عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: چهارمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
Files:
مقایسه قابلیت نرم افزارهای سه بعدی FLAC و PLAXIS در تحلیل عددی تونل های احداث شده نزدیك به سطح زمین 1.73 MB
بررسی تاثیر ژئوگریدها در كاهش نشست ناشی از روانگرایی با استفاده از میز لرزه 424.29 KB
طراحی نرم افزار تعیین مستقیم نگهداری مورد نیاز به منظور جلوگیری از شكست صفحه ای در مناطق ناپایدار، مطالعه موردی معدن سرب و روی انگوران زنجان 820.16 KB
Evaluation of the Field Compaction Characteristics of GravellyClay & Pure Clay as the Core Material of Gotvand Dam 324.98 KB
بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی رفتار دینامیكی مصالح مخلوط هسته سد گتوند علیا 1.04 MB
ارزیابی روشهای تجربی تعیین ضریب فشردگی خاكهای ریزدانه 386.86 KB
پهنه بندی ژئوتكنیكی كیفیت توانمندی خاك در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به كمك تستهای درجا و آزمایشگاهی 1.19 MB
اثرات كاهشی شیروانی های قائم رسی بر ظرفیت باربری قائم شمع ها 713.24 KB
Initial shear stiffness of unsaturated compacted kaolin in suction control conditions 437.31 KB
A Constitutive Model for the State Dependent Behavior of Sand-Structure Interfaces 384.87 KB
استفاده از فیوز برای بهبود عملكرد لرزه‌ای گروه شمع با شمع مایل 517.9 KB
Prediction of Internal Mechanism of Soil upon Multiplane Framework 533.15 KB
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ستون های شنی و زهكش های شنی دیوار های در كاهش خطرات ناشی از روانگرایی 614.56 KB
مطالعه آزمایشگاهی بهبود خصوصیات ماسه های تثبیت شده با سیمان و خرده شیشه ضایعاتی 726.52 KB
مطالعه آزمایشگاهی استفاده از كف پوشهای لاستیكی ضایعاتی به منظور بهبود CBR ماسه ها 488.95 KB
تأثیر نانو رس بر روی خصوصیات ژئوتكنیكی ماسه های رس دار 299.7 KB
Laplace Domain 3D Dynamic Fundamental Solutions of Unsaturated Soils 236.65 KB
كاربرد داده های میكروترمر در ارزیابی مشخصات لایه های زیر سطحی، با تمركز بر ویژگیهای زیر سطحی نواحی ساحلی جنوب ایران 1.34 MB
تاثیر صلبیت پوشش دیوار، سختی و فاصله قائم مسلح كننده ها بر رفتار دیوارهای حائل خاكی مسلح شده با ژئوسینتتیك ها 614.23 KB
طراحی پایگاه داده های مهندسی ارزش پروژه های ژئوتكنیكی ایران 321.66 KB
تحلیل غیرخطی پاسخ لرزه ای زمین به كمك مدل جرم- فنر- میراگر به روش هیبرید فركانس- زمان 444.16 KB
نوآوری در روشهای متداول حفاری زیرزمینی در آبرفت تهران (مطالعه موردی ایستگاه متروG’4 ) 1.82 MB
پیشنهاد یك پارامتر حالت جدید برای خاك های دانه ای برپایه همبستگی های تجربی 472.35 KB
بررسی رفتارخاكهای ماسه ای مسلح و غیر مسلح زیر پی نواری به كمك روش PIV 1.44 MB
بررسی عددی نشست پی قرار گرفته روی خاك رسی مسلح شده با ستون سنگی 579.19 KB
بررسی تاثیر عبور تونل های دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی- خط یك متروی شیراز 690.97 KB
تحلیل تنش وكرنش مسلح كننده ها در دیوار خاك مسلح به عناصرتسلیح مورب با استفاده ازنرم افزار FLAC3D 540.08 KB
Numerical Investigation of Dynamic Response of Reinforced Soil Retaining Walls 422.67 KB
تعیین حد بالای بار گسیختگی در مكانیك خاك با استفاده از روش آنالیز حدی المان محدود 567.46 KB
بررسی نیروهای بین قطعه ای و محل خط اثر در تحلیل پایداری شیروانی ها در خاكهای ماسه ای رس دار با استفاده از روشهای تعادل حدی و عددی 543.79 KB
رفتار لرزه ای دره های دوبعدی محصور میان دو تپه 3.44 MB
A Numerical Study on Localized Deformation Pattern in Granular Soil behind Retaining Wall 772.64 KB
مقایسه فنی و اقتصادی شمعهای متداول و ریز شمعها ( میكروپایل ها ) در سازه های ساحلی با استفاده از مطالعات موردی 849.07 KB
مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی درزه بین دو لایه در توده بتن غلتكی 604.52 KB
ارزیابی روشهای مختلف آب بندی در توده میكاشیست خرد شده:مطالعه موردی سد گرمیچای میانه 951.97 KB
تحلیل و بررسی پایداری شیب های مسلح شده با ژئوسنتتیك ها 897.99 KB
بهینه سازی جدارهای خاكبرداری شده با استفاده از سیستم تركیبی میخ كوبی و آنكور 547.22 KB
Comparison between Real and Calculated Values of Ground Settlement Corresponding to EPBM Tunneling for Esfahan Subway Project 1.78 MB
بررسی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نسبت آب منفذی (u2) به مقاومت نوك مخروط (qc) در آزمایش CPTu 531.34 KB
Mechanical Response of MSW Materials Subjected to Shearing in Direct Shear Test Apparatus 1.41 MB
تحلیل استاتیكی تونل های شهری با استفاده از روش اجزاء مجزا 360.27 KB
تاثیر كانی بنتونیت (مونتموریلونت سدیمی) بر فرسایش داخلی در سدهای خاكی 415.73 KB
تأثیر رطوبت و میكروسیلیس برمقاومت تك محوری خاك تثبیت شده با آهك در مجاورت سولفات 323.08 KB
مطالعه عددی رفتار دینامیكی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور كرمان 855.45 KB
مكانیزم اثر انقباض در خاكهای ریزدانه 506.68 KB
بررسی ارتعاشات زمین ناشی از فرآیند شمع كوبی و راه های كنترل آن 619.39 KB
بررسی میزان تأثیر فواصل مختلف تأخیر بین دو جبهه ی كار در تونل های دوقلوی مترو برنشست سطحی زمین با استفاده از نرم‌افزار Flac 3D 559.9 KB
تأثیر توپوگرافی های ناهمگون خاك در پاسخ لرزهای زمین 632.83 KB
مدل رفتاری جدید خاكهای چسبنده قسمتی اشباع مطالعه موردی (خاكهای ریزدانه منطقه 16 شهرداری تهران) 420.67 KB
بررسی عددی رفتار دیوارهای خاك مسلح شده با ژئوسنتتیك 495.74 KB
Seismic Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes 385.32 KB
تاثیر شرایط ساختگاهی بر مشخصات زلزله طراحی در شهر بهبهان 370.66 KB
تعیین فشار سینه كار در حفاری تونلها باEPBS با استفاده از روشهای تحلیلی مطالعه موردی: متروی خط 7 تهران 673.67 KB
تاثیر جابجایی گذرای عمق آب زیرزمینی بر روی تغییرحجم خاكهای رسی 1.17 MB
Shear strength regain tests of clayey soils 77.53 KB
بررسی تاثیر عمق تراز آب زیرزمینی بر روی ظرفیت باربری 557.65 KB
بررسی تأثیر افزودنی نانو رس بر خواص پایهای مهندسی- ژئوتكنیكی خاك 328.02 KB
تحلیل مقادیر جابجایی دیواره گود به كمك نرم افزارFLAC3d 480.75 KB
مقاومت فشاری محدود نشده خاك رس تثبیت شده با آهك و مسلح به الیاف پلیمری 613.11 KB
بررسی پایدای لرزهای از طریق آنالیز دینامیكی غیر توام و با روش مبتنی بر تغییرمكان 774.71 KB
بررسی پایداری استاتیكی سد البرز با استفاده از دو روش تعادل حدی خالص و روش تعادل حدی مبتنی بر تنشهای بدست آمده از المان محدود 723.7 KB
تعیین نشست ناشی از زلزله در خاكهای ماسهای اشباع 536.18 KB
مدل رفتاری بهینه مقاومتی خاكهای ریزدانه غیراشباع 358.19 KB
تحلیل خطر زلزله منطقه گیلان با روشهای تحلیلی و آماری- احتمالاتی 324.55 KB
Shear Strength Features and Soil Water Retention Curve of a Dual Porosity Expansive Silt-Bentonite Mixture 624.22 KB
تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با استفاده از داده‌های اصطكاكی آزمایش CPTu با نگاهی به تاثیر عوامل ابعادی 389.43 KB
بررسی امكان پدیده ترك خوردگی هسته رسی سدهای خاكی با نشانه خمیری پایین 622.57 KB
تأثیر رطوبت بر تورم خاك رس تثبیت شده با آهك و سرباره كوره ذوبآهن (GGBS)در مجاورت سولفات 346.65 KB
اثر تنش اصلی میانی و زاویه بارگذاری ماسه ها بر نسبت تنش (M) تسلیم، تغییر فاز و شكست 2.14 MB
بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انكرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها 357.41 KB
یك معیار گسیختگی تجربی برای سنگهای با رفتار غیرهمسانگرد با استفاده از روش شبكه عصبی مصنوعی 836.62 KB
بررسی دینامیكی لوله های مدفون در خاك در ناحیه خم تحت اثر انتشار موج 801.22 KB
پهنه بندی ژئوتكنیكی لرزه ای نوار ساحلی شمال از نظربزرگنمایی آبرفت 2.75 MB
OQYANA Challenges; A Marine Geotechnical Case Study 1.9 MB
تاثیر فشار وارد بر جبهه كار تونلها بر روی نشست سطح زمین در محیط های شهری 1.04 MB
مطالعه موردی طرح پایدارسازی موقت گود پروژه مجتمع تجاری سعدی شیراز با استفاده از میخ كوبی،مهاربندی وخرپاهای فلزی 1.05 MB
مقایسه رفتار خاك های موجود در مسیر خط دو قطار شهری مشهد در برابر حفر تونل 3.05 MB
ارائه مدل رفتاری رس های نیمه اشباع بدون استفاده از مكش ماتریك 352 KB
تحلیل پایداری شیروانی خاكهای ریزدانه نیمه اشباع 619.97 KB
آنالیز عددی پاسخ پی نواری مسلح شده با ژئوگرید در خاك ماسهای 714.64 KB
مسیر سایت : چهارمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند