عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل
Files:
پیشبینی سرعت ترافیك با استفاده از نظریه اطلاعات متقابل 266.9 KB
اثرسنجی بكارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند بر كارایی دروازه های بنادر 324.23 KB
تحلیل سناریوی مسیریابی مواد خطرناك با رویكرد ریاضی؛ مورد مطالعه: شبكه راههای استان فارس 277.02 KB
ارائه مدل پتانسیل خطر قطعات راههای دوخطه برونشهری با رویكرد پیشگیرانه 343.14 KB
بررسی تطبیقی چالشهای استفاده از CNG به عنوان سوخت جایگزین در بخش حمل و نقل با نتایج حاصل از نظرسنجی 299.58 KB
شناسایی و ارزیابی چالشهای حمل و نقل پایدارجاده ای سازگار با زیست بوم در ایران 309.47 KB
بررسی مسئله ارزیابی عملكرد حمل و نقل عمومی و كاربرد روش تحلیل پوششی دادهها در این ارزیابی 236.84 KB
مدلسازی سیاست كنترلی بهنگام چند معیاره برای شریانیهای فوق اشباع 391.27 KB
كنترل ترافیك در راه آهن با تكیه بر روشهای كنترل اتوماتیك و كنترل هوشمند 405.47 KB
مدل ارزیابی اقتصادی-فنی تخصیص كالا در حالت برون شهری در گزینه های حمل و نقل زمینی به كمك منطق فازی 303.75 KB
ارزیابیكاراییو رتبه بندی ایستگاههای مترو تهران و حومه با استفاده از روش تركیبیكارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها 226.06 KB
امكان سنجی استفاده از شیوه حمل و نقل كابلی در مسیرهای برونشهری كشور : مطالعه موردی مسیر پردیس- آمل 291.43 KB
تحلیل و ارزیابی مبانی تئوریك مؤثر در توسعه مدلهای تخصیص حمل و نقل همگانی 263.27 KB
مصرفسوختدر بخشحمل و نقل و استراتژیهای كاهش آن از طریق حمل و نقل همگانی 367.11 KB
نرم افزار زمانبندی حركت قطارها SIMARail مبتنی بر رویكرد بهینه سازی بر پایه ی شبیه سازی 531.45 KB
كاربرد ITS در قیمتگذاری تراكم 323.81 KB
ساخت و پرداخت مدل انتخاب وسیله با لحاظ كردن پارامتر هزینه ریالی سفر مطالعه موردی : سفرهای كاری شهر اصفهان 287.04 KB
كاربرد سیستمهای CBTC در مدیریت هوشمند ترافیك ریلی 263.29 KB
معرفی و مقایسه مدلهای مكانیابی شمارشگرهای ترافیكی در شبكه معابر درونشهری به منظور بهنگام سازی ماتریس مبداء- مقصد سفر 254.55 KB
پرداخت دو پارامتر رفتار رانندگان در نرم افزار شبیه ساز ترافیكی AIMSUN مطالعه موردی: محدوده ی حاشیه ی زاینده رود در شهر اصفهان 517.36 KB
ارائه مدل اولویت بندی معابر پیاده شهری با محوری تایمنی عابرین پیاده 310.75 KB
تحلیل عملكردی میزان رضایت مسافرین از فضاها و عناصر معماری درایستگاههای قطار شهری تهران 238.89 KB
تاثیر سرعت در ایمنی راه 330.39 KB
بررسی و اولویت بندی ایمن سازی معابر شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP 294.41 KB
ارزیابی تجمیع خطوط اتوبوسهای تندرو با وسایل نقلیه پرسرنشین دربزرگراه ها 488.88 KB
به روز رسانی ماتریسمبدا-مقصد با استفاده از آمار حجم به منظور ارزیابی طرح های مدیریت تقاضای سفر در شهر تهران 436.19 KB
تحلیل ظرفیت خطوط اتوبوسرانی، مطالعه موردی خط ویژه شماره 1 سامانه اتوبوسهای تندرو شهر تهران 246.25 KB
مسیر سبز 1.12 MB
حل همزمان مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با بازه زمانی محدود به صورت غیرمنعطف Hard Time Window و منعطف Soft Time Window 259.97 KB
ارزیابی اقتصادی بكارگیری اتوبوسهای هیبریدی (دیزل-الكتریك) درناوگان حمل و نقل همگانی شهر تهران 220.9 KB
بررسی وضعیت پاركینگدر مراكز كار و فعالیت مطالعه موردی: محدوده میرداماد 388.82 KB
ارزیابی ریسك ایمنی خطوط ریلی ایران 295.82 KB
ارزیابی سیستم اتوبوس سریع BRT در شهر تبریز به روش AHP 351.92 KB
ارزیابیو امكان سنجیبكارگیری مدBRT در غیركلان شهرها ( مطالعه موردی شهر ساری 300.05 KB
بررسی علی و معلولی تاخیرات قطارهای مسافری با نگرش به علم داده كاوی 219.12 KB
استفاده از شبكه های بیزین به عنوان روشیبرای تعیین اولویت بندی كاهش سهم عوامل مؤثر در تصادفات جادهای 210.47 KB
طراحی یك سیستم پشتیبان تصمیمگیری جهت بهینه سازی تخصیص گیت به پروازها در فرودگاه بین المللی؛ مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد 243.44 KB
ارائه مدل قیمتگذاری تراكم چندمدی با تقاضای الاستیك در شبكه های شهری 256.46 KB
برآورد طول عمر اقتصادی اتوبوسهای درون شهری 246.03 KB
ابعاد پایداری حمل و نقل عمومی شهری با تاكید برBRT 319.05 KB
بررسی عوامل موثر بر توسعه حمل بار در راه آهن با رویكرد اقتصاد سنجی 322.5 KB
ارزیابی پایداری سیستم های حمل ونقل عمومی درون شهری 222.98 KB
ارزیابیقابلیتانطباق پذیری سیستم حمل ونقل درون شهری با سیستم هوشمند در راستای افزایشایمنیشهری 267.08 KB
كاربرد منطق فازیدر مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری 227.87 KB
تخمین حداكثر شباهت بازگشتی و دسته ای پارامترهای جریان ترافیك 393.16 KB
بررسی و ارائه مدل پیشبینی مونواكسید كربن تونل توحید با استفاده از سری های زمانی و مدل باكسجینكینس 270.13 KB
تحلیل نحوه سفرهای كاری و تعیین مدل انتخاب وسیله نقلیه با درنظرگیری شرایط محیطی كاربران( 292.5 KB
سنجش كیفیت پیاده راه های شهری در راستای نیل به حمل ونقل انسان محور 405.35 KB
برنامه ریزی راهبردی توسعه حمل و نقل محورTOD در بهبود استفاده ازاراضیشهری نمونه موردی ایستگاه مترو صادقیه 695.74 KB
بررسی آثار ناشی از جایگزینی خودروهای فرسوده سبك بنزین سوز بر روی آلودگی هوای تهران 268.31 KB
طراحی و پیاده سازی یك سامانه ی هوشمند شمارش خودرو به منظور ثبت اتوماتیك و دقیق آمار ترافیكی محور های جاده ای 259.69 KB
آموزش جامع رانندگان اتوبوس شركت واحد اتوبوسرانی تهران از طریق بومی سازی استاندارد روز اروپا برای اولین بار در خاورمیانه 313.26 KB
اولویت بندی شاخصهای موثر در پیاده سازی رویكرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی TODبا بكارگیری تكنیك تحلیل سلسله مراتبی فازی 358.87 KB
معرفی نرم افزار ره نگار (موبایل مپینگ) جهت شناسایی مقاطع پرسانحه 551.71 KB
ارزیابی مدیریت بحران در تخلیه شبكه های حمل و نقل 296.99 KB
اصول و ضوابط پیشنهادیاحداث پاركینگهای مشاعیدر محلات 255.3 KB
ارزیابی تأثیرات اجتماعی ایجاد معابر جانبازان و معلولین 275.38 KB
شناسایی محل پلاك خودرو از تصاویر تار شده با استفاده از نمایش اسپارس 252.26 KB
بررسی روش بایس تجربی و مقایسه آن با سایر روشهای شناسایی نقاط حادثه خیز 194.2 KB
ارزیابی عملكرد شركتبهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با استفاده از روش كارت امتیاز متوازن 294.19 KB
سنجش رضایتمندی از سامانه اتوبوسهای تندرو شهریBRT در تهران 291.96 KB
بررسی مدل AHP_SA جهتانتخابمسیر دوچرخه در معابر شهری نمونه موردی مناطق 11 ،7 ،6 و 12 شهر تهران 616.75 KB
برآورد همبستگی مابین برخوردهای ترافیكی و تصادفات رانندگی در تقاطعات بدون چراغ راهنمایی 300.61 KB
توسعه مدلی جهت تصحیح خطای ناشی از شمارش حجم وسایل نقلیه در تقاطعات چراغ دار مجهز به سیستم SCATS 432.2 KB
بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیك شهروندی بر تخلفات رانندگی، به تفكیك جنسیت؛ مطالعه موردی: كلانشهر تهران 242.97 KB
ارزیابی سیستم های حمل و نقل پایدار با استفاده روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در یك محیط غیر قطعی: مطالعه موردی شهر تهران 332.72 KB
امكان سنجی استفاده از خودروهای كوچكدونفره در ترابری سازمانها 279.31 KB
مكانیابی پاركینگ شهر دهدشت با استفاده ازGIS و مدل تحلیل شبكه AHP 514.56 KB
نقش فن آوری نوین GIS و GPS در برنامه ریزی حمل و نقل هوشمند AVL جاده ای با تاكید بر ارتقا ایمنی و خدمات رسانی شرق ایران 425.1 KB
بررسی وضعیت فرهنگ ترافیك شهری و اثرات آموزش ترافیك در كاهش مشكلات آن 308.01 KB
بررسی و ضعیت ترافیك ساكن در معابر محدوده شهرداری منطقه یك 455.33 KB
ارائه متدولوژی مدیریت و بكارگیری روشهای آرام سازی در معابر شهری 503.8 KB
ارائه الگوی فراگیر مدیریت ترافیك در مناطق عمرانی پروژه های تعمیر و نگهداری راه 402.82 KB
ارائه مدل طراحی مسیر سرویس مدارس و حل آن با الگوریتم ژنتیك 329.26 KB
تحلیل تاثیر راه اندازی خط مترو بر سهم وسایل نقلیه مختلف در دسترسی به فرودگاههای امام خمینی و مهرآباد 355.47 KB
ارائه مدل اولویت بندی توسعه و احداث شبكه معابر شهری براساس معیارهای ترافیكی، زیست محیطی و اقتصادی با روش تحلیل سلسله مراتبی 309.55 KB
ارائه مدل تخصیص هزینه های تعمیر و نگهداری راه در كشور 275.94 KB
شبیه سازی و كاربرد آن در مطالعات مدیریت ترافیك: مدل تعقیب خودرو 285.65 KB
تاثیر عملكرد مناطق مسكونی و تجاریحاشیه راه بر ایمنی جاده های برون شهری با ارائه مدل ریاضی 339.49 KB
ارائه الگویی با هدف اولویت بندی معابر شهری جهت انجام اقدامات آرام سازی ترافیك 287.42 KB
مسیر سایت : مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند