عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل
Files:
تعیین اولویت استانهای كشور برای احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها 286.24 KB
تركیب دوچرخه شهری با حمل و نقل همگانی و بررسی جایگاه دوچرخه اشتراكی درافزایش سفرهای مختلط دوچرخه و حمل و نقل همگانی 281.79 KB
تحلیل ظرفیت سامانه تندرو دو شهر تهران، بررسی مشكلات و ارائه راهكار 487.41 KB
شناسایی عوامل مؤثر بر ایمنی عابرین پیاده در معابر و ارائه راهكارهایی جهت افزایش ایمنی آنها 330.78 KB
متدولوژی تعیین سطح ریسك و ارزیابی ایمنی تردد دانش آموزان مدارس در راهها 218.22 KB
بررسی سیستم های پیشرفته دستیار راننده،به عنوان شاخه ای از ITS:سیستم جلوگیری از تصادف 287.61 KB
ساخت و پرداخت مدل تفكیك سفر با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی شهر تهران) 730.74 KB
سامانه های هوشمند ناوبری حمل و نقل راهكار افزایش كارایی شبكه حمل و نقل جاده ای 212.81 KB
بررسی رفتار رانندگان خودروهای شخصی با احداث خطوط پرسرنشین دربزرگراهها براساس ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی 247.67 KB
ارائه روشی برای ارزیابی خطوط تاكسیرانی و اولویت بندی آنها-مطالعه موردی خطوط تاكسی منطقه 13 شهرداری تهران 250.2 KB
اثرات پیاده سازی سیستم اخذ عوارض الكترونیكی بر كاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه و آلودگیهای زیست محیطی 190.86 KB
بررسی انواع فن آوری های ITS مطرح در زمینه توسعه BRT و نحوه ارزیابی تاثیر این فن آوری ها 394.61 KB
مدلسازی فرایند پیشبینیزمان سفر مسافران با استفاده از سیستم استنتاج فازی شبكه مبنای انطباقی ANFIS 311.89 KB
تخصیص بودجه نقاط پرحادثه راه ها بر اساس شاخص هزینه تصادفات،هزینه رفع كوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از الگوریتم ژنتیك 247.81 KB
مطالعه موردی سیستمهای مدیریت هوشمند ترافیك 287.24 KB
ارایه الگوی تعاملات میان ارگانی در مدیریت امداد جادهای 450.88 KB
ارزیابی پروژه های حمل و نقل 246.77 KB
بررسی قابلیت استفاده از سیستم كنترل رمپ در بزرگراههای محدوده غربی تهران و بومی سازی الگوریتم ها 238.28 KB
امكان سنجی بكارگیری ساختار سازمانی فرماندهی حادثه برای مدیریت حوادث در شبكه حمل و نقل 329.86 KB
آموزش فرهنگ ترافیك در خانواده و نظام آموزشی 230.57 KB
تخمین زمان سفر با استفاده از انتگرال فازی 293.5 KB
تعیین الگوی حجم تردد ساعت طراحی و ضریب توزیع ساعتی در جادههای برون شهری ایران براساس مطالعه موردی بر روی محورهای منتخب كشور 929.68 KB
تخمین ظرفیت میادین ایران با استفاده از روش فاصله-قبول (قبول فاصله)، مطالعه موردی 577.79 KB
بررسی فنی و زیست محیطی بهبود مصرف سوخت در یك اتوبوس شهری هیبرید الكتریكی 245.68 KB
بررسی فنی و اقتصادی كنترل مكانیزه محدوده زوج و فرد 377.2 KB
شناسایی، بررسیو مقایسه نرمافزارهای اصلی مورد استفاده برای زمان-بندی وسیله نقلیه و رانندگان سیستم حمل و نقل همگانی 475.86 KB
تأثیر حمل و نقل غیر موتوری در توسعه پایدار شهری 697.09 KB
ارائه مدلی جهت سنجش كیفیت خدمات اتوبوسرانی درون شهری شیراز از دید مسافران 387.68 KB
بررسی نقش و اثر دریافت گواهینامه و آموزش مناسب بر كاهش میزان تصادفات و تخلفات موتورسیكلت سواران 252.9 KB
تراروس الیاف پلیمری با مقاومت در برابر خوردگی بالا 291.06 KB
كاهش زمان عكس العمل و افزایش دقت رانندگان با تغییر رنگ چراغ عقب وسایل نقلیه از قرمز به زرد 400 KB
