیستم‌های قدرت

 94. نگرشی نوین بر مکان‌یابی چند‌هدفة واحدهای اندازه‌گیری فازور در حضور اندازه‌گیرهای غیرسنکرون با توجه به ارزش واقعی تخمین حالت در سیستم‌های قدرت

 95. تخمین مدهای الکترومکانیکی در حالت کار نرمال سیستم قدرت با استفاده از مدل ARMA و اندازه گیریهای سنکرون

 96. بهبود پایداری در سیستم های قدرت جهت جلوگیری ازblackout با استفاده از pss و ادوات facts

 97. مزرعه بادی سرعت متغیر با ژنراتور های القایی دوتغذیه‌‌ای تنها با یک مبدل سمت شبکه در حالت اتصال به شبکه قدرت

 98. تمهیدات پیشگیری از صدمات بوشینگ های ترانس قدرت درزمین لرزه

 99. طراحی بهینه اقتصادی ترانسفورماتورهای قدرت با الگوریتم ژنتیک و اعمال محدودیت های ساخت

 100. روش نوین تشخیص خطای داخلی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از محاسبه اندوکتانس ورودی ترانسفورماتور

 101. روشی نوین برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و انسجام در اتصالات سیستمهای قدرت با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکه

 102. روش تعیین آنی سطوح امنیتی (RTR) شبکه قدرت

 103. روشی نوین برای کاهش اضافه‌ولتاژهای هارمونیکی درحین برقدارکردن ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از کلیدزنی کنترل‌شده

 104. طراحی کنترل‌کننده مقاوم برای UPFC به روش H /2H ممزوج برای میرایی نوسانات سیستم قدرت

 105. بهبود قابلیت اطمینان با استفاده RPFC در شبکه های قدرت ترکیبی

 106. طراحی همزمان کنترل کننده های میرایی ادوات PSS و IPFC با ارائه مدل سازی جدید برای IPFC در یک سیستم قدرت چندماشینه

 107. پخش بار احتمالاتی سیستم قدرت در حضور نیروگاه بادی مبتنی بر دسته‌بندی داده‌ها

 108. تأثیر برنامه ریزی توام توسعه سیستمهای تولید و انتقال قدرت بر سطح رقابت بازار

 109. بررسی و تنظیم مجدد پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت (PSS) نیروگاه نکا و مطالعه هماهنگی عملکرد آن با محدودساز زیرتحریک(UEL)

 110. روشی نوین در طراحی پایدارکننده های دینامیکی سیستم قدرت

 111. برنامه ریزی بهره برداری بهینه ازمنابع تولیدبادی تلمبه ذخیره ای درسیستم قدرت تجدید ساختارشده با استفاده ازمدلسازی فازی

 112. بکارگیری روش دلفی فازی برای انتخاب یک گروه از آلارمهای سیستم قدرت

 113. پایدار سازی رله دیفرانسیلی ترانسفورماتور قدرت در هنگام اشباع ترانسفورماتورهای جریان با استفاده از مشخصه توان ظاهری

 114. تشخیص عیب سیستم های قدرت با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده براساس حلقه دوتایی مبتنی بر IPSO وIDPSO

 115. مقایسه دو روش حداقل مربعات وزن دارشده وحداقل قدرمطلق وزن دار شده به منظور بهبود عملکرد تخمین حالت درسیستم های قدرت

 116. جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور جهت مشاهده پذیری سیستم قدرت بااستفاده از روش انفجار نارنجک

 117. برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار مطالعه موردی شبکه 400 خراسان

 118. تاثیر خودروهای دوگانه قابل اتصال به شبکه برق پلاگ این هیبرید الکتریک ویکل به عنوان بارمدیریت پذیر یا منبع تولید انرژی درسیستم های قدرت تجدید ساختاریافته

 119. تحلیل اولویت بکارگیری فیبر نوری به عنوان سیستم انتقال مخابراتی درشبکه قدرت و بررسی روند دینامیکی استفاده از آن

 120. طراحی PTC به عنوان محدود کننده جریان در سیستم های قدرت

 121. تشخیص خطای داخلی ازجریان هجومی درترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از تبدیل S

 122. تخمین و ارزیابی هارمونیکی سیستم قدرت با استفاده از یک روش مدرن ترکیبی

 123. تخمین شدت نوسان ولتاژ در شبکه های قدرت با استفاده از فرایندهای تصادفی

 124. طراحیDVR(بازیاب دینامیکی ولتاژ) چند منظوره برای بهبود کیفیت توان در سیستمهای قدرت

 125. ارزیابی تحلیلی و ارتقای کیفیت عملکرد فیلترهای اکتیو قدرت تحت شرایط ولتاژ نامتعادل و اعوجاجی بار

 126. یک روش ترکیبی بهینه سازی گروه ذرات - جستجوی الگوبرای تخمین هارمونیک های سیستم قدرت

 127. کاربردالگوریتم الگویی و انتخاب روشی مناسب برای تنظیم پارامترهای پایدار سازسیستم قدرت تک ماشینه

 128. ارزیابی پایداری ولتاژ شبکه های قدرت با استفاده از یک شاخص پایداری ولتاژ جدید بر مبنای شبکه های محلی

 129. سنجش قدرت بازاردربرق ایران

 130. ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه کلیدهای قدرت برمبنای بهبود شاخص های قابلیت اطمینان

 131. بررسی وتحلیل اضافه ولتاژهای هارمونیکی درترانسفورماتورهای سه فاز درحین بارگردانی سیستم های قدرت

 132. بررسی تاثیر نحوه تعیین شرایط اولیه بر نتایج تحلیل شکل نرمال میدان های برداری درتحلیل عملکرد دینامیکی سیستم های قدرت تحت استرس

 133. استفاده ازالگوریتم AWPSOدرکنترل فیدبک خروجی بهینه جهت بهبود مساله کنترل بار فرکانس درسیستم قدرت چند ناحیه ای تجدید ساختارشده

 134. یادگیری عاطفی براساس کنترلر های هوشمند جهت کنترل فرکانس شبکه قدرت با درنظرگرفتن محدودیت نرخ تولید بخار درتوربین

 135. مکانیابی بهینه عنصر HFC درسیستم قدرت توسط برنامه ریزی غیرخطی ترکیب شده با عدد صحیح

 136. طراحی مشاهده گرمقاوم جهت تشخیص عیب درسیستم قدرت کنترل بارفرکانس

 137. شناسایی مدهای نوسانی سیستم های قدرت براساس اندازه گیری های بهنگام با استفاده از تحلیل پرونی

 138. تلفیق الگوریتم الگویی والگوریتم ژنتیک برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت

 139. تحلیل اغتشاشات ناشی ازمراحل کارکرد کوره های قوس الکتریکی برژنراتورهای محلی سیستم های قدرت

 140. تعیین بهینه پارامترهای فیلتر شکاف دار وفقی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به یک واحد سنکرونیزاسیون قوی درسیستم قدرت

 141. روشی جدید برای تشخیص خطای کابل های قدرت با استفاده از آنالیز پاسخ فرکانسی

 142. روش جدیدی برای حل پخش بارسیستم قدرت راه آهن برق ای سی با تغذیه اتو ترانسفورماتوری

 143. جایابی UPFC جهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

 144. طراحی وساخت یک اینورتر سه فاز 85 کی وی ای برای اتصال یک سیستم میکروتوربین به شبکه قدرت سه فاز سه سیمه

 145. بهبودعملکردجبران کننده استت کام باارائه الگوریتم مبتنی برFPSO به منظور بهبودپارامترهای کیفیت توان در سیستم های قدرت

 146. طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان بخش قدرت

 147. اشباع موضعی ترانسفورماتورهای جریان (CT) و اثرات آن بر حفاظت سیستم قدرت

 148. تحلیل عملکرد محدود کننده ابرسانایی جریان خطا از نوع مقاومتی در شبکه قدرت

 149. تعیین میزان ذخیره چرخان مورد نیاز برای سیستم های قدرت دارای واحدهای بادی بزرگ (مطالعه موردی : شرکت برق منطقه ای خراسان)

 150. شناسایی مدهای الکترومکانیکی سیستم قدرت با استفاده از روش مجموع حداقل مربعات Hankel بهبود یافته و اندازه‌گیری‌های همزمان

 151. تشخیص همزمان خطاهای متعدد چند‌گانه در سیستم قدرت

 152. جایابی بهینه و همزمان چند نوعی ادوات FACTS جهت بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه متحرک

 153. کاهش تلفات توان در سیستم های قدرت با انتخاب بهینه ادوات UPFC با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریایی

 154. ارائه روشی جدید برای مقایسه شبکه های کنترل در سیستم های قدرت

 155. پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن ریسک ناشی از نیروگاه بادی در شبکه قدرت با استفاده از الگوریتم جدید چند هدفه بر اساس حرکات باکتری

 156. پیش بینی خاموشی سراسری در سیستم قدرت با استفاده از اندیس آسیب پذیری و پیشگیری از آن با استفاده از بارزدایی فرکانسی بهینه

 157. جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در سیستم­های قدرت با استفاده از الگوریتم تکاملِ دیفرانسیلی

 158. ارائه‌ی شاخصی کمی برای ارزیابی مستمر ریسک بهره‌برداری سیستم قدرت

 159. تعیین المان های بحرانی سیستم های انتقال قدرت به منظور مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در یک محیط تجدید ساختار شده

 160. ناحیه بندی بهینه سیستم های قدرت توسط الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد توامان افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه

 161. بررسی اثر منابع انرژی تجدید پذیر بر رزرو چرخان بهینه در سیستم قدرت

 162. برنامه ریزی توسعه نیروگاه بادی از دیدگاه قابلیت اطمینان و اقتصاد سیستم قدرت

 163. مقایسه روش‌های گوناگون پیشگوئی در پخش بار تداومی برای بررسی پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

 164. روشی جدید جهت بهبود پایداری سیگنال کوچک و پایداری ولتاژ در سیستم‌های قدرت

 165. بهبود پایداری سیستم قدرت از طریق کنترل ولتاژ خازن STATCOM با استفاده از الگوریتم بهینه سازی زنبوران عسل

 166. نقش بارهای فضایی ایجاد شده ناشی از پالس های ادوات الکترونیک قدرت در پیری عایق ماشین های الکتریکی

 167. شناسایی مدهای نوسانی فرکانس پایین سیستمهای قدرت با استفاده از اندازه گیریهای به هنگام و آنالیز پرونی بهبود یافته

 168. کنترل تک سیکلی فیلتر قدرت اکتیو سه فاز با عملکرد برداری

 169. تحلیل تقویت کننده قدرت مایکروویو و تخمین طیف توان آن بر اساس مدل سازی چندجمله ای با ضرایب مختلط

 170. طراحی کنترل کننده انتگرالی بار- فرکانس و کنترل کننده توان اکتیو SSSC در سیستم قدرت تجدیدساختاریافته با استفاده از الگوریتم PSO

 171. مطالعه فیلترهای نوع PI در شبکه های قدرت و ارائه روش های طراحی آن

 172. تشخیص وقوع و موقعیت تخلیه جزیی در ترانس‏های قدرت با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم اصلاح شده BPSO

 173. استانداردهایDAIS و CIM برای نر مافزار اسکادا و برنام ههای کاربردی قدرت

 174. کنترل فیلترهای قدرت هیبرید بر اساس روش پیش بین با حالتهای محدود کلید زنی

 175. طراحی کنترل کننده بار- فرکانس PID مقاوم با در نظرگیری نامعینی ها و محدودیت های غیرخطی در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم PSO

 176. جایابی ادوات DSSC با هدف ماکزیمم کردن توانایی بارگذاری سیستم قدرت

 177. طراحی سیستم کنترل پیشنهادی برای فیلترهای اکتیو به منظور بهبود عملکرد سیستم های قدرت

 178. تخصیص تلفات انتقال با استفاده از روشهای مداری و تجزیه مولفه های جریانها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

 179. تأثیر بکارگیری سیستم های ذخیره ساز انرژی الکتریکی در کنترل آلودگی های زیست محیطی نیروگاه های سیستم قدرت

 180. کنترل نوسانات سیستم قدرت توسط UPFC کنترل شده با کنترل کننده فازی خودتنظیم

 181. تشخیص خطا در سیم پیچهای ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از آنالیز تغییرات مولفه های متقارن جریان خط

 182. کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه

 183. تنظیم تپ ترانسفورماتورها و ضریب قدرت در شین های بار به منظور کاهش هزینه تراکم در سیستم های قدرت با استفاده ازپخش بار بهینه

 184. تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم ویولت-PCA و SVM

 185. تشخیص سائیدگی کنتاکت قوس کلید قدرت به کمک ارزیابی جریان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها

 186. تعادل بار و فاز در سیستم توزیع قدرت

 187. فیوز قدرت الكترونیكی و كاربرد آن در حفاظت شبكه توزیع

 188. مروری بر فیلترهای فعال قدرت و بررسی موارد كاربردی آنها در شبكه های توزیع ژاپن

 189. كنترل بهینه قدرت راكتیو با استفاده از كمپانزاتورهای VAR استاتیكی

 190. پیش بینی ه.شمند بار سیستمهای قدرت (پیشگو)

 191. آنالیز حساسیت برای انتخاب كابل در سیستم های توزیع قدرت الكتریكی

 192. كاربرد سیستم های خبره در زمینه تشخیص و ارزیابی خطا در شبكه های قدرت

 193. گذرای ناشی از سوئیچ كردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها

 194. مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی كیفیت توان در شبكه توزیع

 195. پخش بار بھینه با رعایت قیود امنیت سیستم قدرت با استفاده از برنامه ریزی درجه دوم و روش سیمپلكس

 196. توزیع بهینه توان راكتیو با استفاده از الگوریتم ژنتیك بهبود یافته جهت كاهش تلفات شبكه قدرت

 197. پارامترهای مخابراتی خطوط توزیع قدرت و حداقل سازی اثرات این پارامترها بر دیتای ارسالی

 198. ارائه یك روش عملی جهت تعیین منشاء فلیكر و روشهای جبران آن در سیستم های قدرت

 199. طراحی فیلتر فعال قدرت تحت كنترل تك قطبی جهت كاهش تلفات

 200. حفاظت تجهیزات شبكه های توزیع در برابر اضافه ولتاژهای مخرب سیستم قدرت

 201. ارزیابی عمر عایقی و مقدار پیری ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع در شرایط اضافه بار و تحت تنشهای حرارتی و الكتریكی

 202. حفاظت بهینه هوشمند اضافه جریان در سیستمهای قدرت

 203. الگوهای انرژی و لزوم بكارگیری آنها در توسعه نیروگاه ها و سیستم ای قدرت

 204. آزادسازی قدرت نهفته در شبكه های توزیع

 205. تحقیق و بررسی در مورد نصب ترانسفورماتورهای قدرت دارای تپ چنجر تحت بار در شبکه انتقال خراسان

 206. كنترل بهینه قدرت راكتیو

 207. تخصیص انرژی یا قدرت تولید شده به بخشهای مختلف اقتصادی

 208. ارائه الگوریتم مناسب برای پخش‌بار سیستم قدرت به همراه توربین بادی SCIG و محاسبه خازن جبران ساز با استفاده از تحلیل حساسیت

 209. طراحی و پیاده سازی کپچای فارسی قدرتمند با نمایشی بدون نقطه از کلمات

 210. تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظر گرفتن بارگذاری های اجباری و اختیاری

 211. روشی برای بدست آوردن پاسخ فرکانسی CVT در فرکانس های هارمونیکی سیستم قدرت

 212. تصحیح كننده های ضریب قدرت و بررسی نحوه عملكرد صحیح آنها در مدار

 213. ویرایشگر گرافیكی پایگاه اطلاعاتی شبكه های قدرت

 214. تهیه بسته نرم افزاری DFMFA (جهت سهولت مطالعات كامپیوتری حالت گذاری سیستم های قدرت)

 215. ارزیابی حفاظت خازن های قدرت و بررسی علل انفجار بانك های خازنی

 216. بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت در حالت پارالل

 217. مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الكتریكی

 218. تعیین ضریب قدرت اقتصادی بر اساس خازن گذاری در شبكه توزیع

 219. استفاده از زبان منطقی پرولاگ در كاربردهای زمان-واقعی شبكه های قدرت

 220. كاربرد SVC برای كنترل بهینه قدرت راكتیو

 221. ارسال سیگنالهای مخابراتی جهت مکانیابی نقص و قطعی در خطوط قدرت

 222. مخابره داده در خطوط قدرت

 223. طراحی یک سیستم هوشمند به منظور تشخیص جهت پدید ه های کوتا ه مدت ولتاژ در شبکه قدرت و تعیین شاخصهای پدیده ها بر اساس استاندارد

 224. بررسی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از تابع انرژی تصحیح شده

 225. طراحی وساخت یکسو کننده 3 فاز با لینک جریان وضریب قدرت یک بروش کنترل برداری

 226. طراحی فیلتر پسیو LCL برای اتصال تجهیزات الکترونیک قدرتمند متصل شونده به شبکه قدرت

 227. ارائه روشی نوین در تخمین محل، اندازه و نوع بارهای هارمونیک زا در شبکه قدرت

 228. ارزیابی و تحلیل امنیت استاتیکی خطوط Tie-Line در شبکه قدرت شمالغرب ایران با استفاده از شبکه های عصبی

 229. ارائه الگوریتمی مناسب جهت برنامه ریزی سیستم های قدرت بر حسب شاخص های قابلیت اطمینان

 230. شناسایی خطی شبکه قدرت شامل TCSC به منظور طراحی پایدارساز نوسانات توان

 231. شناسایی پارامترهای مدل قوس KEMA در کلیدهای قدرت با الگوریتم ژنتیک

 232. بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

 233. طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری طیف فرکانسی امپدانس زمین سیستم قدرت

 234. طراحی بهینه موتورهای القائی تکفاز با توابع هدف راندمان ، ضریب قدرت و تلفات موتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک

 235. روش شبیه سازی سیستم OFDM در مخابرات سیستم های قدرت و انتخاب اکولایزر مناسب جهت جبران سازی اثر کانال در مخابرات سیستم های قدرت

 236. روش شبیه سازی سیستمOFDMدر مخابرات سیستم های قدرت و انتخاباکولایزر مناسب جهت جبران سازی اثر کانال در مخابرات سیستم های قدرت

 237. بررسی و شبیه سازی عملکرد تکنیک مالتی پلکسدرخطوط قدرتCOFDM

 238. طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری طیف فرکانسی امپدانس زمین سیستم قدرت

 239. OFDM در خطوط قدرت و بررسی اثرات خطوط توزیع بر این تکنیک

 240. استفاده از فیلتر کالمن در کنترل بهینه و پایداری دینامیکی شبکه های قدرت چند ماشینه با استفاده از جایابی بهینه پایدارساز

 241. دیسپاچینگ توام انرژی و رزرو در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

 242. معرفی الگوریتمی جدید برای اعمال معیار پسیو بودن در معادل سازی سیستم قدرت برای مطالعات حالت های گذرای الکترومغناطیسی

 243. بررسی نرخ خرابی خطوط انتقال قدرت ناشی از نوسانات عرضی و اثر نصب دمپر استاک بریج در کاهش آن

 244. مدلسازی و تعیین فرکانسهای پیچشی توربین های بادی در سیستم قدرت

 245. ( بررسی نقش رژیم گذرا در انهدام کلید قدرت پست انجیرک (اراک )

 246. بررسی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از تابع انرژی تصحیح شده

 247. تمییز بین جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت و جریان های خطا در حفاظت دیفرانسیل با استفاده از تبدیل موجک و منطق فازی

 248. تعیین محل و میزان تغییر فاصله در سیم پیچ بشقابی ترانسفورماتور قدرت به کمک توابع وزنی

 249. تشخیص قدرت اقتصادی گروهی در بازار برق با استفاده از تئوری بازی همکارانه

 250. مدلسازی هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسی حالات گذرای کند و مطالعات حفاظتی با استفاده از کنترل فازی مدلغزشی

 251. تخمین عمرسپری شده ترانسفورماتورهای قدرت با تکنیک های شیمیایی

 252. ارائه روش و شاخص هایی برای رتبه بندی امنیتی پیشامدهای شبکه قدرت

 253. مدلسازی و مقایسه رو شهای مختلف تحلیل استاتیک پایداری ولتاژ در شبکه قدرت خراسان

 254. بررسی اثر جریان هجومی بر روی سیم پیچ های ترانسفورماتور قدرت

 255. اضافه بارگیری از ترانسفورماتورهای قدرت در سیستم مانیتورینگ on-line با در نظر گرفتن دمای نقطه داغ و محاسبات اقتصادی

 256. استفاده از محافظ الکترواستاتیکی بجای درهم کردن سیم پیچ ها جهت افزایش خازن سری سیم پیچها در ترانسفورماتورهای قدرت

 257. روشی نوین در تفکیک محل وقوع تخلیه جزئی در دو عایق اصلی ترانسفورماتور قدرت

 258. آزمایش عملکرد رله های دیجیتال جدید و الکترومغناطیسی جریان زیاد در حضور هارمونیک های شبکه قدرت

 259. بکارگیری تکنیک شبکه عصبی مصنوعی در کنترل ولتاژ سیستم های قدرت

 260. بررسی اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال و تاثیر مدلسازی ادوات سیستم قدرت

 261. زیر ساختار شبکة فیبر نوری برای ایجاد ارتباطات در سیستم قدرت

 262. زیر ساختار شبکة فیبر نوری برای ایجاد ارتباطات در سیستم قدرت

 263. بررسی تحلیلی و شبی هسازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبرا نشده با خازن سری

 264. کاربردRCM در سیستمهای قدرت و بکارگیری AHPدر اولویتبندی تجهیزات

 265. یافتن محل مناسب نصب برای فیلتر فعال قدرت موازی (با بهرة ثابت و کنترل شده) در یک فیدر شعاعی توزیع بمنظور کاهش پدید ههای انتشار و نوسان هارمونیکی

 266. طراحی فیلترهای هارمونیکی بر اساس تصحیح ضریب قدرت برای مبدل های HVDC

 267. کنترل مقاوم یکسوساز اکتیو هارمونیکی برای کاهش THD جریان ورودی از شبکه ی قدرت

 268. محاسبه پارامترهای فرکانس بالای سیم پیچ ترانسفورماتورهای قدرت از طریق مدل سازی و اندازه گیری

 269. محاسبه و بهینه سازی حرارتی بوبینها در ترانسفورماتورهای قدرت با جریان روغن هدایت شده

 270. تأثیر تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی

 271. یک روش جدید برای بکارگیری و کنترل ups های موازی در شبکه های قدرت

 272. جایابی بهینة میترهای هارمونیکی با استفاده از فیلتر کالمن بمنظور تخمین حالت هارمونیکی سیستمهای قدرت

 273. پخش بار بهینه به روش الگوریتم ژنتیک در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده دارای UPFC

 274. ارزیابی امنیت احتمالاتی سیستمهای قدرت به کمک شبکه عصبی خودسازمان دهنده

 275. تأثیر شکل برج های خطوط انتقال نیرو در افزایش قدرت طبیعی خطوط

 276. پیش بینی طول عمر عایق های سلولزی ترانسفورماتورهای قدرت تحت تاثیرتنش حرارتی

 277. تحلیل و طراحی ترانسفورماتور الکترونیک قدرت با قابلیت بهبود کیفیت توان

 278. ارزیابی و تحلیل امنیت دینامیکی خطوط Tie Line در شبکه های قدرت چند منطقه ای با استفاده از شبکه های عصبی

 279. انتخاب بهینة قراردادهای دوطرفه از دید مصرفکننده بمنظور حفظ قابلیت اطمینان مطلوب در سیستم های قدرت تجدیدساختار شده

 280. مدل سازی جدید UPFC برای مطالعات دینامیکی و میراسازی نوسانات سیستم های قدرت

 281. مدل سازی جدیدUPFC برای مطالعات دینامیکی و میراسازی نوسانات سیستم های قدرت

 282. مدلسازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر بارگیری از آنها

 283. COFDM بررسی و شبیه سازی عملکرد تکنیک مالتی پلکس COFDM درخطوط قدرت

 284. ارائه روش و شاخص هایی برای رتب هبندی امنیتی پیشامدهای شبکه قدرت

 285. OFDM در خطوط قدرت و بررسی اثرات خطوط توزیع بر این تکنیک

 286. پایدارساز بهینه سیستم قدرت با ساختار شبکه عصبی مصنوعی

 287. ارزیابی بهنگام امنیت دینامیکی سیست مهای قدرت با استفاده از شبکه عصبی

 288. بهبود ویژگیهای جبرانسازی فیلترهای پسیو با استفاده از فیلترهای اکتیو در سیستمهای قدرت

 289. بررسی تاثیرات محل نصب فیلترهای اکتیو موازی در سیستم های قدرت بر ویژگی های جبرانسازی و پایداری شبکه

 290. طراحی و ساخت یک فیلتر اکتیو قدرت موازی جهت افزایش کیفیت توان

 291. تعیین تعداد و استقرار بهینه دستگاه های انداز هگیری فلش ولتاژ در شبکه های قدرت

 292. تعیین پایداری دینامیکی سیستم های قدرت بدون نیاز به مدل سیستم و پارامترهای آن با استفاده از تحلیل پرونی و انداز هگیری های لحظه ای

 293. ورود و خروج واحدهای تولید انرژی در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته با استفاده از الگوریتم مورچگان

 294. معرفی روشی جدید جهت معادلسازی سیستم قدرت مرکب درمطالعات قابلیت اطمینان

 295. تعیین جهت و اندازه گردش هارمونیك در نقطه اتصال به شبكه قدرت