عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: چهارمین کنفرانس سد سازی
Files:
كاهش ریسك سدها بوسیله روشهای غیر سازه ای مطالعه موردی: آبگیری زود هنگام سد كرخه 282.62 KB
رفتار سنجی نشست پی و بدنه سد علویان در دوران بهر برداری 2.12 MB
كاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات منابع آب(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد لتیان) 321.48 KB
بررسی میزان تاثیر اقدامات آبخیزداری در افزایش عمر مفید سدهای كشور 109.64 KB
بهره برداری سدهای مخزنی با توجه به مسایل رسوب 238.78 KB
مدیریت بهره برداری، نگهداری، ترمیم و بازسازی سد انحرافی دز 101.26 KB
مدیریت دوره تضمین طرحهای سد سازی كشور 142.51 KB
درسهائی از شكست سدهای بزرگ 4.46 MB
بهسازی و ترمیم بتن با نگرش ویژه به سدها و سازه های آبی و شرایط خاص ایران 87.26 KB
بررسی مسائل هیدرولیكی و مقایسه مشخصات فیزیكی و هیدرولیكی مجاری تحت فشار(تخلیه كننده تحتانی)سدها در ایران 236.25 KB
بررسی پتانسیل فرسایش هیدرولیكی در تونلهای آب بر 2.43 MB
برنامه ریزی توسعه منابع آب و برق، طرح های برق آبی زنجیره ای جنوب كشور و چالش های پیش رو 191.06 KB
پیش بینی و كنترل زمان واقعی سیل 1.04 MB
بهره برداری بهینه كمی-كیفی از مخازن سدها 243.99 KB
معرفی راه ماهی دنیل و مقایسه عملكرد آن با راه ماهی از نوع بازشدگی قائم 181.41 KB
شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهیدمدنی 252.63 KB
ارزیابی چند معیاره پروژه های منابع آب از دیدگاه توسعه پایدار در ایران 140.67 KB
بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن مخزن سد ماملو 286.31 KB
مطالعه و منشأ یابی عوامل موثر در تغییر كیفیت آب مخزن سد پانزده خرداد و بررسی راههای جلوگیری از آن 2.3 MB
بررسی اثرات زیست محیطی فرسایش خاك در حوزه آبریز سد كرخه 139.07 KB
مطالعات اجمالی محیط زیست نیروگاه برق آبی كرخه 296.54 KB
بهینه سازی مطالعه و اجرای سد در ایران 240.68 KB
مهندسی ارزش در اجرای طرح ملی گاوشان 170.68 KB
منابع مالی ” طرح تامین و انتقال آب شهری جزیره قشم” 139 KB
سازمان و روش اجرای سدهای بزرگ 171.58 KB
تاریخچه تجهیزات هیدرومكانیك سدهای ایران 4.84 MB
نقد و بررسی شرایط حاكم بر مناقصه ابزار دقیق سدها در ایران 94.52 KB
بررس یهای فنی در فاینان سیابی پروژه های بزرگ سیویل (سدسازی) 932.04 KB
مدیریت اجرایی كارفرما در سدهای بزرگ ایران 156 KB
روش پس سرمایش سدهای بتنی دو قوسی با نگرشی ویژه به سد كارون ۳ 217.57 KB
مساله تكیه گاه راست سد شهید رجایی و چگونگی ترمیم آن 100.44 KB
توسعه و كاربرد نرم افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه ای سدهای RCC 544.59 KB
بكارگیری روش ساخت - بهره برداری - واگذاری (BOT) در توسعه نیروگاههای برق آبی ایران 154.91 KB
تجهیزات هیدرومكانیك سدها از نگاه مدیریت بهره برداری 120.91 KB
مدیریت ساخت و جایگاه آن در عرصه توسعه كشور 90.89 KB
مطالعه حركات درونی سد مارون با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق 5.46 MB
رفتارنگاری سدكرخه در دوران ساختمان با استفاده از نتایج ابزار دقیق 319.13 KB
بهسازی مصرف سیمان و ماسه در بتن حجیم 177.72 KB
رفتارسنجی و ابزاردقیق در سدها 158.88 KB
Concrete NDT Comes of Age:Condition Assessment of a Concrete Spillway Crest Slab 643.9 KB
ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد كرخه پس از آبگیری 309.3 KB
بتن ریزی توام با حفاری 306.61 KB
بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی 1.38 MB
ملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرا 1.88 MB
بررسی نتایج تزریقات انجام شده در پرده اببند سد و نیروگاه كارون ٣ 690.71 KB
مسائل و مشكلات اجرای سدهای خاكی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایران 137.03 KB
بررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سد سهند و راه كار مهندسی پی سازی آن 6.54 MB
مطالعه علل و پارامترهای موثر بر تشكیل درزه های بنتونیتی در دیوارهای آب بند بتن پلاستیك 192.34 KB
روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخه 670.31 KB
بررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكی 898.84 KB
انتخاب گزینه محل سد برروی پی های مسئله دار از نوع خش لغزه (Slican side) 465.53 KB
بررسی گرادیان هیدرولیكی مجاز بتن پلاستیك 117.81 KB
مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار 235.79 KB
ارزیابی ویژگیهای هیدرودینامیكی یك سازند كربناته در ساختگاه سد تنگ شمیران ایلام 230.63 KB
عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور 113.9 KB
بررسی آزمایشگاهی تعیین فرسایش پذیری سوسپانسیون ها ، جهت تزریق در سازه های هیدرولیكی 1.43 MB
بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در سد زاینده رود 852.27 KB
بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی 244.52 KB
شناسایی ماهیت ترك پایه ١٨ سد سفیدرود 400.75 KB
بررسی تحلیلی خصوصیات انتشار امواج در محیط های متخلخل اشباع 193.66 KB
Design Response Spectra for Large Dams and important structures in Iran 967.89 KB
تاثیر طول تاج بر ضریب آبگذاری در سرریزهای كنگره ای مثلثی با شكل تابع ربع دایره 168.5 KB
برخی ملاحظات در ارزیابی پایداری دینامیكی سدهای خاكی 202.75 KB
ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی 1.72 MB
بررسی تجربی هواده ها در تخلیه كننده های تحتانی سدها 108.62 KB
Earthquake-Induced Settlement and Sand Blows 163.05 KB
كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان 115.99 KB
تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی 198.84 KB
كاربرد طبقه بندی توده های سنگی در تخمین پارامترهای ژئوتكنیكی سد گتوندعلیا 3.86 MB
بهینه سازی طرحهای تخلیه كننده عمقی با استفاده از آزمایشهای مدل فیزیكی 619.69 KB
تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان 320.19 KB
بررسی اثر وضعیت ناپیوستگی ها بر اندركنش سد قوسی با پی سنگی 2.36 MB
كاربردی ژئوتكستایل بعنوان فیلتر در سدهای خاكی 146.12 KB
سیستم های هشدار سیل و مدیریت سیلاب 1.02 MB
توصیف چشمه های زمینلرزه ای گستره ساختگاه سد كارون ۴ با نگرشی ویژه به پدیده های ریخت زمینساختی 359.7 KB
اندركنش سد و مخزن با شرط مرزی غیرانعكاسی 188.61 KB
زمان متحمل برای وقوع شكست هیدرولیكی در سدهای خاكی 97.41 KB
تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ 484.33 KB
معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC) 186.48 KB
Non-Linear Dynamic Analysis of Concrete Face Rockfill Dam 218.39 KB
مسیر سایت : چهارمین کنفرانس سد سازی

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند