عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

 • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

 • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


 • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

سد سازی

 1. جلوگیری از اثرات تخریب سازه بتنی ساختمان نیروگاه سد گتوند علیا با توجه به كنترل لرزشهای ناشی از انفجارات مجاور

 2. ارزیابی مكانیزم بروز ترك در سدهای بتنی

 3. ایمنی و پایداری سدهای بتنی در برابر ترك خوردگی

 4. ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی

 5. اجرای شاتكریت سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سدگتوند علیا)

 6. بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا

 7. بررسی دو عامل مهم در ساخت سدهای بتن غلتكی

 8. بررسی تاثیر میكروسیلیس بر كاهش واكنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان

 9. مدلسازی عددی حركت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب بند پی سد گتوند علیا به روش دوفازی

 10. تأثیر جرم فونداسیون بر روی سد بتنی وزنی

 11. بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتكی (RCC)

 12. بررسی روشهای مقابله با پدیده رگاب در بروز شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی

 13. آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS

 14. بررسی مکانیزم ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سدها

 15. ارزیابی روشهای مقابله با روانگرایی پی آبرفتی سدها

 16. ارزیابی زیست محیطی سدها

 17. بررسی عملكرد سد انحرافی (مطالعه ی موردی، عملكرد و مشكلات موجود سد انحرافی فجر)

 18. بررسی دینامیكی اندركنش سد وزنی و مخزن در حوزه زمان توسط نرم افزارهای اجزا ء محدود

 19. بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن در مخازن سدها - مطالعه موردی سد كندك در استان خوزستان

 20. بررسی تكنولوژی ساخت سد های سنگریزه ای با رویه ی بتنی

 21. بررسی اثر مدت زمان موثر بر روی تغییر شكلهای ناشی از زلزله در نقاط مختلف سد خاكی

 22. بررسی اختلاف درصد مقدار مصالح ریزتر از الك 200 در فیلتر تولید شده سد قیقاج به دو روش خشك كردن بوسیله گاز و گرمخانه (اون)

 23. بهینه شكل سد وزنی توسط الگوریتم شبیه سازی بازپخت

 24. كاربرد سدهای لاستیكی و مقایسه آن با دیگر انواع سدها

 25. معرفی و بررسی متداولترین روشهای تخمینی روسوبگذاری در مخازن سد ها ( مطالعه مورد ؛ سد سفید رود)

 26. مقایسه مدل كامپیوتری GSTARS-3 ، روشهای تجربی افزایش ، كاهش سطح و كمینه قدرت یكه جریان در برآورد توزیع رسوب در مخزن سد كرخه

 27. مقایسه روش های تجربی كاهش سطح و افزایش سطح در بررسی رسوب مخزن سد كرخه

 28. مهندسی ارزش در نحوه اجرای دیوار آب بند بتن پلاستیكی سد خارج از بسترقیقاج

 29. مطالعات علاج بخشی سد انحرافی (مطالعه ی موردی بهسازی عملكرد سد انحرافی فجر)

 30. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دیوار ضد گرداب بر ناپایداری گرداب های شكل گرفته در آبگیرهای نیروگاه سد كارون 3

 31. كاربرد RCC در سد جگین و بررسی تاثیر پوزولان طبیعی بعنوان مصالح جایگزین سیمان

 32. سدهای خارج ازبستر رودخانه ،گامی در جهت انتقال آب بین حوضه ای معرفی سد خارج از بستر قیقاج

 33. تحلیل دینامیكی اندر كنش سد وزنی و مخزن نیمه بینهایت در حوزه فركانس به كمك نرم افزار ANSYS

 34. تحلیل دینامیكی اندر كنش سد وزنی و مخزن نیمه بینهایت در حوزه فركانس به كمك نرم افزار ANSYS

 35. سدهای زیر زمینی

 36. مروری بر علل برتری روشهای آزمایشگاه ارزیابی فیلتر در سدهای خاكی

 37. كاربرد میكروسیلیسو الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجراء آن ( سدو مخازن بتنی و ...

 38. آنالیز رفتار بتن آسفالتی در هسته سدهای خاكی و سنگریزه ای

 39. بررسی اثرات زیست محیطی سدها

 40. كنترل رسوبات در سدهای انحرافی رودخانه ها

 41. سدهای سنگریزه ای با پوشش بتنی (EBF)

 42. بررسی تأثیر پدیدة ا لنینو- نوسانات جنوبی بر ورودی سد زایند هرود با استفاده از تحلیل طیفی

 43. ژئولوژی سدها

 44. كاربرد ژئوتكستایل و ژئوممبرین (Geotextile and Geomembrane)در عملیات اجرایی سدها

 45. آنالیز عددی مجموعه پی و دیوار آب بند سد كرخه تحت بار زلزله

 46. دلتا پروژه سد متحرك

 47. نو سازی سرریز سد تایتن بوسیله شاتكریت

 48. بررسی پدیده ترك خوردگی در سدهای بتنی

 49. پوزولان و مصرف آن در بتن ریزیهای حجیم سدها

 50. پایداری استاتیكی و دینامیكی سد وزنی قوسی تحت واكنش های قلیایی سنگ دانه

 51. كاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان

 52. بهره گیری از مهندسی ارزش در بازنگری طرح تونل انحراف سد هراز

 53. بررسی امكان وقوع شرایط زمینهای خاص در تونلهای انحراف سد بختیاری

 54. مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوكهای اطراف فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو

 55. تحلیل پایداریتونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا

 56. بررسی انواع فروچاله های توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحكیم آنها

 57. مقایسه روشهای كف برداری تونلهای آبرسان سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا

 58. طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای

 59. سدهای بتن غلطکی جهان روشنگر تجربه آنها در ایران

 60. کاربرد روش المانهای مرزی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسی

 61. شناسایی خصوصیات دینامیکی سدهای بتنی

 62. بهینه سازی شكل سدهای بتنی وزنی به روش FSO

 63. نشت متغیر از زیر سدها تحت آبگیری متناوب

 64. رویكرد سیستمی بهینه سازی حجم كنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره

 65. استفاده از خاك چسبنده مسلح به عنوان پوسته سدهای خاكی

 66. شکست سد و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از نرم افزار

 67. بررسی پدیده واكنش قلیایی سنگدانه ها در بتن سه سد كشور

 68. بررسی نفوذپذیری سرباره كوره بلند آهن گدازی بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن های حجیم سدهای بتن غلتكی (RCC)

 69. ناحیه بندی و انتخاب مصالح برای پوسته سدهای خاكی و سنگریز

 70. مطالعه استهلاك موج سیل ناشی از شكست سد در مجاری با مقطع ذوزنقه

 71. تحلیل دینامیكی دو بعدی و مبتنی بر تاریخچه زمانی شتاب زلزله برای سد خاكی Long Valley با استفاده از روش FDM

 72. مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان

 73. استفاده از شبكه عصبی در طراحی تزریق پی سدها

 74. روانگرایی پی های آبرفتی سدها بر اثر زلزله و روشهای علاج بخشی آن

 75. بررسی عملكرد ابزار دقیق سد خاكی ارسباران

 76. بررسی مدیریت كیفیت پروژه های سدهای بزرگ در دست احداث در ایران

 77. سدهای خاكی همگن كوتاه با عنصر آب بند كم عرض بتن بنتونیتی

 78. تحلیل روند جریان شكست سد در حالت دو بعدی با استفاده از روش گالركین پراكنده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی

 79. شبیه سازی سیلاب حوضه های آبریز وروندیابی در مخزن سد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

 80. تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی قوسی

 81. طراحی یك برنامه تحلیل سدهای بتنی قوسی شی-گرا با فرترن 90

 82. مطالعه و بررسی مشكلات آبگیرها در سدهای انحرافی و ارائه راه حل های مناسب برای مقابله با آن (مطالعه موردی آبگیر منطقه شرق شبكه آبیاری دز درسد انحرافی دز)

 83. تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در دامنه زمان با استفاده از روش های مودال وابسته و غیر وابسته

 84. كالیبراسیون ابزار سلول فشار كل در سدهای خاكی

 85. طراحی بهینه ابعاد سیستم انحراف سدها بر اساس ریسك

 86. ریسکهای مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه های سدسازی ایران

 87. بررسی و ارزیابی ایمنی سازه ای در سدهای بتنی قوسی

 88. تعیین پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ با آزمایش برش برجا مورد مطالعاتی : ساختگاه سد مخزنی نرماب

 89. مقایسه تغییر مكانهای ماندگار حاصل از روشهای مجزا (Decoupled) و بلوك لغزنده در سد خاكی درودزن

 90. بررسی عوامل موثر بر ریسك وقوع ترك حرارتی در بدنه سدهای بتن غلتكی

 91. بررسی مدلی پدیده پلانج جریان چگال در مخزن پشت سد

 92. بهینه یابی ارتفاع سد و ابعاد سرریز با استفاده از الگوریتم ژنتیك

 93. تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه كننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیكی

 94. بررسی تاثیر رگه های ژیپس بر تراوش از پی سد گتوند علیا

 95. تعیین میزان آبگذری دریچه تخلیه كننده ی تحتانی سدها با استفاده از مدل ریاضی ومدل فیزیكی

 96. آنالیز عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها

 97. عدم قطعیت پارامترهای ژئوتكنیكی و تحلیل تراوش سد سنگریزه ای بارویه بتنی سیاه بیشه

 98. ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرایی در محل احداث سدهای خاكی

 99. مقایسه روش شبیه سازی مونت كارلو و روش نقطه ای هار در محاسبه عدم قطعیت برآورد حجم رسوب مخازن سدها

 100. شناسایی و ارزیابی ترخیص بهینه آب از مخزن سد ارس

 101. تاثیر شكل دره بر تغییر شكلها وتنش های حاصل از تحلیل های استاتیكی و دینامیكی (مطالعه موردی سد سنگریزه ای میدوك)

 102. توسعه مدل دو بعدی در پلان جهت مدل سازی شكست سد

 103. اعتبار بخشی مدلهای رفتاری ارتجاعی خمیری برای تحلیل دینامیكی سدهای خاكریز

 104. تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ كردستان

 105. بررسی نحوه اجرا و مشكلات اجرایی دیوارهای آب بند نشیب بند و فرازبند پروژه سد شهریار

 106. تحلیل تراوش دو بعدی در پی و محاسبه زیر فشار در سدهای بتنی وزنی

 107. روش های مدی درگیر و غیر درگیر برای تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در حوزه فركانس

 108. كنترل و ترمیم آبشستگی پایین دست سدهای انحرافی در شرایط جریان

 109. برآورد ایمنی لرزه ای سدهای خاكی بر اساس نتایج آنالیزهای دینامیكی غیر خطی

 110. مدل سازی گسترش ترك در سدهای بتنی وزنی

 111. اهمیت نقش ناپیوستگی های توده سنگ در سد بتنی قوسی سیمره

 112. بررسی پایداری تكیه گاه های سنگی سد بتونی كارون4

 113. بررسی اثرات واكنشهای قلیایی سیلیسی بر برخی سدهای بتنی در ایران

 114. بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای اجرایی سد بتن غلتكی

 115. كاهش ریسك سدها بوسیله روشهای غیر سازه ای مطالعه موردی: آبگیری زود هنگام سد كرخه

 116. رفتار سنجی نشست پی و بدنه سد علویان در دوران بهر برداری

 117. كاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعات منابع آب(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد لتیان)

 118. بررسی میزان تاثیر اقدامات آبخیزداری در افزایش عمر مفید سدهای كشور

 119. بهره برداری سدهای مخزنی با توجه به مسایل رسوب

 120. مدیریت بهره برداری، نگهداری، ترمیم و بازسازی سد انحرافی دز

 121. مدیریت دوره تضمین طرحهای سد سازی كشور

 122. درسهائی از شكست سدهای بزرگ

 123. بهسازی و ترمیم بتن با نگرش ویژه به سدها و سازه های آبی و شرایط خاص ایران

 124. بررسی مسائل هیدرولیكی و مقایسه مشخصات فیزیكی و هیدرولیكی مجاری تحت فشار(تخلیه كننده تحتانی)سدها در ایران

 125. بهره برداری بهینه كمی-كیفی از مخازن سدها

 126. شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهیدمدنی

 127. بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن مخزن سد ماملو

 128. مطالعه و منشأ یابی عوامل موثر در تغییر كیفیت آب مخزن سد پانزده خرداد و بررسی راههای جلوگیری از آن

 129. بررسی اثرات زیست محیطی فرسایش خاك در حوزه آبریز سد كرخه

 130. بهینه سازی مطالعه و اجرای سد در ایران

 131. سازمان و روش اجرای سدهای بزرگ

 132. تاریخچه تجهیزات هیدرومكانیك سدهای ایران

 133. نقد و بررسی شرایط حاكم بر مناقصه ابزار دقیق سدها در ایران

 134. بررس یهای فنی در فاینان سیابی پروژه های بزرگ سیویل (سدسازی)

 135. مدیریت اجرایی كارفرما در سدهای بزرگ ایران

 136. روش پس سرمایش سدهای بتنی دو قوسی با نگرشی ویژه به سد كارون ۳

 137. مساله تكیه گاه راست سد شهید رجایی و چگونگی ترمیم آن

 138. توسعه و كاربرد نرم افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه ای سدهای RCC

 139. تجهیزات هیدرومكانیك سدها از نگاه مدیریت بهره برداری

 140. مطالعه حركات درونی سد مارون با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق

 141. رفتارنگاری سدكرخه در دوران ساختمان با استفاده از نتایج ابزار دقیق

 142. رفتارسنجی و ابزاردقیق در سدها

 143. ارزیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد كرخه پس از آبگیری

 144. بررسی نقاط ضعف و قوت طراحی پرده آب بند سد بتنی دو قوسی شهید رجایی

 145. ملاحظاتی بر پرده آب بند سد مسجد سلیمان از طراحی تا اجرا

 146. بررسی نتایج تزریقات انجام شده در پرده اببند سد و نیروگاه كارون ٣

 147. مسائل و مشكلات اجرای سدهای خاكی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایران

 148. بررسی پتانسیل انحلال ژیپس در پی سد سهند و راه كار مهندسی پی سازی آن

 149. روش و نتایج اندازه گیری مدول یانگ بتن پلاستیك دیوار آب بند سد كرخه

 150. بررسی اندركنش استاتیكی سد، پی و دیوار آببند بتن پلاستیك درپی های ناهمگن سدهای خاكی

 151. انتخاب گزینه محل سد برروی پی های مسئله دار از نوع خش لغزه (Slican side)

 152. مروری بردیوار آب بند بتن پلاستیك سد كرخه با تأكید بر كیفیت اتصال بین پانلهای دیوار

 153. ارزیابی ویژگیهای هیدرودینامیكی یك سازند كربناته در ساختگاه سد تنگ شمیران ایلام

 154. عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور

 155. بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در سد زاینده رود

 156. بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی

 157. شناسایی ماهیت ترك پایه ١٨ سد سفیدرود

 158. برخی ملاحظات در ارزیابی پایداری دینامیكی سدهای خاكی

 159. ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی

 160. بررسی تجربی هواده ها در تخلیه كننده های تحتانی سدها

 161. كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان

 162. تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی

 163. كاربرد طبقه بندی توده های سنگی در تخمین پارامترهای ژئوتكنیكی سد گتوندعلیا

 164. تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان

 165. بررسی اثر وضعیت ناپیوستگی ها بر اندركنش سد قوسی با پی سنگی

 166. كاربردی ژئوتكستایل بعنوان فیلتر در سدهای خاكی

 167. توصیف چشمه های زمینلرزه ای گستره ساختگاه سد كارون ۴ با نگرشی ویژه به پدیده های ریخت زمینساختی

 168. اندركنش سد و مخزن با شرط مرزی غیرانعكاسی

 169. زمان متحمل برای وقوع شكست هیدرولیكی در سدهای خاكی

 170. تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ

 171. معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)

 172. تحلیل دینامیكی سد خاكی ماملو

 173. نقش سازند تبخیری گچساران در ویژگیها ی ریخت – زمینساختی دریاچه سد مخزنی جره ، رامهرمز

 174. ارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ (مطالعه موردي سد ستارخان)

 175. ارزیابی تخلیه سریع در سدهای خاكی

 176. بهینه‌سازی سدهای بتنی با استفاده از الگوریتم‌های گروه ذرات و ژنتیك

 177. استفاده از نرم افزار Plaxis در بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه سدهای خاكی(مطالعه موردی سد خاكی دوستی)

 178. تخمین زمان های ماندگاری آب در مخزن سد دز با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

 179. مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزله

 180. مدلسازی عددی تغییرات ژئومورفولوژیكی ناشی از شكست سد خاكی در نزدیكی آن

 181. كنترل سلامت سازه‌ای سد بتنی شهید عباسپور با استفاده از مدل پارامتری ARMAX

 182. بررسی روش­های كنترل تنش­های حرارتی در سازه­های بتن حجیم و قابلیت كاربرد آنها مطالعه موردی: سازه سرریز سد گتوند علیا

 183. بررسی روش­های مدیریت رسوبگذاری در سدها و قابلیت كاربرد آنها با توجه به ملاحظات طراحی و بهره­برداری(مطالعه موردی سد كرخه)

 184. مقایسه رفتار سد خاكی با مصالح هسته رسی و رس مخلوط

 185. اندركنش بین خاك و دوغاب در گمانه‌های نشست‌سنجی در سدهای خاكی

 186. مدل سازی سازه ای سد های قوسی به صورت تیر با مقطع متغیر

 187. تحلیل قابلیت اطمینان نشت سد خاكی - مطالعه موردی، سد چاه نیمه شماره 4

 188. بررسی لایه بندی حرارتی در مخزن سد سفیدرود

 189. ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاكی با اعماق نفوذ مختلف در هسته رسی سد

 190. رفتارسنجی و ارزیابی پایداری سد بتنی دو قوسی طرق در دوره بهره برداری

 191. بررسی ویژگی ها و مزایای استفاده از مخازن ذخیره جانبی در پروژه های سدسازی

 192. مدیریت رسوب شویی مخازن سد ها با استفاده از مدل سه بعدی SSIIM و GIS

 193. تحلیل پایداری شیروانی تكیه گاه سمت چپ در سد شفارود

 194. بررسی و انتخاب مصالح مناسب تزریق در پی سدهای واقع بر تشكیلات حاوی آب زیر زمینی دارای سولفات

 195. توسعه و كاربرد مدل ریاضی دو بعدی روندیابی سیل در مخازن سدهای پاره سنگی متوالی در حالت درون­گذر- روگذر

 196. بررسی تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی وزنی، به دو روش اویلری و لاگرانژی

 197. بررسی تراوش در ساختگاه سد كوثر با استفاده از روش حرارت سنجی

 198. تحلیل عددی رفتار سد خاكی مسجد سلیمان و پیش‌بینی رفتار سد ملاصدرا

 199. رابطه­­ی تجربی برای تعیین ضریب تله­اندازی مخازن سدهای شكاف­دار

 200. تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی

 201. تحلیل رفتار تنش كرنش سد البرز با استفاده از قرائت های ابزار دقیق و تحقیق میزان و موقعیت تنش­های بحرانی حین ساخت تا پایان ساخت

 202. تاثیر دبی و عمق آب پایین­دست حوضچه آرامش سرریز سد نمرود بر فشار دینامیكی كف حوضچه با استفاده از مدل فیزیكی

 203. بررسی عملكرد حوضچه آرامش تیپ دو USBR در دبی های متفاوت بر اساس مدل فیزیكی مطالعه موردی سد مخزنی نمرود

 204. تحلیل استاتیكی و دینامیكی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی

 205. كاربرد روش بدون شبكه المانهای طبیعی با درون یاب Non-sibson در مدل سازی نشت آب از پی سد با دیواره آب بند

 206. بررسی اثر فاصله درزهای انقباضی بر ریسك وقوع ترك حرارتی در سدهای بتن غلتكی

 207. نقش سرعت جریان و زمان فرار در مدیریت بحران سیلاب ناشی از شكست سد (مطالعه موردی سد گلستان 1)

 208. بررسی نقش مخزن سد لتیان در تله‌اندازی رسوب

 209. تحلیل حرارتی سدهای بتنی غلتكی (RCC)

 210. بررسی اهمیت توجه به فاصله ركوردهای انتخابی زلزله­ها از گسل و ارتفاع سدهای خاكی همگن در آنالیز دینامیكی

 211. بررسی پارامترهای مؤثر در طراحی فیلتر سدهای خاكی

 212. كنترل آبشستگی در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش بوسیله سنگچین (مطالعه موردی سد نمرود(

 213. بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد

 214. استفاده از الگوریتم pso جهت بهينه سازي اقتصادي سيستم انحراف آب در ساخت سد

 215. بررسی رفتار سد خاكی تحت تأثیر شكل هسته رسی

 216. رفتارنگاری سد البرز مازندران در دوران ساخت

 217. بررسی حركت جریانهای غلیظ در مخزن سد دز

 218. بررسی میزان تأثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود

 219. ارزیابی زهكش قائم در تحكیم بستر با خاك رس اشباع ( مطالعه موردی بزرگراه پاسداران تبریز)

 220. ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزله

 221. بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله

 222. بررسی ارتباط هیدرولیكی رودخانه كارون (مخزن) در محل سد كارون3 و چشمه­های پایین دست قبل و بعد از آبگیری سد

 223. بررسی ابعاد بحران ناشی از شكست سد و راهكارهای مدیریت آن

 224. برآورد حجم رسوب معلق ورودی به مخزن سد كرخه

 225. بررسی آزمایشگاهی تعیین افت در مجرای تخلیه كننده تحتانی سد

 226. استفاده از روش بدون شبكه RBF در برآورد میزان تراوش سدهای خاكی مطالعه موردی: سد ستارخان

 227. مدل سازی سه بعدی تاثیرات هندسه مخزن سد بر روی دبی پیك هیدروگراف خروجی ناشی از شكست سد

 228. تغییرات شاخص كاویتاسیون در تخلیه­كننده­تحتانی شماره­3 سد سفیدرود در حالت هوادهی­شده و هوادهی­نشده به كمك Fluent

 229. تأثیر مرز دوردست در توزیع فشار هیدرودینامیكی وارد بر سدهای بتنی وزنی

 230. بررسی عددی تاثیر تراز سطح آب بر روند رسوب زدایی از مخزن سد

 231. اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنی

 232. شبیه سازی عددی امواج ضربه ای ناشی از زمین لغزش های دریاچه سد شفارود در ایران

 233. بررسی تغییرات زمانی الگوی رسوب­گذاری در مخزن سد لتیان با استفاده از اندازه­گیری­های میدانی

 234. بهینه سازی هسته رسی سد های خاكی با استفاده از الگوریتم ژنتیك

 235. آنالیز حساسیت پارامترهای شكافت سد خاكی و تعیین هیدروگراف خروجیناشی از شكافت

 236. بهینه سازی پروژه های تونل سازی با استفاده از مهندسی ارزش)بررسی موردی تونل سد هراز(

 237. تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سدخاكی - سنگریزه ای مطالعه موردی سدمارون

 238. بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas

 239. ارزیابیفرسایشپذیری مصالح هسته سدهای خاكی در حالت عدم ارضای معیارهای فیلتر

 240. آنالیز عددی دو بعدی هسته رسی سدهای خاكی /سنگریزه ای دردره های تنگ

 241. اصلاح خصوصیات خاك رس به منظور به كار گیری در دیوارهای آب بند سدها

 242. بررسی روش اجرای ژئوممبرین در دیوار آببند سد گتوند علیا

 243. طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان به روش تجربی وعددی

 244. تعیین زاویه اصطكاك داخلی مصالح از روی دانه بندی مصالح درشت دانه در سدهای خاكی

 245. بهسازی تنشهای كششی و ضریب اطمینان پایداری سدهای خاكی با استفاده از ژئوگرید و مدلسازی نتایج با نرم افزار PLAXIS

 246. قابلیت تزریق پذیری ماسه ها با دوغاب شیمیایی سیلیكات سدیم

 247. تاثیرمدل های رفتاری خاك برنتایج تحلیل سدهای خاكی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور

 248. برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی : سد علویان

 249. تحلیل مساله نشست سدخاكی حسنلو درحالت ناپایا transient با استفاده از نرم افزار seep/w

 250. تأثیر زبری بستر رودخانه در انتشار امواج ناشی از شكست سد خاكی )مطالعه موردی رودخانه آجی چای و سد شهید مدنی (

 251. تعیین زمان به وجود آمدن ضرورت برای انجام آنالیز خطی و غیرخطی سدهای بتنی وزنی با توجه به درصد المان های ترك خورده

 252. ارائه یكرابطه جدید برای برآورد تاثیر ترانشه رسیدركاهشنشت از پیسدهای خاكی

 253. ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی

 254. محاسبه سیلابهای ساعتی شورلالی وارد شده به مخزن سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار hec-hms

 255. بهره برداری بهینه ازمخزن سد با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان

 256. ارزیابی بهبود رفتار لرزه ای سدهای هسته آسفالتی با استفاده از اصلاح مصالح درناحیه گذرهسته و پوسته

 257. بررسی عددی اثرانعطاف پذیری ساختگاه در رفتار لرزه ای سد گتوند با توجه به ركورد های حوزه نزدیك

 258. اثرتغییر اقلیم برپایداری شیروانی درسدها مطالعه موردی:ساحل چپ شیروانی سدلتیان

 259. روش های ژئوتكنیكی و غیر ژئودتیكی در اندازه گیری های جابجایی پروژه موردی : آنالیز نتایج ابزار دقیق سد مخزنی مارون بهبهان

 260. آنالیز حرارتی سدهای بتنی

 261. توسعه سیاست های بهره برداری از سیستم سدهای شهیدعباسپور - گتوند - دز با استفاده از الگوریتم ژنتیك مبتنی برگرادیان

 262. تحلیل شكست سد بتنی قوسی با جابجایی های بزرگ

 263. رابطه بین نفوذپذیری در محل سنگهای هوازده با عمق ( مطالعه موردی سد دریك)

 264. شبیهسازی عددی شكست سد با استفاده از روش هیدرودینامیك ذرات هموار

 265. بهینه سازی شكل سدقوسی تحت آنالیز دینامیكی طیفی با الگوریتم PSO

 266. طراحی روزنه سدخشك به منظور كنترل سیلاب دررودخانه پونك تهران

 267. مدلسازی عددی شكست سد با روش ا جزاء محدود با المانهای غیرخطی یك بعدی و بررسی تعداد گره های المان برپاسخ مسئله

 268. مقایسه میان عملكردپرده های هوای مختلف برای ایزولاسیون هیدرودینامیكی سدهای بتنی وزنی

 269. بهره برداری ازم خازن درشرایط بحران كیفی مطالعه موردی سدامیركبیر كرج

 270. بررسی پایداری بدنه سد شهید مدنی تبریز (ونیار) در زمان ساخت از طریق مطالعه نتایج ابزاردقیق و مقایسه آن با تحلیل های عددی

 271. مطالعه عددی تاثیر اندركنش پتوی زهكش افقی و دیوارآب بند بر فاصله خط آزاد جریان تا شیب پایین دست سدهای خاكی همگن

 272. حل تحلیلی سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسكوزیته مخزن و اندركنش سد-مخزن

 273. كنترل ایمنی و پایداری سد بتن غلتكی (RCC جگین با استفاده از تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی

 274. تعیین ضریب آبگذری سد دوستی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D

 275. بررسی عددی الگوری جریان برروی سرریز و پرتاب كننده جامی شكل سدگاوشان

 276. تحلیل پایداری تونلهای آب برنیروگاه سدخرسان 3

 277. اثرات تنگ شدگی موضعی برتخلیه گزینشی و محاسبه ضخامت لایه گزینشی درداخل مخزن سدبالایه بندی خطی و خروجی خطی

 278. مقایسه مدلهای رفتاری پلاستیك درتحلیل سدالبرز دردوران ساخت و بهره برداری

 279. مطالعه ی عددی ارتعاش دریچه تخلیه كننده ی تحتانی سد ناشی از عبور جریان در بازشدگی های مختلف دریچه

 280. ارزیابی اثرات بارحرارتی محیطی درسدهای بتنی وزنی

 281. بررسی میزان غلظت و نحوهی انتشار مونواكسد كربن و رابطهی آنها با دمادر تونل توحید

 282. مقایسه كارایی روشهای تجربی عددی و شبكه های عصبی مصنوعی دربرآورد زیرفشار نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافی

 283. بررسی رسوبگذاری و تشكیل دلتا و جریان غلیظ زیرین درپشت مخازن سدها و مدلسازی عددی آنها

 284. تحلیل دینامیكی غیرخطی سدهای بتن غلتكی كم سیمان

 285. بررسی عددی اثر میرایی بر روی نتایج تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی

 286. شبیه سازی اثرتغییرات قطر مجاری بزرگ درمسیر فرار آب درپی كارستی سد كوثر

 287. تحلیل عددی جریان هوادهی در تخلیه كننده تحتانی سد

 288. شبیه سازی دو بعدی رسوب گذاری جریان واریزهای در مخازن سدهای تأخیری شكافدار

 289. مقایسه روشهای مختلف حجم رسوب مخازن سدها در زمان طراحی و ارائه مدل بهینه بابهرهگیری از نتایج عمقیابی سدها

 290. تدوین قوانین بهینه بهره برداری از سدزاینده رود به كمك ماشین های بردار پشتیبان

 291. بهینهسازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی

 292. مدلسازی روندتغییرات فشارآب منفذی و نشست درهسته سدخاكی كرخه حین ساخت و ابگیری

 293. مدلسازی هیدرولوژیكی با بهره گیری از روشهای زمین آمار و واسنجی مدل ریاضی HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه سد كمال صالح اراك)

 294. انسداد بیولوژیكی خاك های ماسه ای

 295. تعیین ابعاد و زاویه بهینه برای زهكش پنجه ای در سد های خاكی همگن با استفاده از مدل فیزیكی و نرم افزار PLAXIS

 296. مطالعه موردی بتن پلاستیك دیوار آب بند سد سیلوه

 297. طرح اختلاط بتن غلتكی سد زیردان

 298. بررسی تأثیر پودر آجر و پودر شیشه بازیافتی بر مقاومت سایشی بتن زیرآب سدها

 299. بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق

 300. ارزیابی تزریق پذیری ساختگاه سد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه(مطالعه موردی سد مخزنی میرزای شیرازی)

 301. ارزیابی عددی رفتار دینامیكی سد سنگریزه ای با رویه بتنی تحت زلزله های شدید

 302. تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندران

 303. مقایسه دو روش تعیین وزن‌ شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه در اولویت‌بندی و انتخاب ساختگاه مناسب سد

 304. بررسی نحوه ی توزیع رسوب در سد شهید رجایی(تنگه ی سلیمان) با روش تجربی افزایش و کاهش سطح

 305. کالیبراسیون روش تجربی کاهش سطح در برآورد توزیع رسوب سد مخزنی گلستان

 306. شبیه سازی اثر درزه ها بر رفتار هیدرولیکی سفره کارستی در محل سد کوثر

 307. ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی

 308. ارزیابی مجدد انتخاب جانمایی محور سد انحرافی دز

 309. بررسی تأثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه‌ سد خاكی در مدلسازی عددی پدیده تراوش سد خاكی زنوز

 310. تهیه منحنی فرمان بهره برداری از سد مخزنی درودزن با استفاده از مدل آبدهی

 311. بررسی پایداری دینامیكی سدهای خاكی تحت تاثیر شكل هسته ناتراوا

 312. مدلسازی عددی گزینه علاج بخشی دریچه كشویی تخلیه کننده تحتانی سد شهید عباسپور با نرم افزار Fluent

 313. کاربرد الگوریتم بهینه‌سازی PSO در بهینه سازی چند‌هدفه بهره‌برداری از مخازن سد‌ها

 314. تعیین پتانسیل بار آبی در بدنه سدهای خاکی با روش المان طبیعی(NEM)

 315. بستر های ژیپسی و مطالعه موردی سد قیصرق سراب

 316. ESO بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش

 317. تاثیر فیلتر های افقی در پایداری سد های خاکی هنگام افت سریع آب مخزن

 318. بررسی تاثیر درصد آهک بر روی مقاومت فشاری تک محوری خاک ریزدانه حاوی کلرید سدیم

 319. ارائه ی روشی جدید جهت تعیین مسیر بهینه تونل سد سنگ سیاه

 320. مطالعه عددی رفتاردینامیکی سدهای خاکی با در نظر گرفتن اثر پلاستیسیته در پایداری

 321. بهینهیابی زهکش مایل و افقی در سدهای خاکی همگن

 322. ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور

 323. مدل سازی شکست هیدرولیکی سد با کمک نرم افزار فلوئنت

 324. استفاده از روش بلوک لغزشی نیومارک در محاسبه دقیقتر ضریب شتاب افقی سد های خاکی

 325. برآورد خطر زمین لرزه برای سد گلمندره

 326. ارزیابی و تعیین آسیب­پذیری سدها تحت پدیده­ی فرسودگی سنی - سدهای بتنی

 327. ارزیابی تئوریک نقش هسته های رسی مایل و قائم در پایداری دینامیکی و شبه استاتیکی سدهای خاکی

 328. بررسی نحوه توزیع رسوب درسطح مخزن سد یامچی ارد بیل به کمک نرم افزار و روشهای کاهش سطح و افزایش سطح و مقایسه نتایج بدست آمده

مسیر سایت : صفحه اصلی