عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

مدل سازی

 1. مدلسازی عددی حركت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب بند پی سد گتوند علیا به روش دوفازی

 2. مدلسازی عددی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با ورقه FRP توسط تئوری میدان فشاری

 3. توسعه مدل شاخص خسارت Park - Ang و برنامه كامپیوتری IDARC-2D

 4. مقایسه روشهای آزمایشگاهی با مدلهای نوین مجازی در تعیین نفوذ یون كلر در بتن

 5. مدلسازي رفتار بتن در ستونهاي تقويت شده با FRP

 6. مدل کارآمد تقاضای تابع فشار برای آنالیز سیستم های بزرگ توزیع آب

 7. مدیریت حوضه های آبریز با استفاده از مدل داده ای ArcHydro

 8. ارزیابی مدلهای طراحی وتحلیلی موجود در بیان رفتاراعضاء بتنی فشاری محصوربازره FRP

 9. بررسی تغییر پارامترهای مختلف در دیوارهای ساحلی سپری مهار شده با توجه به لایه بندی خاك سست ماسه سیلتی با استفاده از آزمایشهای مدل میز لرزه

 10. برآورد طول پرش هیدرولیكی و تعیین نیمرخ سطح آب با استفاده از تئوری ورود هوا به درون پرش هیدرولیكی و مدل سازی عددی آن

 11. محاسبه بار بحرانی سازه های منظم بدون حركت جانبی با استفاده از مقادیر ویژه مولد های ضرب كرتزین مدل گراف سازه

 12. معرفی نرم افزار FLOW 3D و مدلسازی جریان آزاد مستغرق درون پارشال فلوم

 13. مدل بندی ریاضی هیدرولوژیكی حوضه های آبخیز در پروژه های راهسازی (مطالعه موردی مسیر حسین آباد آبشور - گرینوئیه)

 14. مدل سازی موج و تغییر شكل خط ساحلی بندر صیادی بریس

 15. مدل خسارت های تجمعی ناشی از خستگی برای پلاستیك های مسلح با الیاف (FRP )

 16. مدل سازی عملكرد نمونه های تقویت شده با FRP تحت بار محوری

 17. بررسی روشهای مختلف مدلسازی میانقاب جهت محاسبات سازهای

 18. مقایسه مدل كامپیوتری GSTARS-3 ، روشهای تجربی افزایش ، كاهش سطح و كمینه قدرت یكه جریان در برآورد توزیع رسوب در مخزن سد كرخه

 19. پهنه بندی سیلابدشت با تلفیق مدل هیدرولیكی و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS

 20. مدل سازی هیدرولیك جریان در آبگیرهای كفی با استفاده از روش تفاضل محدود

 21. مدل سازی مكانیزم شكست سازه ای با استفاده از ماكارونی

 22. بررسی مدلهای مدرن ترافیك هوایی در ارزیابی آودگی صوتی و معرفی دیگر سیستم های تقاضای پرواز

 23. در مدیریت منابع آب GIS مدل هیدرولوژیكی

 24. مدل شبیه سازی دینامیكی یك سیل شهری با GIS

 25. كاربرد GIS ومدل هیدرولوژیكی در برآورد ظرفیت حوزه آبریز زهره

 26. بررسی میزان پراكنش انرژی توسط سرریزهای پلكانی با استفاده از مدل هیدرولیكیHEC-RAS

 27. تهیه مدل FASTتكنیكی در پروژه ها

 28. مدلی از زما نبندی پروژ ه های ساختمانی برپایه شبكه هایPETRI

 29. مدل های خوردگی پل های فولادی

 30. تحلیل پایداری استاتیكی و دینامیكی فضاهای زیرزمینی در محیطهای ناپیوسته با استفاده از مدل توسعه یافته موهر - كولمب

 31. مدلسازی عددی پایداری تونل در توده سنگ ضعیف در برابر انفجارهای سطحی با استفاده از روش عددی اجزا مجزا

 32. بررسی نقص مدلسازی عددی با استفاده از مدلموهر - كولمب در برآورد نشست ناشی از حفر تونلها درعمقهای مختلف

 33. مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ

 34. مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوكهای اطراف فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو

 35. مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شكسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم

 36. بررسی رفتار تابعیت زمان توده سنگ توف در سازند كرج با استفاده از دادههای ابزار دقیق تونل اكتشافی تونل تالون با مدلسازی عددی

 37. ارزیابی نواحی مچاله شونده بحرانی و تخمین بار وارده بر سیستم نگهداری در تونل انتقال آب DZ كرمانشاه با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

 38. طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای

 39. بررسی تاثیر حفاری تونل خط هفت متر تهران برسیستم نگهداری ایستگاه خط یك در یك تقاطع غیرهمسطح با استفاده ازمدلسازی عددی

 40. مدلسازی سه بعدی تونلهای متقاطع و بزرگ مقطع مطالعه موردی : تقاطع خط 7و3 متروی تهران

 41. مدلسازی فرآیند کربناتاسیون بتن معمولی و میکروسیلیسی برای شرایط محیطی بندرعباس

 42. کاهندگی مقاومت اعضای خمشی بتن مسلح در مدل رفتاری حلقه های نیرو - تغییر شکل

 43. اثر ضربه در سازه های بتن آرمه و مدلسازی آن با استفاده از روش المانهای محدود

 44. به کارگیری روش شبیه سازی مونت کارلو برای ارایه مدل تصادفی پدیده کربناتاسیون بتن

 45. مطالعه مقایسه ای مدل های شبكه عصبی و ویونت جهت پیش بینی مقاومت اتصال جوشی یك فلز پالس در فرآیند جوشكاری گاز بی اثر با استفاده از سیگنال های قوسی

 46. بررسی اثر نحوه مدلسازی عرشه كامپوزیت با شاهتیرهای فولادی در فركانسها و شكل مودهای طبیعی یك نمونه پل دارای انحنا

 47. ارائه ضریب تصحیح مدل اندر كنشی ورق با قاب در طرح دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك

 48. مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی بر مبنای مدل رفتاری تعامل ورق با قاب و مدل نواری

 49. بررسی عملكرد موج شكن های شناور شیب دار با استفاده از مدل فیزیكی

 50. مدل مدیریت فشار در شبكه توزیع آب شهری

 51. تحلیل تجربی و مدلسازی دیوار حائل پل

 52. تحلیل تجربی و مدلسازی عرشه پل بتن مسلح

 53. بررسی رفتار لرزه ای اتاق آجری ساخته شده بر اساس استاندارد 2800 به كمك میز لرزان و مدلسازی عددی آن

 54. مدل سه بعدی انتقال رسوبات چسبنده در آبهای ساحلی

 55. مدلسازی عددی بهسازی خاكهای خشك و اشباع به روش تراكم دینامیكی

 56. بكارگیری مدلهای مدیریت تكنولوژی برای ارزیابی ماشین آلات ساختمانی

 57. ارزیابی مدل عددی SWAN برای پیش بینی مشخصات امواج در دریاچه اریه (Erie)

 58. مدل سه بعدی انتقال رسوب غیر چسبنده در خورها

 59. برآورد كوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نوروفازی سوگنو (مدل های دوپارامتری)

 60. تحلیل پاسخ دینامیكی خاك با استفاده از مدل مخروط

 61. استفاده از روشهای ناپارامتری در اعتبار سنجی مدل پیش بینی حجم ترافیك در راههای كشور

 62. بررسی صحت نتایج مدل حجم محدود جهتمند با الگوی مركزیت سلول برای شبیه سازی جریان گردابه ای دو بعدی مجاور موج شكن

 63. اتصال مدل های ریاضی موج و جریان در سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت بررسی هیدرودینامیك سواحل

 64. بررسی و مقایسه روشهای تخمین پارامترهایمدل استوكاستیكی ARIMA

 65. بررسی اثر مدلهای رفتاری خاك در آنالیز عددی دیوار حائل

 66. تاثیر مدلهای رفتاری خاك بر فشار مقاوم خاك در آنالیز عددی دیوار حائل

 67. استفاده از مدل پویایی سیستم در مدیریت آب شهری

 68. مطالعات دریایی و مدل سازی ریاضی آبگیر مجتمع پرورش میگوی گمیشان

 69. ارزیابی مدلهای شبیه سازی حركت خودرو (Car Following) در نرم افزارهای VISSIM و AIMSUN

 70. تهیه مدل عددی برای شبیه سازی الگوی جریان در حوضچه های مستطیلی

 71. شبیه سازی سیلاب حوضه های آبریز وروندیابی در مخزن سد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 72. ارزیابی خصوصیات جریان پایدار در مدل فیزیکی رودخانه نازلو

 73. بررسی هیدرولیكی اثر تراكم گیاه نی بر استهلاك انرژی پتانسیل موج ثقلی در ساحل رودخانه ها با استفاده از مدل آزمایشگاهی

 74. مقایسه نتایج شبیه سازی خصوصیات جریان پایدار با مدل یك بعدی HEC-RAS و مدل دو بعدی FAST-2D در بازه رودخانه نازلو

 75. كاربرد یك مدل رفتاری پلاستیسیته حالت بحرانی با در نظر گرفتن اثرات بافتی برای مدلسازی رفتار ماسه تحت بارهای یكنواخت و سیكلیك

 76. كاربرد شبكه های عصبی و مقایسه آن با مدل پیوسته برای ارائه زمان تاخیر در تقاطع ها

 77. بررسی انواع ركوردهای نزدیك گسل شامل ركوردهای واقعی، مصنوعی و مدلهای پالسگونه جایگزین

 78. بررسی عملكرد و مدلسازی بیوراكتور محتوی سنگدانه های پامیس به عنوان بستر بیوفیلم در تصفیه هوای فاضلاب

 79. بررسی مقایسه ای روشهای الگوریتم مورچگان و ژنتیك در كالیبراسیون مدل تانك

 80. ارائه مدل تركیبی تویع سفر و تخصیص ترافیك در خصوص سفرهای با هدف خرید شهر تهران

 81. پهنه بندی خطر زمین لغزش در ساختار مدل فازی بر مبنای قضاوت كارشناسی

 82. مدل سازی عددی ریزشمع تحت بار كششی

 83. بررسی تاثیرات نحوه مدلسازی فونداسیون سكوی خود بالابر بر رفتار دینامیكی آن تحت اثر امواج دریا

 84. مدل شبیه سازی و بهینه سازی روش پمپاژ- تصفیه در احیاء آبهای زیر زمینی آلوده به هیدروكرن های نفتی (TPH)

 85. رتبه بندی بهینه طرحهای فاضلاب با استفاده از مدلهای برنامه ریزی چند معیاره

 86. مدل سازی تاخیر تقاطع های چراغدار در حالت فوق اشباع

 87. مكان یابی جایگاه های سوخت رسانی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی

 88. تعیین عمق بهینه در حوضچه های رسوبگیر اولیه با استفاده از یك مدل عددی سه بعدی اولری - لاگرانژی

 89. مدلسازی فرسایش حوضه ای به كمك مدلهای RUSLE و SWAT (منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه امامه)

 90. مدل بارندگی-رواناب با استفاده از تئوری موجك و شبكه های عصبی مصنوعی

 91. مدلسازی اجزای محدود عملیات شكافت هیدرولیكی در محیط چاه های نفت و گاز

 92. بررسی مدلی پدیده پلانج جریان چگال در مخزن پشت سد

 93. مقایسه نتایج مدل های ریاضی تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد Mike21-SW

 94. تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه كننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیكی

 95. مدل سازی رسوبات چسبنده در رودخانه های جزر و مدی

 96. تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه كننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیكی

 97. مدل سازی یك سازه كروی مستغرق به روش هیبرید (المان مرزی و المان محدود)

 98. تعیین مدل ریاضی برآورد ذخیره آب در خاك و دبی خروجی در اثر بارش باران با استفاده از روش توده سازی

 99. مدل ساده المان تیر دارای اتصالات RBS با برش دایره ای

 100. ارائه مدل ارزش راه ها با تكیه به روش AHP و كاربردآن در GIS

 101. مدل سازی یك سازه كروی مستغرق به روش هیبرید (المان مرزی و المان محدود)

 102. تعیین عمق آبشستگی در اطراف پایه های دایره ای به كمك مدل سازی حل عددی جریان دو بعدی

 103. مدل سازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان

 104. توسعه مدلهای رفتاری و تحلیل غیر خطی قابهای بتن مسلح با پر كننده های مصالح بنایی به روش ترك پخشی ثابت

 105. پیش بینی نفوذ شوری در خور رودخانه ای اروند با استفاده از مدل عددی و مدلهای تجربی

 106. توسعه مدل دو بعدی در پلان جهت مدل سازی شكست سد

 107. تهیه مدل تبدیل آمار بارش به رواناب بامطالعه موردی بر رودخانه بشار

 108. اعتبار بخشی مدلهای رفتاری ارتجاعی خمیری برای تحلیل دینامیكی سدهای خاكریز

 109. مدل سازی تئوری پخش طولی جریان چگال حاوی ذرات در داخل كانال

 110. مدل سازی رفتار خاكهای ماسه ای مسلح بر اساس فرض جریان غیر مرتبط

 111. نحوه گزینش، تنظیم و بكارگیری مدل ریاضی مناسب در برآورد رسوبگذاری مخازن

 112. ارائه مدل زوال خط به منظور مدیریت نت در خطوط ریلی ایران

 113. مدلسازی المان محدود رفتار غیر خطی جابجائیهای بزرگ سازه های بتنی با استفاده از المان های ایزوپارامتریك سه بعدی

 114. مدل عرضه - تقاضا در تقاطع های غیر همسطح با بكارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS)

 115. DTUR Method مدلی برای تخمین زمان تاخیر درمیادین شهری بر اساس پارامترهای هندسی و ترافیكی

 116. بررسی تاثیر پارامتر جدید بررفتار برشی ناپیوستگی در توده سنگ با مدلهای فیزیكی

 117. مدل سازی گسترش ترك در سدهای بتنی وزنی

 118. مدل پیشنهادی جهت مكش و درجه اشباع بمنظور پیش بینی امكان انتقال آلودگی در خاك

 119. مدلسازی دو فازه فرآیند فرسایش و شناوری محیط دانه ای ناپایدار در شرایط آرتزین

 120. مدلهای عصبی - فازی اصلاح شده برای پیش بینی تولید سفرهای اجباری و غیر اجباری شهروندان در شهرهای بزرگ

 121. بررسی عملكرد دو جرم میراگر متوازن در كنترل رفتار لرزه ای مدل های ساختمانی سه بعدی

 122. آنالیز حساسیت سیستماتیك: كاربرد در مدلسازی آزمایش نفوذسنج

 123. تاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمركز اعضای قاب خمشی بتن مسلح

 124. تاثیر مدل های سخت شدگی كششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشی

 125. معرفی و ارزیابی مدل های پیش بینی شكست زودرس در تیرهای بتنی تقویت شده با صفحاتFRP

 126. مقایسه مدلهای پیش بینی رفتار ستونهای دایروی بتنی محصور شده با الیافFRP

 127. مدل تفكیك سفرهای برون شهری در مدهای حمل و نقل ریلی و جادهای با استفاده از منطق فازی

 128. ارائه مدل بهینه سازی برای تولید جدول زمانبندی فشرده حركت قطارها و محاسبه ظرفیت برای راه آهن های شهری و برون شهری

 129. ارائه مدل تصادفات تونلهای واقع در بزرگراههای شهری (مطالعه موردی تونل رسالت- شهر تهران)

 130. مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات تصادفات وسایل نقلیه در جادههای برون شهری ایران و تعیین وزن علت وقوع تصادف

 131. مدلهای كاربری زمین-حمل و نقل و موانع موجود بر سر استفاده از مدل لوری جهت پیشبینی كاربری زمین در ایران

 132. بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات درونشهری با استفاده از مدلهای پروبیت، لوجیت و شبكه عصبی مصنوعی

 133. مدل ابتكاری طراحی شبكه اتوبوسرانی تغذیه كننده شبكه ریلی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان

 134. ارائه مدلی نوین در جهت جانمایی بهینه تسهیلات پارك سوار با بكارگیری الگوریتم ژنتیك

 135. مدل ریاضی نقش پارامترهای طرح هندسی راه در ایمنی جاده های دو خطه برون شهری

 136. محاسبه هزینه یك تصادف خسارتی با تعیین مدل پیشبینی تصادفات در سال 1387

 137. ارائه مدلی جهت یكپارچه سازی و هوشمندسازی سیستم بلیط در ایران

 138. ارائه مدل طراحیشبكه با تقاضای الاستیك با استفاده از الگوریتمSA

 139. ارائه مدل جذب و تولید سفر كاربری های تجاری در شهرهای متوسط ایران

 140. ارائه مدل رگرسیون لوجستیك برای ارزیابی ایمنی دور برگردان های شهر تهران

 141. استفاده از مدل هم ارزیدر برآورد جذب سفركاربری های شهری نمونه مطالعاتی: منطقه 6 شهر تهران

 142. ارایه مدل قیمت گذاری پاركینگهای حاشیه ای با رویكرد توسعه پاركینگهای طبقاتی

 143. ارائه مدل پتانسیل خطر قطعات راههای دوخطه برونشهری با رویكرد پیشگیرانه

 144. مدلسازی سیاست كنترلی بهنگام چند معیاره برای شریانیهای فوق اشباع

 145. مدل ارزیابی اقتصادی-فنی تخصیص كالا در حالت برون شهری در گزینه های حمل و نقل زمینی به كمك منطق فازی

 146. تحلیل و ارزیابی مبانی تئوریك مؤثر در توسعه مدلهای تخصیص حمل و نقل همگانی

 147. ساخت و پرداخت مدل انتخاب وسیله با لحاظ كردن پارامتر هزینه ریالی سفر مطالعه موردی : سفرهای كاری شهر اصفهان

 148. معرفی و مقایسه مدلهای مكانیابی شمارشگرهای ترافیكی در شبكه معابر درونشهری به منظور بهنگام سازی ماتریس مبداء- مقصد سفر

 149. ارائه مدل اولویت بندی معابر پیاده شهری با محوری تایمنی عابرین پیاده

 150. ارائه مدل قیمتگذاری تراكم چندمدی با تقاضای الاستیك در شبكه های شهری

 151. كاربرد منطق فازیدر مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری

 152. بررسی و ارائه مدل پیشبینی مونواكسید كربن تونل توحید با استفاده از سری های زمانی و مدل باكسجینكینس

 153. تحلیل نحوه سفرهای كاری و تعیین مدل انتخاب وسیله نقلیه با درنظرگیری شرایط محیطی كاربران(

 154. بررسی مدل AHP_SA جهتانتخابمسیر دوچرخه در معابر شهری نمونه موردی مناطق 11 ،7 ،6 و 12 شهر تهران

 155. توسعه مدلی جهت تصحیح خطای ناشی از شمارش حجم وسایل نقلیه در تقاطعات چراغ دار مجهز به سیستم SCATS

 156. مكانیابی پاركینگ شهر دهدشت با استفاده ازGIS و مدل تحلیل شبكه AHP

 157. ارائه مدل طراحی مسیر سرویس مدارس و حل آن با الگوریتم ژنتیك

 158. ارائه مدل اولویت بندی توسعه و احداث شبكه معابر شهری براساس معیارهای ترافیكی، زیست محیطی و اقتصادی با روش تحلیل سلسله مراتبی

 159. ارائه مدل تخصیص هزینه های تعمیر و نگهداری راه در كشور

 160. شبیه سازی و كاربرد آن در مطالعات مدیریت ترافیك: مدل تعقیب خودرو

 161. تاثیر عملكرد مناطق مسكونی و تجاریحاشیه راه بر ایمنی جاده های برون شهری با ارائه مدل ریاضی

 162. مدل مكانیابی نصب دوربینهای كنترل سرعت در راههای برون شهری

 163. مدلسازی كرایه حمل كالا در شبكه حمل ونقل جاده ای با رویكرد افزایش قیمت سوخت

 164. مقایسه درخت های تصمیم در مدل سازی انتخاب نوع وسیله حمل كالا

 165. بررسی درجه اهمیت اجزای مختلف شبكه حمل و نقل بر اساس مدل ارائه شده در این تحقیق

 166. تخمین تابع هزینه گذاری جهت یافتن هزینه ی بهین خط پرسرنشین HOT بدون استفاده از مدلهای دوس طحی پویا

 167. تعیین زمان عكس العمل لحظه ای رانندگان با استفاده از مدل تعقیب خودرو GHR

 168. ارائه مدل غیرخطیتعمیر و نگهداری شبكه راههای درون شهری

 169. مدل برآورد میزان نشر آلایندههای حاصل از فعالیتهای حمل و نقل شهری

 170. آنالیز حساسیت روی پارامترهای مدل توسعه یافته در طراحی یكسیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت؛ مطالعه موردی: مهرآباد

 171. ارائه مدلی برای قیمتگذاری شبكه حمل و نقل درون شهری با در نظر گرفتن بهینه سازی سیستم به همراه كمینه عوارض

 172. ارزیابی حمل و نقل پایدار ملی با استفاده از مدل شاخص مبنا

 173. ارایه مدل تعمیر و نگهداری تجهیزات كنترل ترافیك در سطح شبكه و پروژه برپایه برداشت میدانی و تحلیل سلسله مراتبی

 174. مدل ارزیابی فنی اقتصادی انتخاب سطح مكانیزاسیون پاركینگ درمناطق شهری

 175. ارائه مدل توصیفی تاثیر سن رانندگان مقصر در افزایش شدت تصادفات مبتنی بر شبكه های عصبی مصنوعی

 176. تعیین سطح مطلوب فعالیت فرودگاه مهرآباد با استفاده از آنالیز آلودگی صوتی توسط مدلسازی نرمافزار NEF

 177. تعیین اثر دسترسی به فرودگاهها بر توزیع ترافیك داخلی هوایی در سیستمهای دو فرودگاهی دنیا با استفاده از مدل رگرسیونی

 178. ارائه دو مدل جدید برای مساله مكانیابی شمارنده های ترافیكی به منظور بیشینه سازی پوشش مسیرها: مطالعه موردی روی بزرگراههای تهران

 179. حل یك مدل جریان ترافیك كلان نگر با استفاده از روش تعدیل شبكه

 180. ساخت و پرداخت مدل تفكیك سفر با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی شهر تهران)

 181. مدلسازی فرایند پیشبینیزمان سفر مسافران با استفاده از سیستم استنتاج فازی شبكه مبنای انطباقی ANFIS

 182. ارائه مدلی جهت سنجش كیفیت خدمات اتوبوسرانی درون شهری شیراز از دید مسافران

 183. بررسی مدل رفتاری واستفاده از پاركینگهای عمومی و ارائه روش بهینه بهره وری

 184. توسعه مدل غیر همگن تاخیر در تقاطع های چراغدار با استفاده از شبكه های عصبی

 185. امكان سنجی ساخت ایستگاه (ترمینال) جدید راه آهن در غرب تهران و بررسی آن با مدل SWOT

 186. مدل سازی اجزای محدود برای ستونها سرد نورد شده

 187. مدلسازی عددی گسترش ترك در اتصالات خورجینی متئاول تحت اثر بارهای چرخه ای

 188. تاثیر مدلسازی دستگاه پله بر عملكرد غیر خطی قابهای خمشی فولادی

 189. بهینه سازی طرحهای تخلیه كننده عمقی با استفاده از آزمایشهای مدل فیزیكی

 190. مقایسه برخی از روش­های مختلف مدل­سازی سازه­های دارای دیوار برشی بتنی برای انجام تحلیل­های استاتیكی و دینامیكی غیرخطی

 191. تولید شتاب نگاشت­های مصنوعی با استفاده از تبدیل موجك و مدل غیر ایستای كانای- تاجیمی

 192. تخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

 193. مدلسازی عددی ظرفیت باربری شالوده های نیمه عمیق

 194. مدل سازی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی در هیدروسیستم های پیچیده

 195. بررسی اثر هیدرولیك جریان در مقاطع مركب بر تغییرات مكانی غلظت مواد آلوده كننده در رودخانه ها با استفاده از مدل ریاضی POLLUTE1

 196. مدل ساختاری میكرو مكانیكی رفتار بتن در حالت سه بعدی و سه فازی

 197. مدلسازی عددی تغییرات ژئومورفولوژیكی ناشی از شكست سد خاكی در نزدیكی آن

 198. ارائه یك مدل جهت بررسی تأثیر افزودنی های مختلف بر پدیده عریان شدگی مخلوط های آسفالتی گرم

 199. كاربرد مدل لجن فعال شماره سه(ASM3) در توصیف هضم هوازی لجن فعال مازاد

 200. تهیه مدل تعیین نشت لحظه‌ای در لوله‌های شبكه‌ توزیع آب با تلفیق مدل هیدرولیكی(WaterGEMS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

 201. كنترل سلامت سازه‌ای سد بتنی شهید عباسپور با استفاده از مدل پارامتری ARMAX

 202. مدلسازی عددی انتشار و پخش آلاینده های هوا و مقایسه آن با مدل پلوم گوس

 203. بررسی و اعتبار بخشی یك مدل رفتاری خاك غیراشباع تحت مسیرهای آزمایشگاهی

 204. مدلسازی عددی حوضچه تست امواج و مطالعه انتشار و استهلاك موج در آن به روش SPH

 205. مدلسازی اصطكاك غیرماندگار در حل حجم محدود جهتمند جریان در مجاری بسته

 206. مقایسه مدلهای DRASTIC و GODS در تعیین آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی دشت یزد-اردكان

 207. بررسی و مقایسه مدل های برفابی پیش بینی جریان

 208. مدل سازی سازه ای سد های قوسی به صورت تیر با مقطع متغیر

 209. شبیه سازی جریان روزانه با استفاده از مدل پیوسته بارش رواناب برای حوضه كارون

 210. مدلسازی احتمالی اشتعالهای پس از زلزله ناشی از تخریب شبكه توزیع گاز و برق شهری

 211. مكانیابی مراكز آتش نشانی با بكارگیری مدل AHP در محیط GIS

 212. جریان آشفته سه بعدی اطراف پایه پل با هندسه پیچیده: مدلسازی آزمایشگاهی و عددی

 213. شبیه سازی شرایط جریان در یك كانال قوس دار آزمایشگاهی با استفاده از یك مدل عددی سه بعدی

 214. معرفی مدلی برای تخمین بارمعلق رسوب با استفاده از منطق فازی و مقایسه آن با روشهای كلاسیك و شبكه عصبی مطالعه موردی: رودخانه قره سو واقع دراستان اردبیل

 215. بررسی پدیده آبشستگی در پایاب دراپ قائم بلند و مقایسه مدل آزمایشگاهی با نتایج حاصل از نرم افزار FLOW-3D

 216. ارائه مدل كنترل كیفی ساخت لایه های غیرچسبنده روسازی بر پایه نتایج PFWD

 217. ارزیابی مقایسه ای شبكه عصبی مصنوعی دینامیك و مدل HEC-HMS در تعیین زمان پیش هشدار سیلاب

 218. مدل چند فازی تخمین سطح آزاد جریان سیال به روش MPS

 219. مدیریت رسوب شویی مخازن سد ها با استفاده از مدل سه بعدی SSIIM و GIS

 220. مدیریت كیفیت آب رودخانه‌ بر اساس چند آلاینده شاخص با استفاده از مدل‌های تجارت مجوز‌های تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف

 221. ارایه مدلهای پیش بینی تصادفات برای شبكه راههای شهری

 222. توسعه و كاربرد مدل ریاضی دو بعدی روندیابی سیل در مخازن سدهای پاره سنگی متوالی در حالت درون­گذر- روگذر

 223. اثر طول آب­شكن­ در محافظت از سواحل رودخانه در فرسایش كناره­ی سیلابدشت­ها به روش مدل فیزیكی

 224. توسعه­ مدل شاخص خسارت Park-Ang در مورد ستونهای بتن­آرمه

 225. بررسی شروع جریان غیرریزشی (Skimming Flow) در سرریزهای پلكانی با استفاده از مدل های فیزیكی

 226. بررسی تاثیر شیب، بر میزان افت انرژی نسبی صورت گرفته در سرریزهای پلكانی با استفاده از مدل های فیزیكی

 227. رفتار لرزه ای بناهای تاریخی دوره ی ایلخانی با استفاده از مدلسازی ماكرو ( با مطالعه موردی بناهای استان آذربایجان شرقی)

 228. مدل سازی الگوی تغییرات فشار سیال در خا ك بر اثر برداشت و محاسبه تغییر شكل محیط متخلخل

 229. گسترش مدل رفتاری خاك غیراشباع به فضای تنش متقارن محوری

 230. بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب

 231. طراحی مدل برای تعیین اثر زمان­بندی سیستم اتوبوس بر زمان انتظار مسافران در ایستگاههای اتوبوس

 232. بررسی توزیع سرعت جریان در اطراف پایه پل با استفاده از مدل عددی

 233. تاثیر دبی و عمق آب پایین­دست حوضچه آرامش سرریز سد نمرود بر فشار دینامیكی كف حوضچه با استفاده از مدل فیزیكی

 234. بررسی عملكرد حوضچه آرامش تیپ دو USBR در دبی های متفاوت بر اساس مدل فیزیكی مطالعه موردی سد مخزنی نمرود

 235. مدلسازی سیر و حركت باكتری كلیفرم مدفوعی در حوزه آبریز رودخانه جاجرود

 236. مدل SSP جهت پیش یابی جریان ماهانه رودخانه

 237. ارائه مدل بهینه سازی شبكه تعمیر و نگهداری در سیستم مدیریت پل

 238. تاثیر مدل‌سازی كاهش سختی بر نتایج تحلیل تفاضل محدودی آزمایش‌های اتساع حفره در خاك

 239. كاربرد روش بدون شبكه المانهای طبیعی با درون یاب Non-sibson در مدل سازی نشت آب از پی سد با دیواره آب بند

 240. بررسی كاربرد روش نقاط محدود در مدلسازی جریان آب های زیرزمینی

 241. روش های شناسایی و استخراج موقعیت سازه های استراتژیك از طریق مدلسازی داده های سنجش از دور

 242. مدلسازی و بررسی عوامل تاثیر­گذار بر تعداد تصادفات وسایل نقلیه در جاده­های برون شهری

 243. مدلسازی تاثیر عناصر هندسی قوس های راه های اصلی دو خطه دوطرفه برون شهری بر میزان خرابی روسازی

 244. تحليل غير خطي ساختمانهاي بنايي با مدلسازي Spring Method به روش

 245. بررسی اثر دو پارامتر حالت، در بهبود پیش­بینی مدل­های رفتاری الاستوپلاستیك

 246. ساخت مدل جایگزین بمنظور تقریب تابع هدف در مسائل بهینه سازی با استفاده از كمترین داده لازم جهت آموزش و كاربرد آن در حل مسأله تخصیص بهینه آب در سطح حوضه آبریز

 247. بررسی مدلهای رفتاری خاكهای غیر اشباع

 248. ارائه مدل بهره‌برداری از شبكه های توزیع آب با قابلیت همگرایی بالا در تدوین مقادیر بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جستجوی تصادفی

 249. آنالیز حساسیت ابعاد حوضچه رسوبگیر آبیاری با استفاده از مدل ریاضی

 250. مقایسه نتایج مدل­های HEC-RAS و MIKE11 در شبیه سازی پروفیل سطح آب در رودخانه­ها (مطالعه موردی: رودخانه لردگان)

 251. مدل خرپایی غیرخطی جهت بررسی رفتار ستونهای كوتاه بتنی تحت بار جانبی

 252. پیشنهاد روش مدلسازی برای انجام تحلیل های غیرخطی در ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمانهای بنایی غیر مسلح

 253. مقایسه مدلهای MIKE11 و SMS در شبیه سازی پخش و انتقال غلظت در رودخانه‌ها

 254. مطالعه انتقال عمودی آلاینده‌ها در مدل آزمایشگاهی و استفاده از آن برای تعیین ضریب انتشار پذیری در خاكهای ماسه ای همگن

 255. بررسی پارامترهای اثر گذار بر تعیین الگوی شوری در منطقه تحت تأثیر جزر و مد رودخانه ها با استفاده از MIKE11نرم افزار و تطبیق آن با مدل تحلیلی

 256. مقایسه تحلیل پلاستیك و الاستوپلاستیك شبكه های متعامد تك لایه با مدلسازی رفتار غیر خطی به صورت مفاصل متمركز

 257. مدل بهینه‌سازی- شبیه‌سازی بهره‌برداری كوتاه مدت از مخزن در شرایط سیلابی

 258. مقایسه دو روش تقلیل مقیاس زمانی بارش برای شبیه سازی رواناب با استفاده از یك مدل سطح خشكی

 259. مدلسازی جریان ترافیك در بزرگراههای شهری

 260. مدلسازی رفتار ماسه­ها با افزودن یك مدل حالت بحرانی به برنامه FLAC

 261. مدلسازی عددی و بررسی تأثیرات میانقابهای آجری بر رفتار قابهای خمشی بتن مسلح

 262. بررسی كارایی مدل­های شبكه عصبی مصنوعی و پارامتر­های هواشناسی در پیش­بینی خشكسالی ایستگاه یزد

 263. كاربرد نرم افزار NASIR در مدل‌سازی نیمه‌‌ سه‌بعدی جریان تحت تاثیرتغییرات وزش باد

 264. ارائه یك مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراكم خاك در ناحیه برهمكنش خاك- ­تایر

 265. پیش بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل انتقال آب آزاد بر اساس مدل زون بندی ژئوتكنیكی

 266. مدل تخصیص كمی-كیفی منابع آب سطحی در سطح حوضه آبریز

 267. مدل سازی اجزای محدود برهمكنش خاك- تایر بر اساس رفتار غیر خطی الاستوپلاستیك خاك و ساختار كامپوزیتی تایر

 268. ارزیابی مدل های GIUH-NASH و GCIUH-CLARK در حوضه معرف كسیلیان

 269. ارزیابی مقایسه­ای مدلهای MLP،RBF ، ANFIS و MNLR در برآورد ابعاد حفره ­آبشستگی پائین­دست سرریز

 270. بررسی اثرهندسه و توزیع مش های سه بعدی بر مدلسازی CFD جریان های آشفته دوفازی

 271. ارزیابی كارایی مدل­های snake در استخراج اتوماتیك ساختمان و بهبود مدل GVF انتخاب شده

 272. مدل جدید تشابه خرپایی برای طراحی اتصالات تیر به ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP

 273. ارزیابی غیرخطی سازه دیوار كوپله بتن مسلح توسط المان رشته ای در مقایسه با مدلسازی معمول تیر-ستون

 274. مدلسازی عددی رفتار پی سطحی روی خاك مسلح به ژئوگرید

 275. شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل HSPF مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه ابرو

 276. مدل سازی امواج ناشی از باد با استفاده از مدل طیفی MIKE 21 SW

 277. مدل سازی بارش-رواناب با استفاده از روش شبكه عصبی فازی تطبیقی موجكی و مقایسه آن با روش های شبكه عصبی موجكی و شبكه عصبی فازی تطبیقی

 278. بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدل­های تئوری

 279. مدلسازی محاسبه زمان توقف اتوبوس در ایستگاه‌های اتوبوسرانی شهری (مطالعه موردی : خط 1 اتوبوس تندرو شهر تهران)

 280. حوضه های آبریز بوسیله مدل SWAT

 281. بررسی مدل‌های تحلیلی تزریق دوغاب سیمانی در سنگ درزه‌دار

 282. مدلسازی موثر رفتار پلهای قوسی بنایی تحت بارهای عادی و غیر عادی

 283. مدل عددی انتقال و انتشار فلزات سنگین تحت تاثیر بار بستر

 284. مدل سازی سه بعدی تاثیرات هندسه مخزن سد بر روی دبی پیك هیدروگراف خروجی ناشی از شكست سد

 285. یك مدل عددی تسخیر شوك برای تحلیل بالاروی امواج بلند

 286. اعمال اثرات اصطكاك غیر ماندگار در مدل‌های جدایی ستون مایع

 287. بررسی عددی اثر اشباع نسبی بر پتانسیل رخداد روانگرائی خاك با استفاده از مدل دو سطحی پلاستیك

 288. تأثیر پارامترهای به‌‌روزرسانی مدل یك سازه فولادی آسیب‌دیده الگو در رفتار دینامیكی غیرخطی آن

 289. بررسی روشهای مدلسازی عددی فرآیند گسیختگی بتن پرمقاومت تحت بارفشاری

 290. بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas

 291. مدل سازی و تحلیل غیرخطی اتصال تیر- ستون بروكلین در قاب خمشی بتن مسلح پیش ساخته تحت اثر بار جانبی یكنواخت

 292. بررسی اثرات بكارگیری روشهای الكترونیكی اخذعوارض درایستگاه های عوارضی با مدلسازی ترافیكی آنها درنرم افزار شبیه ساز VISSIM

 293. مدل سازی شبه دو بعدی توزیع عرضی سرعت در رودخانه های سیلابی( مطالعه موردی رودخانه گرگانرود ایستگاه هیدرومتری آق قلا

 294. توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برریسك تخصیص منابع آب مطالعه موردی شبكه های آبیاری زاینده رود

 295. پیش بینی و شبیه سازی رواناب با استفاده از مدلهای MIKE11/NAM ANFIS

 296. مدلسازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیكی درشیب شكن قائم با شیب معكوس كف درپایاب

 297. استفاده ازتحلیل ایزوژئومتریك درمدلسازی و بهینه سازی شكل سازه های متقارن محوری

 298. مدلسازی گسترش ترك درمورد مركب و گسترش ترك خستگی بدون مش بندی مجدد دامنه

 299. مدلسازی اندیسفشردگی خاكهای ریزدانه با استفاده از منطق فازی و سایر خصوصیات فیزیكی خاك

 300. استفاده از مدل شبكه عصبی مصنوعی درپیش بینی اعماق مزدوج پرش هیدرولیكی در تبدیلهای خروجی با شیب معكوس و آستانه انتهایی

 301. بررسی مدل های ارائه شده برای برآورد توزیع سرعت طولی در كانال های روباز بر اساس معادلات ناویر استوكس

 302. ارزیابی روشهای عددی مبتنی بربردار گرادیان جهت تخمین ضرایب مدلهای پیش بینی تصادفات

 303. توسعه مدلی برای پیش بینی تصادفات خیابانهای شهری برمبنای آنالیز رگرسیون خطی تعمیم یافته

 304. مقایسه تاثیر دو عدم قطعیت كوچك مقیاس كردن سناریوهای اقلیمی و مدل هیدرولوژی دربرآورد رواناب

 305. ارائه مدل غیر خطی جابجایی مسافر بینشهری كشور

 306. بهسازی تنشهای كششی و ضریب اطمینان پایداری سدهای خاكی با استفاده از ژئوگرید و مدلسازی نتایج با نرم افزار PLAXIS

 307. تاثیرمدل های رفتاری خاك برنتایج تحلیل سدهای خاكی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور

 308. مدلسازی فیزیكی بررسی نقش حفرات در تغییر مدول تغییر شكل پذیری و مقاومت سنگ

 309. بررسی بالازدگی غیرواقعی در مدلسازی عددی مسائل گودبرداری

 310. مدلسازی كنترل بهینه ی چراغ ها در راه های شهری)متراكم(به كمك روش های فراابتكاری

 311. ارزیابی اثر ایجاد ظرفیت ذخیره دركاهش خسارت سیلاب با استفاده از مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برپویایی سیستم

 312. مكانیابی بهینه چاهك های پایش آلودگی آب زیرزمینی و تعیین تعداد بهینه آنها به كمك مدل های رفع اختلاف

 313. برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی : سد علویان

 314. مدل سازی عددی و بررسی اثرات تركیبی محل ورود سیال و مكان طولی تیغه ورودی دربازده حوضچه رسوب گذار ا ولیه به روش ترسیم FTC با استفاده از نرم افزار OpenFOAM

 315. مدلهای پیشبینی حوادث درونشهزی بز اساس خصوصیات ماكزوسكوپیك تزافیك

 316. بررسی و مدلسازی رژیم رسوب و مورفولوژی سواحل منطقه پارسیان خلیج فارس

 317. ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی

 318. شبیه سازی جریان عبوری از فلوم گلوبلند با استفاده از مدل ریاضی win flume و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی حاصل ازمدل فیزیكی

 319. پیش بینی ضریب انعكاس موج ا زموج شكن های توده سنگی با استفاده از مدل درختی

 320. كالیبراسیون خودكار مدل هیدرولوژیكی SWAT با استفاده از الگوریتم فراكاوشیPSO

 321. مدلسازی و بررسی استانداردهای آلودگی آمونیاك غیریونیزه و نیترات و تاثیر آن برحیات آبزیان دررودخانه قزل اوزن و شاهرود

 322. كاهش حجم آبشستگی درمدل تركیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی

 323. مدلسازی رفتار اتصال تیربه ستون بوسیله پروفیل انتهایی پیچ شده

 324. شبیه سازی الگوی جریان در پیچ 90 درجه با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

 325. مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشكیلات چند لایه با نتایج حاصل ازمدلسازی آزمایشگاهی

 326. محاسبه فركانس دیوار برشی كوپل و مقایسه با مدلهای اجزاء محدود

 327. بررسی تأثیر نسبت همگرایی بر الگوی جریان در خم نود درجه با استفاده از مدل عددی SSIIM

 328. مقایسه مدلهای رفتاری موهر كولمب، خاك سخت شونده و HSS در شبیه سازی عددی دیوارهای میخكوبی شده

 329. كاربرد مدل اصلاح شده جداساز سربی لاستیكی در بادبندی شورون سازه ها

 330. ارائه مدل خبره ارزیابی ریسك سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود

 331. مدلسازی اثرپیوستگی - لغزش درتحلیل غیرخطی دیوارهای بتنی مسلح با مدل مكانیك اسیب

 332. مطالعه رفتار خاك و شمع در گروه شمع های چهار تایی تحت بارگذاری جانبی با استفاده ازمدل سازی فیزیكی

 333. مدل تحلیلی برای افت انرژی در سرریزهای پلكانی در حالت جریان رویه ای

 334. ارائه یك مدل برنامه ریزی خطی فازی جهت تخصیص ماشین آلات به فعالیتهای یك پروژه عمرانی

 335. بررسی دقت روشهای تحلیل جاری در مدلسازی دیوار برشی بتنی با بازشو

 336. مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW )شبكه آبیاری و زهكشی البرز(

 337. بررسی تأثیر انتخاب مدل رفتاری برعملكرد شیروانی خاكی میخ كوبی شده

 338. مدلسازی سه بعدی شبكه انتقال سیال درون سنگهای درزه دار با استفاده از مدل شبكه لوله ای و روش المان مجزا

 339. بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشارشبكه های توزیع آب

 340. تاثیراعمال ركوردهای واقعی نزدیك گسل و ركوردها ایجاد شده با استفاده از مدل ها پالسگونه بر قاب های خمشی مهاربندی شده هم محور با ارتفاع مختلف

 341. مدلسازى عددى بهسازى خاك هاى دانه اى خشك به روش تراكم دینامیكى بررسى تاثیر شكل قاعده كوبه بر میزان تراكم لایه ها

 342. مدل اجزا محدود آزمایش رانش برای بررسی رفتار برشگیر نبشی مایل در سقف های مركب بتنی فولادی

 343. بررسی تاثیر دفلكتور بر میزان استهلاك انرژی در سرریزهای جامی شكل به كمك مدلCFD

 344. مدلسازی عددی تاثیرتسلیح خاك با ژئوگرید برظرفیت باربری پی ها

 345. بررسی تاثیر میراگرهای الحاقی ویسكوز بر مدل های خطی و هیسترسیس جداسازهای لرزهای تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیك

 346. بررسی اثرناهمسانی مصالح رسوبی درحفاری تونل با استفاده از مدل چندصفحه

 347. شناسایی و تعیین شاخص های هزینه ای موثر وارائه مدل قیمت گذاری كرایه در ناوگان اتوبوسرانی درونشهری تهران

 348. مدلسازی عددی عملكرد دستگاه جاذب انرژی از امواج دریا

 349. كاربرد روش PFAFSTETTER درمدل هیدرولوژیكی DBH برای تعیین زیرحوضه های رودخانه ای

 350. شبیه سازی هیدرولوژیكی حوضه آبریز رودخانه قره سو دراستان اردبیل با استفاده از مدل توزیعی WetSpa

 351. مدلسازی عددی شكست سد با روش ا جزاء محدود با المانهای غیرخطی یك بعدی و بررسی تعداد گره های المان برپاسخ مسئله

 352. ارائه مدل پیش بینی ریسك تصادفات در جاده های دوخطه برون شهری

 353. رفتار دینامیكی غیرخطی بتن تحت بارگذاری ضربه ای و بررسی پارامتریك مدل RHT

 354. بررسی غ تییرات مورفولوژی رودخانه تالار با استفاده از مدل ریاضی GSTARS2.1

 355. بهبود كارایی مدل روندیابی ماسكینگام با استفاده از یكسان سازی ساختار آب نمود بالادست در دوره های واسنجی و پیش بینی

 356. مدلسازی و بررسی رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح مجاور هم با اعمال اثرات برخورد

 357. طراحی مدل تقاضای حمل و نقل جادهای سبزیجات از مبادی اصلی تولید به سایر استانهای كشور

 358. بررسی اثرساخت چكدمها دركاهش مشخصات هیدروگراف سیل با مدل هیدرولوژیكی درشمال غربی تهران ایران

 359. مدلسازی مخزن چندمنظوره با هدف افزایش بهره وری آب موجود درافق آیندهبا استفاده از روش پویایی سیستم

 360. مدلسازی پدیده گردابه افشانی ناشی از اثر جریان بر خطوط لوله دریایی

 361. كاربرد هوش مصنوعی درمهندسی آب مطالعه موردی: تدوین مدل برآوردرسوب انتقالی معلق دررودخانه خلیفه ترخان

 362. مطالعه و بررسی تأثیر بلوك های كاهندهی انرژی بر روی سرریزهای آزاد با استفاده از مدل فیزیكی

 363. بررسی توزیع تنش در اثر حركات قائم لوله های انتقال نفت و گاز درخاك های رسی مدل فیزیكی و عددی

 364. مدلسازی امواج تصادفی برخورد كننده به سكوی ثابت دریایی و ارزیابی سكوی ثابت برمبنای تحلیل خطی و غیرخطی استاتیكی در مقابل امواج تصادفی

 365. بررسی تغییر مكان در دالهای پیش تنیده با تاندون های چسبنده وغیرچسبنده درساختمان بامقیاس اصلی و مقایسه با مدل المان محدود

 366. مقایسه تطبیقی روشهای دمایی و مدلهای شبكه عصبی مصنوعی جهت تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع مطالعه موردی منطقه كرمان

 367. اثر خمش بر روابط طراحی مدل اندركنشی قاب و ورق فولادی در دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك

 368. برآورد هیدروگراف سیل با استفاده از مدل SWMM با درنظر گرفتن عدم قطعیت توزیع مكانی بارش به روشمونت كارلو

 369. مدل عددی انتشارآلودگی درآبراهه قشم

 370. مقایسه مدلهای رفتاری پلاستیك درتحلیل سدالبرز دردوران ساخت و بهره برداری

 371. مطالعه و بررسی مدل سازی عددی اجزای محدود جهت بررسی پایداری شیروانی ها درحین ساخت و پرشدن و افت سریع مخزن

 372. مدلسازی المان محدود گلمیخها در بتن و بررسی گسیختگی كششی آنها بر اساس آییننامه PCI

 373. مدل افزایش نرخ سفر - مسافر درحمل و نقل جاده ای دراثر حذف یارانه

 374. مدل افزایش قیمت جابجایی كالا بر حسب تن كیلومتر در حمل ونقل جاده ای پس از –اجرای طرح هدفمندی یارانه

 375. ارائه مدل غیر خطی برای پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی بر خاك های دانه ای

 376. بررسی رسوبگذاری و تشكیل دلتا و جریان غلیظ زیرین درپشت مخازن سدها و مدلسازی عددی آنها

 377. بررسی كاهش اثر ارتعاشات و امواج زمین لرزه بر روی سازههای اطراف با مدلسازی عددی

 378. حل مدل فرسایش ورقه ای برداشت / گذاشت رسوب دردامنه های مركب به روش تحلیلی عددی

 379. تدوین یك مدل بازی فازی همكارانه با تابع مشخصه فازی در تخصیص منافع طرحهای انتقال بینحوضهای

 380. مهندسی ارزش در پروژههای ساخت با بهكارگیری مدل ELECTRE III

 381. مدلسازی هیدرولوژیكی و هیدرولیكی با استفاده از GIS

 382. مدل سازی آلودگی صوتی در فضای بسته :مطالعه موردی تونل رسالت

 383. بررسی تأثیرپذیری هیدرولیك جریان از زبری در سرریزهای تاج دایرهای با استفاده از مدل فیزیكی

 384. مقایسه مدلهای آشفتگی در شبیه سازی سطح آزاد و جریان اطراف عرشه پلهای مستغرق درجریانهای با عدد فرود بالا

 385. بررسی كارایی مدلهای یك بعدی و شبهدوبعدی در تعیین دبی جریان رودخانههای سیلابی

 386. مدل سازی لاگرانژی روگذری و بالاروی امواج بر روی سطوح شیبدار ساحلی با استفاده از روشSPH

 387. تخصیص منابع آب درمحدوده پروژه البرز با استفاده از مدل weap

 388. مقایسه روشهای مختلف حجم رسوب مخازن سدها در زمان طراحی و ارائه مدل بهینه بابهرهگیری از نتایج عمقیابی سدها

 389. كاربرد مدل DBH برای شبیه سازی رواناب رودخانهها

 390. مدل سازی آزمایش بار نقطهای در نرم افزار Abaqus و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

 391. شناسایی و مقایسه دمپرmr توسط الگوریتم ژنتیك براساس مدلهایدینامیكی موجود و ارائه یك مدل جدید شبه استاتیكی وارون پذیر

 392. مدلسازی عددی میدان جریان در حوضچه رسوبگذار تحت تا ثیر تیغه

 393. مقایسه روش جداكردن پالس (Pulse extraction method) با نتایج مدل سامرویل)سال 7991 ( جهت لحاظ كردن اثرات حوزه نزدیك گسل

 394. مدلسازی عددی جریان سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیك ذرات هموار شده ی تراكم پذیر

 395. مقایسه نتایج حاصل ازشبیه سازی عددی جریان دركانالهای مركب منشوری با مدلهای مختلف آشفتگی

 396. كاربرد مدل سازی عددی در تعیین ضریب دبی در سرریز های كناری منقاری

 397. مدلسازی خروج احتمالی نفت از خطوط لوله كف دریا درمنطقه خارك - خلیج فارس و بررسی عملیات پاسخ به منظور كاهش اثرات آلودگی برروی ابزیان دریایی

 398. بررسی اثر مدلهای رفتاری خاك در آنالیز عددی دیوارهای حائل میخ كوبی شده

 399. كربرد مدل MODSIM در ارزیابی طرح های توسعه منابع آب حوضه آبریز

 400. شبیهسازی سه بعدی نوسانات فشار دینامیكی در پرتابه جامی با استفاده از مدل FLUENT

 401. ارائه مدل پشتیبان تصمیم برای فرایند شناسایی و شكست ریسك پروژه

 402. بررسی آزمایشگاهی جریان ثقلی با استفاده از مدلهای هیدرولیكی درمحیط محدود

 403. معرفی یك مدل رفتاری تابع زمان برای پیش بینی رفتار خزیشی سنگهای جدارتونل و مقایسه با مدلهای رفتاری موجود

 404. ارائه مدل مدیریت ریسك بر اساس آسیب پذیری

 405. توسعه مدل ارزیابی مدهای حمل و نقل برون شهری براساس شاخصهای رضایتمندی مسافران

 406. مدلسازی روندتغییرات فشارآب منفذی و نشست درهسته سدخاكی كرخه حین ساخت و ابگیری

 407. مدلسازی هیدرولوژیكی با بهره گیری از روشهای زمین آمار و واسنجی مدل ریاضی HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه سد كمال صالح اراك)

 408. مدلسازی هیدرودینامیك سیالات چندفازی درمحیط متخلخل

 409. تحلیل عدم قطعیت درساختار و خروجی های مدل كاهش مقیاس آماری SDSM

 410. مدلسازی و بررسی رفتار مخازن زمینی بتنی ذخیره آب

 411. به روز رسانی مدل اجزا محدود بر پایه حساسیت با بكارگیری روش بهینه یابی مقید

 412. شناسایی محل خرابی در سازه ها با استفاده از به روز رسانی مدل اجزاء محدودو انرژی كرنشی مودال

 413. پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل های استوكاستیك مطالعه موردی حوضه دریاچه ی ارومیه

 414. مدلسازی رفتار اتصال نیمه صلب پیوسته فولادی تحت آنالیز كوپل مكانیكی - حرارتی

 415. بررسی اثر وجود بستر صلب و ضخامت لایه خاك بر تابع امپدانس دینامیكی فونداسیون دایرهای تحت ارتعاش قائم با استفاده ازآزمایشات مدل فیزیكی

 416. ارائه مدل تولید سفر برای سفرهای باهدف خریدمطالعه موردی شهررشت

 417. تعیین ابعاد و زاویه بهینه برای زهكش پنجه ای در سد های خاكی همگن با استفاده از مدل فیزیكی و نرم افزار PLAXIS

 418. مدلسازی تیر بتن مسلح تحت تاثیر توام واكنش قلیایی و خزش

 419. بررسی برخی پارامترهای موثر بر پانچ دال ها با مدل تعمیم یافته ی Muttoni

 420. پیشنهاد مدل مكانیكی به منظور بررسی رفتار برشی اتصالات دال- ستون مستطیلی

 421. ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس

 422. مدل سازی تحلیلی المان محدود اتصالات بتنی

 423. بررسی مشكلات مدل سازی اجزای محدود دال های بتن آرمه

 424. استفاده از اسپلاینها در مدلسازی و تحلیل مسایل تنش/كرنش مسطح

 425. ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0 و نتایج آزمایشگاهی

 426. تعیین مکان های مناسب برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل عددی HEC-RAS 4.0

 427. توسعه روش نوار محدود طیفی به منظور مدل سازی انتشار موج در ورق های نازک با شرایط مرزی مختلف

 428. مدلسازی بهینه پیاده سازی فازی (توسعه حلزونی) مرکز مدیریت عملیات بحران (EOC)

 429. رفتار لرزه ای مدل های سه بعدی ساختمان های بنایی جداسازی شده با مصالح بنایی

 430. تحلیل اثر فاصله شمع ها دریك گروه ‌شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یك مدل مربوط به اندركنش خاك- شمع

 431. نصب یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک-ویسکوپلاستیک در کد FLAC و ارزیابی عملکرد آن در پیش‌بینی رفتار گودبرداری‌های مهار نشده

 432. تحلیل اثر نسبت طول به قطر در گروه شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یك مدل مربوط به اندركنش خاك- شمع

 433. تعیین بارنهایی گسیختگی پل­های سنگی قوسی با در نظر گرفتن مدل رفتاری مناسب مصالح

 434. مروری برروش های نوین مدل سازی اندرکنش رفتار خارج از صفحه و داخل صفحه دیوارهای آجری

 435. مدلسازی جریان فوق بحرانی با استفاده از معادلات آبهای كم عمق

 436. روش جدید به روز رسانی مدل سازه سه بعدی با تلفیق روش مستقیم و تکرارشونده

 437. مقایسه الگویتم پیش بینی تصادفات جاده های دوخطه و مدل رگرسیون انتخاب شده در برخی جاده های دوخطه استان گیلان

 438. مدلسازی تعداد تصادفات در تقاطعات چراغدار

 439. بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت بالارانش مدل آزمایشگاهی گروه شمع در ماسه متراكم

 440. مدلسازی عددی تیرهای بتن آرمه دارای بتن خود متراکم در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی تحت خمش

 441. مدلسازی عددی جریان در محل كولة پل های رودخانه‌ای و بررسی تأثیر دیوار هدایت آب بر گردابهای افقی

 442. به كارگیری مدل تركیبی ARIMA-ANNدر مدل سازی بارش-رواناب-رسوب حوضه آبریز اهرچای

 443. بررسی مدلهای رفتارتحلیلی اتصالات قابهای بتن آرمه موجود در مقابل زلزله

 444. استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی در مدلسازی بارش- رواناب

 445. مدل تركیبی موجك – شبكه عصبی مصنوعی برای مدلسازی بارش-رواناب

 446. تعیین ضریب دبی سرریز‌های کناری منقاری با استفاده از مدل‌های عصبی ـ فازی تطبیقی (ANFIS)

 447. شبیه سازی جریان سیلاب در رودخانه با مدل ماسكینگام

 448. تحلیل دینامیکی اعضای لوله ای در برابر ضربه عرضی و مدل سازی فشار سیال

 449. بررسی تأثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه‌ سد خاكی در مدلسازی عددی پدیده تراوش سد خاكی زنوز

 450. مقایسه مدلهای الاستیک غیر خطی و الاستوپلاستیک در پاسخ THM خاکهای غیر اشباع

 451. تهیه منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی

 452. اصلاح یک مدل الاستوپلاستیک دو سطحی باز با استفاده از کلاهک(Cap)

 453. تعمیم مدل های جایگزین خاک ـ فونداسیون سطحی به حالت فونداسیون مدفون

 454. نشت یابی در خطوط لوله با استفاده از مدل سازی جریان غیرماندگار و الگوریتم ژنتیک

 455. مدل سازی عددی لرزه ای دیوار حایل با ژئوفوم

 456. بررسی روند فرسایش و رسوبگذاری در حوضچه منتهی به تالاب بندر انزلی به کمک مدل ریاضی

 457. مدلسازی عددی گزینه علاج بخشی دریچه كشویی تخلیه کننده تحتانی سد شهید عباسپور با نرم افزار Fluent

 458. مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود

 459. بهره برداری از سیستمهای چند مخزنه برقابی با اسنفاده از مدل ‏MODSIM

 460. تخمین ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی با استفاده از مدل MODPATH، مطالعه موردی: آبخوان کوهپایه- سگزی اصفهان

 461. توسعه در مدل سازی رفتاری خاکهای غیراشباع

 462. ارزیابی نتایج دو مدل صفرمعادله­ای لزجت گردابه­ای برای مدلسازی چرخه­های جریان کم عمق در پشت آبشکن­های عمود بر جریان درکانال مستقیم

 463. حساسیت سنجی پارامترهای مدل رفتاری بارسلونا

 464. بررسی تاثیرپذیری نتایج مدل های تحلیل آزمایش های پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها

 465. مدلسازی المان محدود انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریائی تحت فشار خارجی

 466. ارزیابی آزمایشگاهی مشخصه‌های مکانیکی خاک مسلح با زوائد نخ تایر و مقایسه نتایج با برخی مدلهای تئوری"

 467. مدل سازی نشست سازه های سطحی در اثر مجرای تحت فشار حامل جریان زیر سطحی توسط روش اجزا محدود

 468. بررسی مدل های پیرشدگی قیر مخلوط های آسفالتی گرم بر حسب شرایط و مراحل مختلف فرسودگی

 469. مدل سازی پانل مصالح بنایی تحت بار خارج از صفحه و مقاوم سازی آن به وسیله کامپوزیت های FRP

 470. مدلسازی شکست شکل پذیر به کمک روش XFEM با در نظر گرفتن اثر خرابی

 471. بررسی اثر اصلاح یك مدل رفتاری با استفاده از مدل سازی عددی

 472. ارایه مدل پیش بینی پتانسیل شیارشدگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از پارامترهای حاصل از طرح اختلاط مارشال و بررسی تاثیر این پارامترها بر عدد روانی

 473. بررسی عددی الگوی جریان در اطراف پایه با مقطع استوانه ای تحت جریان ماندگار با استفاده از مدل های آشفتگی مرتبه اول و دوم

 474. بررسی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با استفاده از مدل CFX

 475. مدل سازی رفتار اتصالات نبشی پیچی در برابر اتش سوزی به کمک روش شبکه عصبی

 476. مدل سازی انتقال رسوب با کمک روش شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی :رودخانه کارون)

 477. مقایسه مدل HSPF و مدل SWAT در شبیه سازی رسوب (مطالعه موردی: حوضه آبریز ابرو)

 478. تهیه نقشه CN خاک بر اساس نتایج شبیه سازی رواناب با استفاده از یک مدل هیدرولوژیكی نیمه توزیعی

 479. بررسی عددی رخداد پدیده روانگرایی در خاک های لایه بندی شده با استفاده از دو مدل رفتاری خاک

 480. مدل اولویت بندی پروژه های راهسازی در كشور

 481. مدل سازی اثر ژئوگریدبر رفتار دینامیکی خاکهای مسلح با استفاده از PLAXIS

 482. مدل سازی شکست هیدرولیکی سد با کمک نرم افزار فلوئنت

 483. بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به كمك مدلهای نوین

 484. ارایه مدل المان محدود سه بعدی برای بررسی اصطکاک و برهم کنش داول و بتن در روسازی های بتنی با استفاده از برنامه ی المان محدود Abaqus

 485. كالیبراسیون خودكار مدل مفهومی HEC-HMS- رویكرد شبیه سازی و بهینه سازی

مسیر سایت : صفحه اصلی