بررسی عوامل موثر بر رضایت عابرین از محیط پیاده روها با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره AHP و VIKOR،TOPSIS ،SAW 475.9 KB
بررسی موانع و چالشهای تحقق اهداف برآمده از برنامه های توسعه شهر تهران درمدیریت شهری حمل و نقل و ترافیك – با تاكید آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت ترافیك 318.48 KB
ارائه یك طرح مهندسی ارزش در پروژه پل طبقاتی بزرگراه صدر 799.58 KB
ارایه یك روش برای محاسبه ضریب همسنگ در محورهای برون شهری 195.43 KB
بررسی مدل رفتاری واستفاده از پاركینگهای عمومی و ارائه روش بهینه بهره وری 440.88 KB
لزوم طراحی شبكه خطوط اتوبوسرانی: مطالعه موردی شهر كاشان 269.43 KB
بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهای پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتاری عابرین پیاده 220.04 KB
اثر بخشی خط 10 اتوبوسهای تندرو در كاهش آلودگیهای هوا و هزینه های اجتماعی 508.06 KB
مقبولیت و اثر بخشی راه اندازی اتوبوسهای تندرو در مسیر چمران 409.98 KB
نقش اتوبوسهای تندرو بر كیفیت هوا و صدا در مسیر خیابان ولیعصر 221.62 KB
توسعه مدل غیر همگن تاخیر در تقاطع های چراغدار با استفاده از شبكه های عصبی 179.53 KB
استراتژی مكانیابی پارك-سوار در شبكه خطوط مترو 285.25 KB
استفاده از راه حلی ابتكاری در مكانیابی جایگاههای CNG (مطالعه موردی: شهر اصفهان) 327.06 KB
بررسی و تحلیل عملكرد خطوط ویژه اتوبوسرانی شهر تهران ،از نگاه شهروندان 230 KB
كاربرد ارزیابی ریسك امنیتی در سامانه حمل و نقل مواد خطرناك 225.94 KB
طراحی و ساخت یك سیستم كنترل سرعت هوشمند (سرعتگیر هوشمند) 426.63 KB
امكان سنجی ساخت ایستگاه (ترمینال) جدید راه آهن در غرب تهران و بررسی آن با مدل SWOT 224.2 KB
بررسی عوامل محیطی و عوارض شهری موثر بر تصادفات عابر در شهر مشهد بر اساس رگرسیون دوجمله ای منفی 313.59 KB
تحلیل ظرفیت خطوط اتوبوسرانی با یك روش پیشنهادی ارزان-نمونه موردی خط 29 شهر مشهد مقدس 521.28 KB
شرایط بكارگیری نیوجرسیهای پلاستیكی (حفاظهای پر شده با آب) 367.96 KB
نحوه استفاده و بكارگیری تابلوهای پیام متغیر و مكانیابی آن در معابر شهری 220.72 KB
انتخاب نوع بهینه ی تقاطع غیر همسطح در شبكه های درونشهری 419.21 KB
مكانیابی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز تصادفات عابرین پیاده در شبكه های درون شهری با استفاده از GIS 604.2 KB
استفاده از دوچرخه به عنوان یك راهبرد جدید برای بهبود حمل و نقل پایدار (نمونه موردی: منطقه نیاوران تهران) 517.45 KB
Urban Structure and Transport – Melbourne case study 230.05 KB
LANE CHANGING DECISION AND EXECUTION ON ARTERIAL ROADS 184.73 KB
Vehicle characteristics and emission A Logit analysis of emission test results inMashhad 125.7 KB
Factors Affecting the HGV Drivers' Fatigue & Road Accidents 166.39 KB
Using Neural & Fuzzy-Neural Approaches in School Trip Distribution Modeling 162.32 KB
Developing pollutant emission models for light and heavy trucks in Tehran 160.95 KB
Transport Demand Management Growing mobility needs restrictions in traffic 824.69 KB
A GENERALIZED FORMULATION FOR TIME-TO COLLISION SAFETY INDICATOR AND ITS APPLICATION 254.72 KB
Behavioral Freight Transportation Modeling System with Logistics Choices: A Framework 214.21 KB
Evaluation of Different Trip Purpose to Road Pricing Scenarios 205.88 KB
مسیر سایت : مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند