عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن
Files:
تعیین ضریب رفتار براساس ضریب شكل پذیری و اضافه مقاومت درسازه های بتن آرمه كابلی 876.72 KB
پارامترهای موثر بر افزایش اتلاف انرژی دردیوارهای برشی بتن مسلح 1.14 MB
تاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمركز اعضای قاب خمشی بتن مسلح 729.21 KB
طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شكل با استفاده از الگوریتم ژنتیك 979.63 KB
بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با دیوارهای برشی منقطع در ارتفاع 1.35 MB
اندركنش خاك و سازه های بتونی با قاب خمشی ویژه و دیوار برشی در ساختگاه های تیپIV و III 477.04 KB
ارزیابی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار تجهیزات متكی برسازه های ضد انفجار 473.63 KB
تأثیر نحوه ایجاد خروج از مركزیت در مشخصات دینامیكی سازه های نامتقارن پیچشی 619.46 KB
كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در بررسی تاثیر سطح مقطع آرماتورهابرظرفیت نهایی دال های دوطرفه بتن مسلح 253.63 KB
مروری بر معیارهای طراحی لرزهای ساختمان-های بتنی براساس عملكرد 341.37 KB
بررسی پیكربندی بهینه برای دیوار برشی همبند 388.44 KB
بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدار پیرامونی 432.32 KB
تاثیر رفتار غیر خطی بتن بر روی رفتار تجهیزات متكی بر سازه هاتحت بار ضربه ای 417.44 KB
مطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمان‌ها 648.23 KB
میزان افت آزمایشگاهی و تئوری اعضاء نامعین پس تنیده بدون پیوستگی دارای HPHSSCC 1.28 MB
تغیر شكل جانبی دیوار برشی كوتاه بتن آرمه ساخته شده از بتن با مقاومت زیاد 1.26 MB
تاثیر مدل های سخت شدگی كششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشی 1.47 MB
بررسی رفتار لرزه ای سیستم لرزه برTRF (T-Resistant Frame) 397.2 KB
بررسی رفتار دیوارهای برشی مركب با بادبند فلزی در برابر زلزله 360.85 KB
ارزیابی رفتاردینامیكی مخازن هوایی بتنی با پایه های قابی 909.52 KB
ارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزله 533.03 KB
بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی 688.61 KB
مطالعه و ارزیابی عملكرد وصله های مكانیكی میلگردهای كششی ازنوع لوله های فولادی پر شده با گروت در قطعات بتن مسلح 897.98 KB
مطالعه تحلیلی تاثیر كاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع برپارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی 995.17 KB
استفاده از تبدیل موجك مودهای ارتعاشی برای ارزیابی خسارت تیرهای بتن مسلح 1.08 MB
بررسی اثرات بازشو بر رفتار غیر خطی قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنایی 442.6 KB
بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی اتصالات مركب ستون بتنی با تیرفلزی 651.45 KB
ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای كششی ناشی از فشار جك هایTBM 2.04 MB
بررسی پارامتریك برخورد پرتابه بررفتار دینامیكی پانل بتنی الیافی درنرم افزار LS-DYNA 1.2 MB
بررسی اثر پیوستگی – لغزش بر منحنی لنگر انحنای مقاطع بتن مسلح 1 MB
طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اور 371.49 KB
پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثرزمین لرزه های حوزه نزدیك حاوی اثر جهت داری پیشرونده 370.09 KB
بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با كاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت كششی فولاد 253.92 KB
بررسی اثر اندازه در تیرهای عمیق ساخته شده با بتن سبك 476.79 KB
بررسی كارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتنهای توانمندتحت اثرتنشهای چندمحوری 1.8 MB
بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجود 876.16 KB
بررسی مودهای گسیختگی دردیوارخاك دوخت بتنی 1.69 MB
بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی 579.3 KB
بررسی آزمایشگاهی خودجمع شدگی و جمع شدگی ناشی از خشك شدگی انواع بتن خود تراكم تعمیری 747.58 KB
تعیین طول موثر شیار در روش شیارزنی جهت جلوگیری از جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن 820.1 KB
افزایش ظرفیت خمشی ستون های بتن مسلح با استفاده از میلگردهای كامپوزیتی مدفون در سطح 1.07 MB
مقایسه آزمایشگاهی انواع روشهای مقاومسازی ستونهای بتنآرمه با استفاده از تكنیك غلاف بندی بتنی 430.58 KB
عملكرد بتن تقویت شده به وسیله ورقه های FRPدر مواجهه با شرایط اقلیمی مهاجم 628.57 KB
تحلیل دینامیكی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سختی (TADAS) 4.85 MB
بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با ورق های FRP در برابر بارضربه ای ناشی از برخورد پرتابه به روش المان محدود 747.1 KB
تأثیر محصورشدگی با FRPبر منحنی اندركنش نیروی محوری- لنگر خمشی ستون های بتن مسلح 464.66 KB
بررسی تاثیر نحوه اتصال انتهای ورقهای CFRP بر نحوه شكست تیرهای بتنی مسلح تقویت شده درخمش 1.09 MB
بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده باCFRPدر محل اتصال تیربه ستون 521 KB
مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس كشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP 1.15 MB
معرفی و ارزیابی مدل های پیش بینی شكست زودرس در تیرهای بتنی تقویت شده با صفحاتFRP 667.32 KB
روش سوراخ زنی برای تعویق جدا شدگی در تیرهای بتنی تقویت شده باFRP 754.67 KB
مقایسه مدلهای پیش بینی رفتار ستونهای دایروی بتنی محصور شده با الیافFRP 244.78 KB
بررسی تجربی مقاوم سازی اتصالات بتنی با ورق های كامپوزیتیFRP 680.91 KB
بررسی روش‌های مختلف تقویت برش اصطكاكی نمونه های بتن مسلح 375.54 KB
نقش پلاستیك ضایعاتی در تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراكم حاوی میكروسیلیس و خاكستر بادی با امواج فراصوتی 280.39 KB
كاربرد امواج فراصوتی در تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراكم دارای پت ضایعاتی، حاوی پودر سنگ آهك و خاكستر پوسته برنج 341.72 KB
بررسی تاثیر شكل سنگدانه بر مقاومت فشاری بتن 256.58 KB
ارزیابی مشخصات مكانیكی بتن سبك حاوی الیاف فولادی صنعتی وبازیافتی 1.18 MB
ارزیابی تغییرات مقاومت بتن خودتراكم حاوی زئولیت دردیوار بتنی 458.08 KB
بررسی تاثیر جنس سنگدانه در مدول الاستیسیته بتن پرمقاومت 999.58 KB
بررسی تاثیر جنس سنگدانه و نحوه عمل آوری درمقاومت فشاری بتن پرمقاومت 862.06 KB
بررسی مقاومت برشی تیر حاوی بتن خود تراكم 901.12 KB
مقاومت پیچشی بتن خودتراكم حاوی پودرسنگ و دوده سیلیسی 982.61 KB
بررسی رابطه بین سرعت موج فراصوتی و مقاومت بتن خود تراكم 10.53 MB
بررسی آزمایشگاهی تاثیر سطح مقطع بارگذاری آزمونه های بتنی بر مقاومت فشاری 363.94 KB
استفاده از دیاتومه درطرح اختلاط بتن در استان آذربایجان شرقی 275.14 KB
نقش تشكیل فاز جامد و تخلخل بهینه در بهبود كیفیت بتن سبك ( AAC ) اتوكلاو شده 335.71 KB
بررسی نفوذپذیری انواع درزها در بتن غلتكی 454.22 KB
بررسی اثر بزرگترین اندازه لیكا بر روی خواص بتن تازه و سخت شده خودتراكم 1.48 MB
مقایسه شبكه عصبی تركیبی با مبحث نهم درپیش بینی مقاومت فشاری بتن خودتراكم 1.35 MB
اثر نوع و مقدار پودر سنگ آهكو گرانیت در خواص رئولوژی بتن خود تراكم 1.55 MB
بررسی ازمایشهای ارزیابی بتن خودتراكم و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود آنها 1.42 MB
بررسی تاثیر شكل آزمون ها برمقاومت فشاری بتن با الیاف فولادی 573.13 KB
چگالی انباشتگی سنگدانه و تاثیر آن برخواص تازه و سخت شده ملات خودتراكم SCM 1.18 MB
بررسی خود جمع شدگی بتن های با مقاومت بالا 327.1 KB
تاثیر عیار سیمان و نسبت آب به سیمان اولیه بر نسبت آب به سیمان نهایی جداول بتنی فشاری تر 354.52 KB
اثر بارگذاری های چرخه ای مختلف بر رفتار مقاومتی بتن خود تراكم 747.51 KB
بررسی تأثیر ضریب نرمی ماسه بر خواص مكانیكی بتن 472.74 KB
تاثیر استفاده از پوزولانهای مختلف دربتن كامپوزیتیT.R.Cجهت تسلیح بتن غلتكی روسازی 293.58 KB
تأثیر سبكدانه ها بر خواص مكانیكی و رئولوژی بت نهای سبكدانه خودتراكم 1.01 MB
مسیر سایت : مقالات چهارمین کنفرانس ملی بتن

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند