عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل
Files:
سیستم فازی كشف و تعیین خودكار ویژگیهای حادثه 317.74 KB
ارزیابی اثرات سلامتی برنامه های حمل و نقل 293.57 KB
پیش بینی زمان سفر در شبكه جادهای كشور با استفاده از شبكه عصبی 339.19 KB
استفاده از تكنولوژیهای نوین جهت كاهش تصادفات ناشی از خروج از خط در اثرحواس پرتی رانندگان 449.49 KB
توسعه حمل و نقل همگانی محور 225.09 KB
بررسی و مقایسه میزان سرفاصله زمانی تخلیه بر حسب شماره باند برای سه زمان اوج صبح، ظهر و عصر در تقاطعهای چراغدار 330.86 KB
پیشگیری از خطر برخورد خودروها در محوطه كارگاهی با استفاده از تكنولوژی VII 288.46 KB
اثرات استفاده از استراتژی CEAبرای اولویت بندی طرح های ایمن سازی جاده ای 241.71 KB
ایمنی در حمل و نقل زمینی كالاهای خطرناك 222.44 KB
تأثیر تغییر خط بر جریان ترافیك و ایمنی مسیر 288.7 KB
هزینه خارجی تراكم در راههای كشور 290.55 KB
مكانیابی بهینه ایستگاههای پمپ بنزین در شبكه های درونشهری 271.36 KB
مدل تفكیك سفرهای برون شهری در مدهای حمل و نقل ریلی و جادهای با استفاده از منطق فازی 365.77 KB
بررسی عوامل مؤثر بر مالكیت و میزان استفاده اتومبیل شخصی خانوارهای شهری استان تهران 294.53 KB
شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز در جاده های برون شهری و ارائه نرم افزار 371.79 KB
تبیین و ارزیابی هزینه و فایده اثرات برنامه ریزی حمل و نقل بر الگوهای متفاوت كاربری زمین در كلان شهرها 760.88 KB
ارائه مدل بهینه سازی برای تولید جدول زمانبندی فشرده حركت قطارها و محاسبه ظرفیت برای راه آهن های شهری و برون شهری 403.13 KB
پیش بینی تصادفات عابرین پیاده در تقاطعهای همسطح با روش شبكهی عصبی 330.27 KB
مكان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شبكه های ترافیكی درون شهری بر اثر وقوع زلزله نمونه موردی شهر دهدشت 484.13 KB
بررسی تأثیر عرض خطوط عبوری در ایمنی حركت گردش به چپ وسایل نقلیه در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی، با استفاده از برخوردهای ترافیكی 240.16 KB
چگونه طبق سند چشمانداز تا 10 سال آینده 10 درصد سیستم حمل ونقل عمومی با استفاده از دوچرخه امكانپذیر گردد 338.93 KB
ارزیابی رضایت مشتریان شركت قطارهای مسافری رجاء بر اساس شاخصهای پیشنهادی 244.46 KB
تشخیص و ردیابی و طبقه بندی وسایل نقلیه با تكنیكهای پردازش تصویربرای سیستم حمل و نقل هوشمند 331.09 KB
مزایا و نتایج بكارگیری طرح دوچرخه همگانی در شهرداری منطقه 8 تهران و ضرورت گسترش آن به كل شهر 390.76 KB
بهبود اثرات زیست محیطی با استفاده از كاهش مسیر حمل پسماندهای شهری بوسیله نرم افزار GIS 521.66 KB
بررسی حركات و خصوصیات جمعیتی محدوده طرح ترافیك شهر تهران در بازه سالهای 75 تا 85 با استفاده ازGIS 305.58 KB
بررسی فنی و اقتصادی بكارگیری خودرو هیبریدی در كلانشهر تهران 290.97 KB
بررسی اثر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیك 261.19 KB
تامین ایمنی پرواز با معرفی سامانه جدیدمدیریت روسازی فرودگاه ها در ژاپن 339.57 KB
آثار اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست-محیطی بهره برداری از متروی تهران 226.23 KB
اولویت بندی اقدامات كم هزینه ایمن سازی در راهها 555.39 KB
تعیین میزان سطح توجه به تابلو ورود ممنوع با استفاده از داده كاوی (شیوه درخت تصمیم) 338.85 KB
تعیین پارامترهای تأثیرگذار در پیروی از تابلو ورود ممنوع 293.16 KB
نقش سیستمهای حمل و نقل هوشمند در اصلاح نقاط حادثه خیز مطالعه موردی محور كرج-چالوس 317.14 KB
ارائه مدل تصادفات تونلهای واقع در بزرگراههای شهری (مطالعه موردی تونل رسالت- شهر تهران) 343.29 KB
مدل توصیفی مجموع تعداد تلفات تصادفات وسایل نقلیه در جادههای برون شهری ایران و تعیین وزن علت وقوع تصادف 354.44 KB
تاثیرسنجی تغییرات ناوگان هوایی تجاری دارای عملیات در یك فرودگاه بر ظرفیت نشست و برخاست باند پرواز(Runway capacity) 368.98 KB
مدلهای كاربری زمین-حمل و نقل و موانع موجود بر سر استفاده از مدل لوری جهت پیشبینی كاربری زمین در ایران 266.41 KB
بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده حمل و نقل عمومی خانوارهای شهری استان تهران 310.65 KB
برنامه ریزی حمل و نقل معكوس با استفاده از شبكه های عصبی مطالعه موردی: ناحیه مركزی شهراصفهان 426.39 KB
ارزیابی انواع كنترل شیبراهه در كاهش رخداد گلوگاه مسیر بزرگراهی 442.15 KB
بررسی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات درونشهری با استفاده از مدلهای پروبیت، لوجیت و شبكه عصبی مصنوعی 368.48 KB
امكان سنجی احداث مجتمع های ایستگاهی در مجاورت ایستگاه های قطار شهری مبتنی بر نظریه TOD 578.61 KB
هزینه تردد؛ پاسخی به چالشهای موجود طرح ترافیك تهران 442.86 KB
تقاضای پاركینگهای كاربریهای اداری و تجاری در شهر تهران 459.86 KB
تحلیل علل تغییرات انتشار گاز دی اكسیدكربن در بخش حمل و نقل ایران براساس- روش تجزیه طی سالهای 1386_1373 373.57 KB
كاربرد حمل و نقل هوشمند در مدیریت و پشتیبانی عابران پیاده 295.36 KB
بررسی هزینه های اقتصادی و زیست محیطی جایگزینی خودروهای سواری فرسوده 472 KB
بررسی الگوی مصرف سوخت در حمل ونقل شهری بر اساس ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی 319.69 KB
مدل ابتكاری طراحی شبكه اتوبوسرانی تغذیه كننده شبكه ریلی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان 273.43 KB
تعیین سرانه پاركینگ كاربریهای مختلف شهر تهران 229.22 KB
اثرسنجی خطوط BRT در معابر شهری:مطالعه موردی در شهر تهران 391.29 KB
مسیریابی بهینه خطوط مترو با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی 371.36 KB
ارائه مدلی نوین در جهت جانمایی بهینه تسهیلات پارك سوار با بكارگیری الگوریتم ژنتیك 468.7 KB
مدل ریاضی نقش پارامترهای طرح هندسی راه در ایمنی جاده های دو خطه برون شهری 344.82 KB
محاسبه هزینه یك تصادف خسارتی با تعیین مدل پیشبینی تصادفات در سال 1387 240.56 KB
بررسی الگوی مصرف سوخت در حمل ونقل شهری بر اساس ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی 297.41 KB
مروری بر روشهای بررسی اثر بخشی پروژه های رفع نقاط حادثه خیز 256.69 KB
بررسی یك روش به منظور تشخیص روابط زمانی مكانی مابین خودروها جهتبه كارگیری در سامانه های دستیار راننده پیشرفته 433.71 KB
كاربرد شبكه های عصبی فازی برای پیشبینی سرعت در شبكه های بزرگراهی 333.56 KB
تحلیل وضعیت ایمنی دوربرگردانهای شهر تهران بر اساس شاخصهای اثرگذار مطالعه موردی بزرگراه آیت اله سعیدی 366.37 KB
ارائه روشی برای امكان سنجی ایجاد خطوط حمل و نقل عمومی؛ مطالعه موردی منطقه 18 تهران 324.94 KB
اولویت بندی سیاستهای عمده حمل و نقل پایدار بر اساس اثر بخشی در هر یكاز ابعاد سه گانه توسعه پایدار و بر اساس تركیب سه بعد 583.21 KB
ارائه مدلی جهت یكپارچه سازی و هوشمندسازی سیستم بلیط در ایران 224.82 KB
ارائه عوامل موثر و شاخصهای اقتصادی در حمل و نقل پایدار شهری 360.08 KB
تخصیص تعادلی استوار در شرایط عدم قطعیت بیضوی تقاضا 518.29 KB
تعیین تعداد تصادفات مورد انتظار در شبكه معابر شهر مشهددر شرایط تقاضای متغیر سناریو مبنا 350.84 KB
ارائه روش مبتنی بر آنالیز قابلیت اطمینان در شناسایی نقاط پرتصادف 252.45 KB
ارزیابی ترافیكی و زیستمحیطیاضافه شدن سه خطویژه به شبكه شهری شهر شیراز 349.46 KB
ارائه مدل طراحیشبكه با تقاضای الاستیك با استفاده از الگوریتمSA 325.09 KB
استفاده از نتایج آمارگیری پایانههای اتوبوسشهری و راه آهن در برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیكمطالعه موردی شهر زنجان 696.73 KB
بررسی میزان تأثیرات آموزشهای ترافیكی در بوستانهای آموزش ترافیك ( مطالعه موردی بوستان آموزش ترافیك منطقه 20 شهرداری تهران 236.55 KB
ارائه مدل جذب و تولید سفر كاربری های تجاری در شهرهای متوسط ایران 329.62 KB
كاربرد الگوریتم سیستم مورچه ها در مساله طراحی شبكه 224.39 KB
ارائه مدل رگرسیون لوجستیك برای ارزیابی ایمنی دور برگردان های شهر تهران 368.69 KB
استفاده از مدل هم ارزیدر برآورد جذب سفركاربری های شهری نمونه مطالعاتی: منطقه 6 شهر تهران 392.49 KB
ارزیابی تأثیر كنترل رمپبر زمان تأخیر بزرگراه ها با استفاده از شبیه سازی میكروسكوپیك 353.57 KB
كاربرد برنامه ریزی فازی در تعیین راهبردهای ایمنی راه 339.92 KB
ارایه مدل قیمت گذاری پاركینگهای حاشیه ای با رویكرد توسعه پاركینگهای طبقاتی 312.88 KB
استفاده ازالگوریتم ژنتیك چند هدفه و تحلیل احتمالاتی برای تعیین زمانبندی شبكه اتوبوسرانی 316.22 KB
مسیر سایت : مقالات یازدهمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند