عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

طراحی

تحلیل و طراحی دكل های انتقال نیرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد

استفاده از سامانه AGS در طراحی پایگاه داده های ژئوتكنیك

تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دكل های انتقال نیروی ایران

طراحی بهینه موج شكنها مایل به روش المان محدود

اثرات استفاده از بتن سبك در طراحی لرزه ای سازه ها

طراحی بهینه ابعاد سیستم انحراف سدها بر اساس ریسك

ارائه طیف طراحی بر مبنای مطالعات تفكیك خطر لرزه ای مطالعه موردی تپه های عباس آباد تهران

طراحی مو ج شكنهای توده سنگی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی

طراحی شكل پذیری مقاطع خمشی بتن با مقاومت بالا با یا بدون محصور شدگی

طراحی اسكله های وزنی بلوكی با تاكید بر طراحی در شرایط زلزله

بررسی پارامتریك بار طراحی لغزش در میراگر اصطكاكی پال

ضریب عكس العمل بستر و تاثیر آن در طراحی شالوده ها

طراحی اتصالات گوشه در بادبندهای ضربدری به روش نیروی یكنواخت

تحلیل و طراحی اعضا بتن مسلح تحت برش دو محوره

طراحی شالوده تحت بار خارج از مرکز به روش USD

طراحی پی های منفرد تحت اثر بار قائم و لنگر خمشی دومحوره

کنترل ترک های حرارتی با طراحی بهینه درزهای انقباضی در دیوارهای بتن مسلح

بررسی معیارهای طراحی با توجه به رفتار ابزارهای مهاری در بتن

بررسی پارامترهای موثر طراحی در سازه های فضاكار تخت دو لایه در دهانه های مختلف

بهینه سازی طراحی تراكم دینامیكی بوسیله الگوریتم ژنتیك

طراحی، ساخت و آزمایش یك بیوراكتور با بستر متراكم (UCBR) بمنظور حذف نیتروژن آمونیاكی در پسابهای صنعتی

طراحی اولین مركز دفن بهداشتی صنعتی در ایران - بخش اول: ملاحظات زیست محیطی

بررسی عملكرد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه 2800 برای زمین لرزه های نزدیك گسل

طراحی یك برنامه تحلیل سدهای بتنی قوسی شی-گرا با فرترن 90

بررسی دقت نرم افزار Kenlayer برای طراحی روسازی با استفاده از نتایج میدانی

طراحی و ساخت یك سیستم كنترل سرعت هوشمند (سرعتگیر هوشمند)

لزوم طراحی شبكه خطوط اتوبوسرانی: مطالعه موردی شهر كاشان

تاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمركز اعضای قاب خمشی بتن مسلح

طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شكل با استفاده از الگوریتم ژنتیك

مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملكرد

تعیین الگوی حجم تردد ساعت طراحی و ضریب توزیع ساعتی در جادههای برون شهری ایران براساس مطالعه موردی بر روی محورهای منتخب كشور

طراحی هماهنگ و بهینه سرعت مجاز متغیر و كنترلگر رمپ ورودی در بزرگراه مطالعه موردی : بزرگراه صدر

طراحی یك سیستم پشتیبان تصمیمگیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه بین المللی؛ مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد

طراحی و پیاده سازی یك سامانه ی هوشمند شمارش خودرو به منظور ثبت اتوماتیك و دقیق آمار ترافیكی محور های جاده ای

ارائه مدل طراحی مسیر سرویس مدارس و حل آن با الگوریتم ژنتیك

آنالیز حساسیت روی پارامترهای مدل توسعه یافته در طراحی یكسیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت؛ مطالعه موردی: مهرآباد

طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اور

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها

ارزیابی گزینه های مختلف اساس، در طراحی روسازی بلوكی بتنی بندر شهید رجائی

طراحی یك شبكه عصبی جدید برای كاربرد در مسایل مهندسی

طراحی بهینه سیستم كنترل سیلاب عسلویه با استفاده از الگوریتم ژنتیك

بررسی عوامل موثر در طراحی سرریز پلكانی با جریان پیوسته (Skimming flow)

ارزیابی خسارت لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح در طراحی بر اساس عملكرد با استفاده از تحیل بار افزون

استفاده از شبكه عصبی در طراحی تزریق پی سدها

نقدی بر پیش نویس ضوابط طراحی و اجرای ساختمان های با اتصال خورجینی

طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی دو بعدی با پی انعطاف پذیر با در نظر گیری اثر اندركنش خاك-پی و روسازه

تراز بندی بارگذاری موج برای طراحی و ارزیابی سكوهای منطقه پارس جنوبی

تعیین منحنی های طراحی سیستم كنترل TMD برای پلهای معلق در مقابل شتاب قائم زلزله

طراحی بهینه ی سیستم های پایدارسازی تونل با استفاده از الگوریتم ژنتیك

طراحی و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری

ارائه الگوی بار جاانبی برای طراحی لرزه ای قابهای خمشی نامنظم

مطالعه روشها، بررسی ابزار و طراحی دستگاه بتن پلاستیك به منظور سنجش مدول الاستیسیته

مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی

كاربرد بتن های الیافی توانمند (HPFRC) در طراحی لرزه ای سازه ها

سیستم های دانش محور: ابزاری برای توسعه طراحی و ساخت بتن های ویژه

پدافند غیر عامل،طراحی و اجرای پناهگاه های چند عملکردی

نحوه طراحی و اجرای اسکله های فلزی پل متحرک فاو،اروند رود

طراحی روسازی های صلب و انعطاف پذیر راه و فرودگاه با استفاده از نرم افزار مهندسین ارتش ایالات متحده آمریكا

طراحی مناسب بناها به منظور كاهش خسارت ناشی از زلزله

تشكیل طیف پاسخ برای بارگذاری ناشی از انفجار وطراحی دیوارهای مقاوم در برابر انفجار

طراحی بتن های با عملکرد برتر و مقاومت خیلی زیاد با استفاده از نانو مواد

بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملكرد

مقایسه عملکرد سازه های بتنی طراحی شده با روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان

ملاحظات خاص سازه ای در طراحی رویه بتنی سدهای CFRD

تعیین رفتار كمانشی و منحنی های طراحی اعضای فشاری با استفاده از شبكه عصبی

مطالعه پارامتری بازتوزیع لنگر در طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح

طراحی و ساخت یك نفوذسنج جدید جهت اندازه گیری نفوذپذیری لاینرهای خاكی در تقابل با شیرابه زباله شهری

طراحی و بهره برداری بهینه از سد برقابی بختیاری با قوانین بهر ه برداری فازی

بررسی تأثیر عوامل مختلف بر روی ارتفاع آب روی سد زیرزمینی وحجم مخزن در طراحی بهینه این نوع سدها

مقایسه سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی ودیوار برشی فولادی نازك با سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند ضربدری یا شورون به روش طراحی بر اساس سطوح عملكرد

بررسی پارامتری عوامل موثر بر رفتار لرزه ای اتصالات داخلی قاب های بتنی طراحی شده تحت اثر بارهای ثقلی

طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملكرد

طراحی و ساخت خاكریز بارگذاری جهت رانش نمك و احداث راه

طراحی و ساخت سیستم تشخیص فركانسهای انتشار امواج سطحی

بررسی روش های تحلیل و طراحی لرز های سازه های زیرزمینی با استفاده از رو ش طراحی بر اساس تغییرمكان

طراحی یك سیستم تولید و انتقال دوغاب به دستگاه حفار مكانیزه

طراحی سیستم تهویه تونل دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره برداری

نگرشی بر كاربرد سیستم های خبره(هوشمند) در طراحی قابها از طریق پلان

طراحی روكش به روش آشتو

ارزیابی اهمیت بهره گیری از روش های بهینه در طراحی شبكه های توزیع آب شهری

بررسی دستورالعمل طراحی جلوگیری از پدیده جاكنش آبی در تونلهای تحت فشار

طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای

طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یك تونل نقره كمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D

تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم - اصفهان

تعیین ضخامت بهینه شاتكریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل

طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری

طراحی و ساخت پل عابر پیاده دریاچه رانوف

بررسی طراحی معماری با تكیه بر دیدگاه سازه ای

مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800 ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)

اصول طراحی و ساخت ساخمانهای سبز

روش تعیین دبی طراحی در نیروگاههای آبی كوچك زنجیره ای با استفاده از منحنی تداوم جریان

روش شناسایی تدابیر پیشگیرانه طراحی اجزای پلهای بتنی در مجاورت محیط های خورنده

معرفی و طراحی روشهای كنترل و مدیریت رواناب ها جهت افزایش ایمنی و كاهش آلاینده های زیست محیطی

معرفی روش CIRIA برای طراحی سرریزهای پلكانی

طراحی پاركینگ های طبقاتی فولادی با تاكید بر رفتار لرزهای

بررسی رفتار و طراحی لرزه ای دیوار برشی فلزی مركب

ارزیابی مدلهای طراحی وتحلیلی موجود در بیان رفتاراعضاء بتنی فشاری محصوربازره FRP

مبانی طراحی سریزهای شسته شونده (fuse plug)

كاربرد الگوریتم سیستم مورچه ها در مساله طراحی شبكه

ارائه مدل طراحیشبكه با تقاضای الاستیك با استفاده از الگوریتمSA

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مسیر متروی تبریز براساس روش ادریس – بولانگر و مقایسه نتایج آن با آیین نامه طراحی پلهای ژاپن

روشی نوین برای طراحی لرزه ای دیوارهای خاك مسلح برپایه تغییر مكان

طراحی بهینه شبكه های دولایه تخت با استفاده از الگوریتمهای CS HBB-BC

طراحی دیوارهای برشی فولادی نیمهمقید درلبه ها

اثر خمش بر روابط طراحی مدل اندركنشی قاب و ورق فولادی در دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك

بررسی و تحلیل مشخصه های كمی و كیفی فاضلاب خام به منظور تعیین مبانی طراحی تصفیه خانه های جدید - مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب تبریز

طراحی مدل تقاضای حمل و نقل جادهای سبزیجات از مبادی اصلی تولید به سایر استانهای كشور

طراحی روزنه سدخشك به منظور كنترل سیلاب دررودخانه پونك تهران

ارائه نمودارهای طراحی برای تعیین مشخصات فنی دال خط در پروژه های قطار شهری -تحت شرایط بارگذاری مختلف

طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس بررسی آب شستگی زیرسطحی در خاك

بررسی وارائه نمودارها و نقشه های تیپ بندی جهت طراحی سامانه حفاظت از دیواره گود Soldeir Pile

طراحی و ارائه الگوی نرم افزاری قیمت گذاری بلیت مترو

مطالعه عددی رفتار سازه بتنی در نزدیكی گسلهای فعال براساس آییننامههای طراحی لرزهای مختلف

مقایسه روشهای مختلف حجم رسوب مخازن سدها در زمان طراحی و ارائه مدل بهینه بابهرهگیری از نتایج عمقیابی سدها

ارائه روش پیشنهادی جهت بهبود طراحی سازه ها براساس روش طیفی

كاربرد تئوری تاسف درطراحی بهینه سامانه تشخیص آلاینده درشبكه توزیع آب شهری

طراحی و ساخت میزلرزان تحت تحریك دومولفه ی افقی

رابطهای پیشنهادی برای طراحی كف مشبك تحت اثر بار قائم هارمونیك

ارائه منحنی ها و روابط طراحی روسازی بتنی پیش تنیده تحت بارهواپیمای بوئینگ 777

محاسبه ضریب رفتارتیر فولادی در طراحیهای مقاوم در برابرانفجار قاب های خمشی

طراحی تعاملی در اماكن درمانی جهت كاهش آسیبها در زلزله

بررسی تحلیلی مقاومت فشاری و طراحی ورق اتصال گوشه درقابهای دارای مهاربندهای كمانش ناپذیر

استفاده از الگوریتم كنترل فعال به روش جایدهی قطبی برای طراحی بهینه سیستم های كنترل غیر فعال با استفاده از میراگر های ویسكوز

ارزیابی طیفهای ظرفیت درتحلیل و طراحی تونل های متروی شهری تحت اثرامواج لرزه ای با انجام مطالعه ای موردی

ارائه معیارهای طبقه بندی خطوط ریلی بدون بالاست از دیدگاه تحلیل و طراحی

طراحی و قرارگیری بهینه مسیر بزرگراهها با استفاده از GIS

کاربرد روش زمان دوام در طراحی بهینه ی میراگرهای ویسکوز بر پایه ی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی

الگوریتم های تعیین پارامتر شاخص قابلیت اطمینان(β)، در طراحی قوس های افقی

ارائه چارچوب طراحی سرویسهای شبه حمل‌و‌نقل عمومی مبدا- مقصد شهرهای کوچک

بررسی اهمیت بازنگری در طراحی شبکه حمل و نقل عمومی پس از ایجاد محدوده طرح ترافیک بر مبنای شاخصهای ارزیابی

تعیین معیارهای طراحی بهینه در فرآیند لجن فعال متعارف

ضرایب شکل پذیری ساختمان‌های بتنی بر مبنای طراحی بر اساس نیرو و سطح عملکرد

اثر انتخاب ضریب بده بر نتایج طراحی مدول‌های تیغه‌ای

مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن

بررسی و مقایسه روش ضرایب لنگر خمشی و روش پلاستیک در طراحی دال های بتن مسلح

مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800

ارزیابی سطح خطرپذیری لرزه ای سازه های طراحی شده با آیین نامه طراحی لرزه ای ایران

طراحی و بهسازی لرزه ای قابهای بتنی مهاربندی شده با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و هشت دردو طبقه به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد

امكان سنجی و تدوین ضوابط و مبانی طراحی كاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی رافینگ فیلتر درتصفیه تكمیلی پساب سپتیك تانك درمناطق روستایی مطالعه موردی روستای مراد تپه استان تهران

طراحی بهینه سازههای فضاكار گنبدیشكل با استفاده از الگوریتم تركیبی انفجار بزرگ و الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار

مقایسه طیف طراحی لرزه ای در آیین نامه های ایران، هند، ژاپن و اروپا

قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه طراحی شده به روش حدی براساس آیین نامه های ایران و AISC

طراحی و اجرای مخازن با رویكرد پدافند غیر عامل

طراحی بهینه قابهای فولادی با اعضای غیرمنشوری با قیود جابجایی و مقاومتی

بررسی فاكتورهای موثردرطراحی و ساخت سیستم های گنبد معلق

طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان به روش تجربی وعددی

طرح بهینه دیوار خاك مسلح و بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر رفتار و پایداری آن

ارزیابی عملكرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح نامنظم دارای پس رفتگی درارتفاع طراحی شده براساس آیین نامه 2800 ایران

طراحی و استفاده از روكش بتنی white topping به منظور بهبود مشخصات و بهسازی رویه آسفالتی بزرگراه شهیدبابایی تهران

بهینه سازی طراحی هندسی مسیر بزرگراه با در نظر گرفتن امكان ساخت پل و تونل

مدل جدید تشابه خرپایی برای طراحی اتصالات تیر به ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP

بررسی اهداف طراحی لرزه ای بناهای ضروری بتنی در آئین نامه 2800

طراحی و آزمایش دستگاه تست چسبندگی اسلاری سیل

مقایسه طراحی روسازی های آسفالتی به روش آشتو و طراحی به روش مكانیستیك- تجربی با استفاده از برنامه Kenlayer

بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی

مقایسه معیار طراحی آتش­نشانی شبكه­های توزیع آب در ایران ( نشریه 3-117 ) با دیگر كشورها

طراحی مستقیم بر اساس جابجایی سازه­های دارای سیستم دوگانه بتنی نزدیك گسل

تاثیر سیاستهای مختلف فرمونگذاری الگوریتم كلونی مورچه در حل مساله طراحی شبكه

توسعه دانش نرم‌افزاری در طراحی شبكه‌های توزیع آب شهری: تدوین پردازشگر بهینه‌سازی

تأثیر ابعاد ومحل قرار گیری زهكش دو بعدی میانه در طراحی سازه های هیدرولیكی

طراحی سیستم خبره فازی جهت ارزیابی تأمین كنندگان مصالح شركت های عمرانی و سنجش عملكرد آنها

ملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرا

كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان

رفتار لرزه ای قاب های فولادی با ارتفاع متوسط طراحی شده با دو دیدگاه عملكردی و نیرویی

طراحی و تحلیل لرزه ای یك اتصال مركز گرای جدید با سپری پیچی

طراحی بهینه پل های خرپایی با استفاده از الگوریتم كرم ابریشم

مدل ابتكاری طراحی شبكه اتوبوسرانی تغذیه كننده شبكه ریلی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان

طراحی پلاستیك بر اساس عملكرد قاب های فلزی مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند میانی

طراحی بهینه قاب های فولادی خمشی در حالت حدی و تنش مجاز به كمك الگوریتم فاخته

نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD)

بررسی روش های طراحی سازه های سرد نورد شده مقاوم در برابر آتش

مطالعه موردی،بررسی تطبیقی و مطالعه مبانی ضوابط طراحی لرزه ای آیین نامه طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی ایران و آمریكا

بررسی روش تحلیل مستقیم در طراحی ستون های فولادی و مقایسه آن با روش طول موثر

بهبود روش طراحی سقف­های مركب با استفاده از اصول بهینه­سازی

روابط طراحی خمشی تیرهای RC تقویت شده با ورق­های FRP (بر مبنای فرضیات حاكم بر آبا- (I.R.I.CC

برنامه‌ریزی و طراحی شبكه‌ یك‌پارچه و منسجم مسیرهای ویژه موتورسیكلت به عنوان یك روش حمل و نقل شهری

توسعه نرم افزار SIPDRO جهت طراحی سیفون معكوس و آبشار

طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیك

بررسی چگونگی استفاده از ایزولاسیون لرزه­ای در روش طراحی بر مبنای عملكرد

بررسی روش­های مدیریت رسوبگذاری در سدها و قابلیت كاربرد آنها با توجه به ملاحظات طراحی و بهره­برداری(مطالعه موردی سد كرخه)

ارزیابی روشهای تقریبی ارائه شده در آیین نامه های طراحی در محاسبه پاسخ بحرانی سازه تحت تأثیر مؤلفه های افقی زلزله های نزدیك گسل

بررسی اثر بارهای محوری مختلف عبوری از راههای کشور بر نتایج طراحی روسازی آسفالتی

طراحی و راه اندازی دستگاه آزمایش بیرون كشش جهت مطالعه رفتار استاتیكی ژئوگریدهای مدفون در ماسه

معیارهای حاكم بر طرح لرزه ای و نقش آنها در عملكرد ساختمان های با قاب خمشی ویژه فولادی در طراحی بر اساس استاندارد 2800 ایران

تحلیل و طراحی سیستم دال‌ پیوند در پل‌های تیر و دال

طراحی بهینه شبكه های توزیع آب شهری با تكیه بر برنامه زمانی بلند مدت توسعه شبكه

حل مسئله طراحی شبكه حمل و نقل مواد خطرناك

طراحی مدل برای تعیین اثر زمان­بندی سیستم اتوبوس بر زمان انتظار مسافران در ایستگاههای اتوبوس

ارائه یك روش ساده بمنظور انتخاب اولیه مشخصات میراگرهای فولادی در طراحی بهینه سازه‌های كوتاه مرتبه

بهینه­یابی موقعیت شمع­ها در یك پی نواری دو طرفه مطابق با ضوابط طراحی بر اساس عملكرد سازه

بررسی پارامترهای مؤثر در طراحی فیلتر سدهای خاكی

كاربرد روش انرژی در طراحی قاب های خمشی فولادی

طراحی شمع ها براساس نتایج آزمایش CPTu و آزمایش دینامیكی در سازه های فراساحل، مطالعه موردی بر روی هشت شمع اجرا شده در پل میانگذر دریاچه اورمیه

مقایسه نتایج طراحی روسازی های انعطاف پذیر و صلب فرودگاه ها توسط نرم افزارهای PCASE و LEDFAA

آنالیز استاتیكی غیر خطی ساختمان‌‌های بتن مسلح با شكل پذیری معمولی و پلان نامنظم طراحی شده براساس آیین‌نامه‌های ایران

نمودارهای طراحی روسازی راه های بدون رویه مسلح شده به ژئوسنتتیك ها

بررسی میزان خطا در طراحی بر اساس عملكرد سازه های فولادی توسط تحلیل دینامیكی غیرخطی مقیاس شده

بررسی تاثیر انتخاب روش های تحلیل و طراحی در کاهش وزن ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی

Performance-Based design of Tall Buildings under Wind Action

design of a Large Scale Restrained Shrinkage Testing System

Deflection Considerations in Two-Way Reinforced Concrete Slab design

design Limits for Precast Concrete Sandwich Walls Subjected to External Explosions

Foundation designs Required for Sustainability in Coastal Flood Zones

SEE design in the Future

INTEGRATED STEEL design AND DELIVERY (ISDD) CHALLENGES, PITFALLS AND OPPORTUNITIES

Boundary Condition Behavior and Connection design for Retrofitted Unreinforced Masonry Walls Subjected to Blast Loads

Inelastic Dynamic Finite-Element design of Light Gauge Metal Stud Façade Systems for Blast Loading

Seismic design Requirements for Nonbuilding Structures

Seismic design Requirements for Nonstructural Components

Conceptual design of the cable stayed Miradoiros Bridge in La Coruna (Spain)

Rational wind-load design and wind-load factors for locations affected by tropical cyclones,hurricanes and typhoons

Blast design Approach Comparisons for Curtain Wall

Code provisions for wind loads on short road bridges:Spanish IAP code, UNE-EN 1991-1-4 & 2007 AASHTO LRFD Bridge design Specifications

The Role of National BIM Standard in Structural design

design of Hybrid Braced Frames

design MODEL FOR COLLAPSE CAPACITY OF COMPOSITE FLOORS

Energy Based Time Equivalent Approach for Evaluating Fire Resistance under design Fire Exposures

How Not to design for Moderate Seismic Regions

design of Steel Connections for Tie Forces

Workshop on Direct Strength Method design of Cold-formed Steel Members

An Improved Equivalent Static Analysis Method for Barge-Bridge Collision design

PERFORMANCE-BASED SHEAR WALL design OF SIX-STORY NEESWOOD CAPSTONE BUILDING VIA SIMPLIFIED DIRECT DISPLACEMENT design PROCEDURE

Seismic force demand on brace connections of conventional construction braced steel frames designed according to Canadian seismic provisions

design and Performance of Load Bearing Shear Walls Made from Composite Rice Straw Blocks

Seismic design and Behavior of Steel Frames with Controlled Rocking –Part I: Concepts and Quasi-Static Subassembly Testing

Seismic design and Behavior of Steel Frames with Controlled Rocking –Part II: Large Scale Shake Table Testing and System Collapse Analysis

Control Force Estimation in Seismic Building design

Seismic design procedure for total accelerations and inter-story drifts reduction of existing and new buildings with protective systems

design of Steel Buildings for Earthquake Conditions Using Next-Generation Elastomeric Dampers

Base Isolation for Industrial Structures;design and Construction Essentials

Project 07 - Reassessment of Seismic design Procedures

Use of Real-Time Hybrid Simulation to Evaluate the Performance-Based Seismic design of Steel MRFs with Compressed Elastomer Dampers

Evolving the Standard of Practice for design of Buckling-Restrained Braced Frames

ANALYSIS AND design OF SEMI-RIGID STEEL FRAMES

The design, Manufacture and Unique Benefits of Fabric Covered Frame Structures

Monitoring of Tall Buildings to Assist the design of Supplementary Damping Systems

Structural Analysis and design Challenges of the Shanghai Center

design and Construction Planning of the Burj Khalifa, Dubai, UAE

Structural design Challenges for TKH Complex Project

The design and Engineering of Fabric Membrane Clad Buildings

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF design ASSIST ON A LARGE CALIFORNIA HOSPITAL PROJECT

Estimating An Appropriate Plastic Concrete Mixing design For Cutoff WallsTo Control Leakage Under The Earth Dam

Evaluation of Boron Waste in Hot Mix Asphalt Concrete design

Performance Based Seismic design of RC Frames Retrofitted with FRP Composites

Performance Based design and Analysis of TIAPINGQIAO LOT 126/127

Performance Based design Tools for Steel Plate Shear Walls

Case Study on the Seismic Performance of Reinforced Concrete Intermediate Moment Frames using ACI design Provisions

Performance Based Seismic design of a 75 Story Buckling Restrained Slender Steel Plate Shear Wall Tower

Organic and Natural Forms in Building design

Earthquake design Considerations for Anchorages in Industrial Facilities

Summary of Changes – 2010 Edition of design of Anchorage in Petrochemical Facilities

design of Anchor Reinforcement in Concrete Pedestals

Considerations for Rectangular Concrete Tank design

design of Circular Concrete Tanks

Summary of Best Practice Guidelines for Structural Fire Resistance design of Concrete and Steel Buildings

Advancing Performance Based design through Full-Scale Simulation of Wind,Water and Structural Interaction

Resilient Suspended Ceilings for Sustainable design of Buildings

design of a Light Weight Mobile Launch Structure for the Ares I Launch Vehicle

Organic and Natural Forms in Building design

Biomimicry and Structural design: Past, Present and Future

Life-Cycle Performance of Reinforced Concrete Structures Exposed to Aggressive Agents: design Issues

DYNAMIC ANALYSIS AND design OF LARGE COMPRESSOR FOUNDATIONS IN HIGH SEISMIC ZONE

design of a Glass Stair

The Lack of US Structural design Guidelines for Wind Farm Towers:Basic Code Compliance Issues at the High-Tech Frontier

Fatigue design of Orthotropic Steel Bridges

design and Construction of a Glulam Bridge with an Improved Transverse Deck

Application of the YPS Method in Seismic Evaluation of Buildings designed Based on Editions 2 & 3 of the Standard 2800

designing and Construction of Electromechanical Dampers for Dissipating the Earthquake energy in Structures

Comparison and investigation of design and performance changes of Iran concrete structures code

Comparision Elastic design Method and Plastic design Method for EBFs

Retrofitting design Guidelines of Concrete Plates Using steel plates and Shear Bolts

Effect of High Performance Concrete (HPC) on Analytical and design Parameters of Concrete Buildings

Performance based seismic design of steel frames including bracing using ant colony optimization (ACO)

Effect of High Performance Concrete (HPC) on Analytical and design Parameters of Concrete Buildings

A review of fire following earthquake models and their application to urban design against fire spreading

The method of reliability in the seismic design of the constructs

Seismic design of Frame Including Bracing Using Particle Swarm Optmization

Assessment of the Effect of Seismic design Approaches in Progressive Collapse of Concrete Structures

Local and Global design Criteria in Performance-Based Seismic design of New R.C Buildings

Development study of Welded Flange Plate Connections for Earthquake-Resistant design

Investigation of the importance of the origin local effect and its role in strength designing of the structures against earthquake

Evaluation of Seismic Behavior and design of Steel Shear Walls

design of Shear Walls According To the Different German Masonry design Code

Ductile design of Reinforced HSC Beams Retrofitted with FRP Plates

Application of MCDM methods in selection of proper mix design for repairing deteriorated concrete structures

Optimum Cost design of RCC RETAINING WALL with GA

Factorial experimental design as a tool for screening the factors affecting Pb2+ and Ni2+ adsorption

Big Bang-Big Crunch algorithm based optimum design of steel frames

design of Multi-Purpose Complexes for Earthquake Disaster Management with Self-Help Neighborhood Approach

E-Learning Content Development based on Emo-Inter Instructional Model for design of Bridges according to LRFD Method

design of Stilling Basin with Stepped End Sill

Application of Strut and-Tie Models for design of Boundary Elements of Shear Wall

Seismic design of eccentrically braced space frame EBSF)

Investigating the Seismic design Lateral Force Distribution of a Tall Steel Moment Frame Building Based on Inelastic Behaviour

modified design criteria for braced frames with replaceable shear links

The Relationship Between design Consistency And Safety On Combined Horizontal And Vertical Curves Of Two-Lane Rural Highways

Airport Runway Flexible Pavement Thickness designing Results Examination by designing Software

Time-Dependent Transportation Network design Considering Land-Use and Equity Issue Between Land Owners With Ant Colony Optimization Method

Least Retrofitting of complex systems by using "design and Topology"optimization in "Ansys" softwar

Seismic design of steel structures with viscous and frictional connection Dampers optimized to improve performance

REINFORCED CONCRETE design WITH TOPOLOGY OPTIMIZATION

Benchmark Problems in Structural design and Performance Optimization: Past, Present, and Future - Part I

Consideration of Practical design Issues in Formulating Structural Optimization for design Automation

Optimal Wind Resistant Performance-Based design of Tall Buildings

Combining Hybrid Assembly to Order Business Strategies with Structural design & Lean Engineering Process Automation

Assessment of level of design completion prior of tendering in design and build urban rail projects

design-Oriented Structural Engineering Education

design of Bridge Foundations using a Performance-Based Soil-Structure Interaction Approach

Seismic design of South Park Bascule Bridge Supported on Sunken Caisson Foundations

I-405 SB BRIDGE OVER I-90: design AND CONSTRUCTION CHALLENGES WITH SOLUTIONS

Distortion-induced fatigue cracking of bridge girders – design issues

South Spokane Street Viaduct Off-Ramp to 4th Ave South:Unique design Considerations, Seattle, WA

Review of Current AASHTO Fatigue design Specifications for Stud Shear Connectors

Curved Pedestrian Bridge - Straightforward design

Evaluation of Uncertainties Associated with design of Highway Bridges Considering the Effects of Scouring and Earthquake

design and Performance of a Pillar in a Mined Tunnel Y-junction

SEISMIC BEHAVIOUR , ANALYSIS , AND design OF REINFORCED CONCRETE BRIDGE ELEMENTS AND SYSTEMS - FROM COMPUTER SIMULATION TO SHAKE TABLE STUDIES

Pavement Subsurface Drainage design Procedure for Iran

Effect of Modeling Floor Diaphragm Flexural Rigidity on Seismic design of Steel Buildings with RC Shear

Application of Genetic Algorithm in Optimal design of Surge Tank in Pipeline System

Comparative Assessment of design and Rehabilitation Requirements for Concentrically Braced Steel Frames with Ordinary Ductility

SEISMIC PERFORMANCE BASED design PHILOSOPHY

Optimized design of weight concrete dam under gravity and earthquake loads using ant colony algorithm

A new Approach in Concrete Road design: Information Systems and Artificial Intelligence Technology

Seismic design of earth-retaining by artificial neural network

A New Approach for Seismic design of the Asymmetric Shear Wall Concrete Buildings Located Within Near-Fault Ground Motions

design Earthquake Based on Deaggregation of Seismic Hazard

design Response Spectra for Large Dams and important structures in Iran

Optimization of Concrete Mix design Under the Aggressive Environment With Gmdh-type Neural Networks

An Optimal Analytical Approach to design a Transit Exclusive Lane Network

Analysis and design of Pressure Tunnels

Seismic assessment of steel frames with knee brace by design base on performance

Performance-based design in earthquake engineering

مسیر سایت : صفحه اصلی