عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن
Files:
نقش منحنی دانه بندی سبكدانه لیكا و میكروسیلیس برمقاومت فشاری بتن سبكدانه 902.47 KB
تأثیرعیار سیمان بر مشخصات مكانیكی بتن خودتراكم الیافی 796.01 KB
امكان سنجی استفاده از سیمان ژئوپلیمر پایه لیتیم 2.22 MB
بررسی خواص بتن خود تراكم تازه حاوی PET بازیافتی 880.95 KB
امكان ساخت بتن خودتراكم پرمقاومت با استفاده از مصالح 880.82 KB
بررسی عملكرد پلیمرهای سوپرجاذب بر خواص تازه و سخت شده ملات سیمانی خودتراكم 544.33 KB
مروری بر روشهای اندازه گیری جمع شدگی خودزا 1 MB
معرفی روش آزمون جذب آب موئینه بتن و مقایسه آن با سایر روش های آزمایشگاهی جذب آب 1.38 MB
ارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس-مطالعه موردی 1016.84 KB
تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی 638.42 KB
تاثیر پوزولان طبیعی چكنه و میكروسیلیس برمقاومت فشاری و جذب بتن درمعرض نفت كوره 880.27 KB
بررسی تاثیر محیط های سولفاته و كلریدی برخواص مكانیكی بتن های حاوی متاكائولن 494.49 KB
بررسی اثرات واكنشهای قلیایی سیلیسی بر برخی سدهای بتنی در ایران 1.26 MB
تأثیر شرایط محیطی و عمرخدمت دهی بر محاسبات روكش بتنی درروش نیلینگ 1.51 MB
بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن برمقاومت سایشی و دوام بتن درسازه های هیدرولیكی 1.49 MB
امكانسنجی استفاده از سرباره كوره آهنگدازی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادهی جایگزین سیمان با رویكرد دوام در برابر یون كلراید 465.14 KB
بررسی تاثیر محیطهای سولفاته و كلریدی برخواص مكانیكی بتن های حاوی متاكائولن 494.49 KB
بررسی اثرپوزولان های مختلف برعملكرد ملات درمحیط سولفاته 320.17 KB
اثر انواع سیمان ها و حباب هوای وارد شده بر مقاومت بتن در برابر پوسته شدگی در مجاورت نمك 589.44 KB
بررسی تاثیر توأم نسبت آب به سیمان و عیار سیمان بر خصوصیات دوامی بتن توانمند 381.67 KB
بررسی طیف امپدانس و ارائه مدارالكتریكی معادل برای بتن های سه جزئی و دوجزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباره مس 410.61 KB
تأثیر ابعاد و شكل آزمون هها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص 391.87 KB
بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن نفوذپذیری دربرابرگاز اكسیژن عمق نفوذآب ، جذب آب سطحی و جذب آب كل بتن 229.14 KB
بررسی معیارهای دوام بتن طبق آیین نامه ملی پایایی بتن 281.59 KB
بررسی و پیش‌بینی اثر میكروسیلیس و زمان رویاروئی بر نفوذ یون كلرید به آزمونههای بتنی در ناحیه پاشش در محیط خلیج فارس 1.03 MB
استفاده از شاتكریت در ترمیم سازههای بتنی در تماس با مواد خورنده اسیدی 265.79 KB
ارزیابی خرابیهای موجود در بتنهای فلوم و لاینینگ كانال طرحهای آبیاری و زهكشی (دوام و پایایی بتن و سازه های بتنی -D) 801.08 KB
بررسی خواص مكانیكی بتن های سبك پرلیتی حاوی الیاف فلزی وپلی پروپیلنی 2.22 MB
بررسی خواص الكتریكی و مكانیكی بتن حاوی الیاف شیشه و نیز میكروسیلیس دربتن حاوی الیاف پلی پروپیلن 156.81 KB
تأثیر جایگزینی متاكائولن بر خواص تازه و مقاومتی بتن خودتراكم 742.33 KB
تاثیر متاكائولن برخواص بتن خودتراكم سبك حاوی لیكا 242.68 KB
مطالعه ی اثر الیاف های صنعتی و بازیافتی بر خواص مهندسی بتن خودتراكم 548.1 KB
ارزیابی خواص مهندسی بتن خود تراكم توانمند حاوی پوزولان 568.75 KB
تاثیر زئولیت بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراكم 289.43 KB
بررسی تاثیر پوكه ی آتش فشان و متاكائولن برمقاومت فشاری بتن 394.52 KB
بررسی خواص رئولوژی و پایداری ملات خودتراكم حاوی قوامآور در طی اختلاط طولانی مدت 1.09 MB
بررسی خواص ملات خودتراكم در طی اختلاط طولانی از دیدگاه پایداری 1.06 MB
بررسی اثرات الیاف پلی پروپیلن برروی رفتاربتن خودتراكم 1.03 MB
بررسی خواص مكانیكی بتن خودتراكم حاوی خرده لاستیك 743.65 KB
بررسی اثر افزایش مس به بتن حاوی دی اكسید تیتانیوم بروی مقاومت فشاری و فازهای حاصل از هیدراتاسیون 1.22 MB
مقایسه تاثیر استفاده از روان كننده با پایه های پلی كربوكسیلات ونفتالین بر روی خواص مكانیكی بتن های سبك تولیدی با سنگدانه اسكوریا 860.07 KB
مقایسه عملكرد افزودنی های فوق روان كننده مختلف بركارایی بتن خودتراكم برای كاربرد در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر 952.13 KB
بررسی تاثیر افزودنی های معدنی برای كاهش نفوذپذیری بتن در آزمایش مقاومت الكتریكی 781.03 KB
امكان سنجی استفاده اززئولیت درگروت های پایه سیمانی 181.72 KB
خواص مكانیكی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان های متاكائولن و زئولیت 300.09 KB
بررسی خواص مكانیكی بتن الیافی پلی پروپیلن اصلاح شده با رزین 761.49 KB
تاثیر همزمان زرنیخ بنتونیت و آهك برروی مقاومت فشاری بتن 267.04 KB
بررسی مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان حاوی پودر لجن سنگ تراورتن و گرانیت 255.23 KB
تاثیرات همزمان استفاده از زئولیت و متاكائولن برخواص بتن 170.51 KB
بررسی تأثیر افزودنی های شیمیایی به همراه مواد كندگیركننده بر كارایی ملات حاوی زئولیت 384.99 KB
مقایسه عملكرد الیاف پلی پروپیلن بر خواص مقاومتی و كرنش بتن سبك غیرسازه ای 644.03 KB
زئولیت و اثر آن بر مقاومت خمیر و ناحیه انتقال 1.56 MB
تاثیر خاكستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراكم 910.86 KB
بررسی برخی از خصوصیات مكانیكی ملات متاكائولینی مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن 966.15 KB
بررسی اثر زمان اختلاط میكروسیلیس در مقاومت فشاری بتن 249.76 KB
بررسی تاثیرالیاف پلی پروپیلن بربتن خودتراكم حاوی دوده سیلیس و خاكستر پوسته شلتوك برنج 1.6 MB
مقایسه عملكرد پوزولانهای مصنوعی مختلف در مخلوطهای سیمان پرتلند 618.86 KB
بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن و الیاف فولادی بربتن خودتراكم حاوی پوزولان های مختلف 1.42 MB
فعالیت پوزولانی نانوسیلیس های هایدروسل با سطوح ویژه مختلف وتاثیر آنها بر خواص كامپوزیت های سیمانی 228.76 KB
مروری بر خواص و كاركرد های رویه بتن فشرده غلطكیRCCP در ایران 1.44 MB
توسعه استفاده از روش قالب لغزان در اجرای سازه های ساختمانی بتن مسلح دال دیوار 1.43 MB
بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای اجرایی سد بتن غلتكی 467.07 KB
مطالعه ی تاثیر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن خودتراكم تحت چرخهی عمل آوری با بخار به منظور كاربرد در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر 326.78 KB
سیستم سازه ای دیوار پیش ساخته از مخلوط بتن سبك گازی حاوی دانه های (Ercolith) پلی استایرن 674.91 KB
ساخت قطعات پیش ساخته در پروژه های آبیاری و زهكشی اجرای سازه بتنی-F 1.62 MB
تاثیر پت ضایعاتی بعنوان سنگدانه بر بتن خودتراكم حاوی خاكستر پوسته برنج 319.33 KB
كاربرد پت ضایعاتی در بتن خودتراكم حاوی پودرسنگ آهك 264.52 KB
بررسی خواص مهندسی و دوام بتن حاوی سرباره كوره آهنگدازی دربرابر سولفات 359.19 KB
بررسی تاثیر بتن برروی پایداری تالابها 520.82 KB
بررسی آزمایشگاهی برخی از خصوصیات مكانیكی ملات حاوی براده چوب 509.46 KB
بررسی آزمایشگاهی برخی ازخصوصیات مكانیكی بتن حاوی موی انسان 313.53 KB
استفاده از پسماند كارخانه كاغذ سازی (لطیف) برای ساخت بتن و ملات سبك 371.42 KB
تاثیر مقاومت بتن مادردوده سیلیسی و الیاف فولادی برمشخصات مكانیكی بتن های بازیافتی 893 KB
بازیافت نخاله های بتنی با بهره گیری از نمای بازیافتی بتنی جهت كاهش میزان آلاینده های محیط زیستی 331.96 KB
امكان سنجی استفاده از خرده بردهای الكترونیكی ضایعاتی به عنوان درشت دانه در بتن 1.14 MB
بررسی استفاده از ضایعات آجر های سفالی در بتن 3.39 MB
تاثیرجایگزینی پزولان برخواص شیمیایی و فیزیكی سیمان 1.76 MB
توسعه ساخت ملاتهای سبز سیمانی با بكارگیری سیستم تركیبی خاكستر لجن فاضلاب و نانوسیلیس 567.55 KB
بررسی خواص مهندسی بتن خودتراكم حاوی ضایعات لوله های PVC 863.58 KB
بررسی خواص فیزیكی و مكانیكی بتن خودتراكم حاوی ضایعات ترموست و ترموپلاست 934.44 KB
مسیر سایت : مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند