عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد زیر مجموعه ها: 1

مقالات انگلیسی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمرانFiles:
كاربرد GPR به عنوان روشی درمدیریت تعمیر و نگهداری زیرسازه درراه آهن 2.3 MB
مدل سازی و تحلیل غیرخطی اتصال تیر- ستون بروكلین در قاب خمشی بتن مسلح پیش ساخته تحت اثر بار جانبی یكنواخت 5.3 MB
بررسی دینامیكی خطوط ریلی با مقطع UIC-60 تحت اثر زلزله 790.11 KB
توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برریسك تخصیص منابع آب مطالعه موردی شبكه های آبیاری زاینده رود 824.12 KB
بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas 858.46 KB
تعیین ابعاد و زاویه بهینه برای زهكش پنجه ای در سد های خاكی همگن با استفاده از مدل فیزیكی و نرم افزار PLAXIS 903.88 KB
بررسی روش اجرای سریع ) Fast Tracking ) و همپوشانی فعالیت ها و فازهای پروژه 407.98 KB
بررسی شدت سیل خیزی زیرحوضه های كارون و عوامل فیزیكی موثربرشدت سیل 450.38 KB
اثرگیرش خاك برافزایش ظرفیت باربری شمعهای كوبیده شده درمنطقه ماهشهر 3.08 MB
برآورد اثرترپسفر در راستای مایل با استفاده از روش تعیین موقعیت دقیق در GPS 874.38 KB
مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی سطحی دایره ای واقع برخاك ماسه ای غیراشباع 1.17 MB
بررسی رفتارقابهای مهاربندی شده كمانش ناپذیر BRBF 1.14 MB
بررسیاثر اختلاطمصالح بازالتی با مصالح آهكیجهتبهبود مقاومتاصطكاكیو خواص عملكردی 718.36 KB
بررسی نمای ساختمان و راه های مقاوم سازی آن در برابر امواج انفجار 895.07 KB
بررسی ارتباط مقاومت فشاری بتن با سایر پارامترهای مرتبط با آن در نمونه های آزمایشگاهی و كارگاهی 309.43 KB
بازسازی سه بعدی سطوح به روش تابش الگوی سینوسی رقومی 691.17 KB
مطالعه و بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی آبشستگی سری هندسی آبشكن های L شكل درقوس 180 درجه در شرایط آب زلال 413.02 KB
بررسی تحلیلی ایجاد مكانیزم در رفتار لزره ای اعضای درگیر سیستم مهاربندی همگرا 433.89 KB
تعیین ساختار بسته ی تامین مالی بر اساس ابعاد مختلف پروژه، در پروژه های زیرساختی بخش انرژی 529.13 KB
ارزیابی میزان تأثیر تركیب مصالح بازالتی در افزایش PSV مصالح آهكی 953.29 KB
استفاده از داده كاوی و رگرسیون در پیشبینی حجم ترافیك برون شهری و مطالعه موردی محور ساری قائمشهر 620.96 KB
تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سدخاكی - سنگریزه ای مطالعه موردی سدمارون 746.67 KB
عیبیابی سازهها با استفاده از تحلیل حساسیت در برابر زلزلههای مصنوعی با اندازگیری شتابهای سازهای 2.75 MB
مطالعه آزمایشگاهی اثر شكل فونداسیون بر حداكثر آبشستگی اطراف پایه گروه كج 633.29 KB
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر رقوم كارگذاری فونداسیون بر حداكثر آبشستگی اطراف پایه گروه كج 533.76 KB
تحلیل فراوانی سیل سه متغیره با استفاده از تابع مفصل خانواده Plackett ، برآورد پارامتر ها با استفاده ازالگوریتم ژنتیك) GA 1.39 MB
ارائه مدل تولید سفر برای سفرهای باهدف خریدمطالعه موردی شهررشت 424.81 KB
بهینه سازی طراحی هندسی مسیر بزرگراه با در نظر گرفتن امكان ساخت پل و تونل 415.96 KB
بررسی اثر وجود بستر صلب و ضخامت لایه خاك بر تابع امپدانس دینامیكی فونداسیون دایرهای تحت ارتعاش قائم با استفاده ازآزمایشات مدل فیزیكی 836.28 KB
بررسی قابلیت اعتماد اعضای سكوی SP17 نصب شده در خلیج فارس در شرایط طوفان 919.12 KB
مقایسه مصرف انرژِی درساختمان های بتنی و فولادی با ساختمان های چوبی 462.58 KB
تأثیر تغییرات دبی بر ساختار جریان آشفته در حضور جریان تندشونده متعادل و پوشش گیاهی در جدار 404.67 KB
معرفی و تحلیل پارامترهای یك منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی 352.63 KB
انتخاب سیستم بهینهی سقف به روش تصمیمگیری چندمعیاره 478.6 KB
بررسی عملكرد بیوراكتور غشایی (MBR) در تصفیه فاضلاب شهری 570.94 KB
بررسی اجزاء محدود مقاوم سازی قابهای بتنی با میانقاب مصالح بنایی با استفاده ازپلیمرهای مسلح كربنی (CFRP) 931.67 KB
بررسی صلبیت پوسته بررفتار دیوارهای خاك مسلح ژئوسینتتیكی با پوسته بلوكی پیش ساخته 871.25 KB
طراحی و ساخت میزلرزان تحت تحریك دومولفه ی افقی 736.63 KB
بررسی تاثیر مسلح كننده های مایل بر رفتار پی های متكی بر خاك مسلح شده با ژئوگرید 709.4 KB
تأثیر ویژگی های خاك بر پایداری و عملكرد ساحل رودخانه میخ كوبی شده 638.3 KB
تحلیل خطرزمین لرزه درمسیر شماره 2 متروی تبریز 1.1 MB
بررسی روشهای مدلسازی عددی فرآیند گسیختگی بتن پرمقاومت تحت بارفشاری 547.01 KB
استفاده اززئولیت درسیستم تغذیه مصنوعی با پساب تصفیه شده به منظور حذف فلزات سنگین 662.57 KB
ظرفیت باربری پایه های سنگریزه ای كوبشی با استفاده از شبیه سازی عددی و نتایج آزمونهای درجا با مقیاس كوچك 711.54 KB
بررسی بازشوهای اطراف المان های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی 3.83 MB
مقایسه نتایج آنالیز زمان دوام و آنالیز تاریخچه زمانی بر مبنای شتابنگاشتهای با تطبیق دقیق با طیف طرح 974.93 KB
مدل سازی شبه دو بعدی توزیع عرضی سرعت در رودخانه های سیلابی( مطالعه موردی رودخانه گرگانرود ایستگاه هیدرومتری آق قلا 3.24 MB
بهینه سازی پروژه های تونل سازی با استفاده از مهندسی ارزش)بررسی موردی تونل سد هراز( 690.82 KB
مقایسه آزمایشگاهی الگوی جریان در دو حالت جریان متقاطع و انحرافی 1.73 MB
ارزیابی سرعت عرضی در قوس 09 درجه تند تحت سرریس w 774.79 KB
روش نوین استفاده از فولاد نرم در مهاربند های هم محور 978.14 KB
مدلسازی رفتار اتصال نیمه صلب پیوسته فولادی تحت آنالیز كوپل مكانیكی - حرارتی 548.1 KB
بررسی رفتار دینامیكی سكوی جكت SP17 واقع در خلیج فارس تحت اثر تئوری موج خطی و غیر خطی 972.5 KB
برآورد خطرلرزه ای منطقه گلستان با تاكید برنقش گسلهای فعال درتعیین چشمه های بالقوه زمین لرزه 1.17 MB
كاربرد شبكه عصبی مصنوعی درپیش بینی ظرفیت باربری خاك مسلح شده با ژئوگریدهای مایل 774.37 KB
بررسی احتمال خرابی صفحات كامپوزیت الیافی تحت نیروهای فشاری 311.66 KB
ارائه الگوی بارگذاری اصلاح شده در تحلیل استاتیكی خطی 1.84 MB
آنالیز تاریخچه زمانی ساختمانهای ضد انفجار تحت اثر موج فشار 358.52 KB
تخمین هوشمند دبی بار رسوبات به كمك هوش مصنوعی 581.56 KB
الگوریتم تخصیص ترافیك برپایه مسیر با استفاده از حل دستگاه های معادلات خطی 483.18 KB
پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل های استوكاستیك مطالعه موردی حوضه دریاچه ی ارومیه 5.56 MB
بهینه سازی زمان بندی تقاطع چراغ دار منفرد مجهز به شناساگر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات ) PSO 674.43 KB
مقایسه عملكرد میراگر اصطكاكی پال در زلزله های نزدیك گسل و دور از گسل با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی 487.97 KB
بررسی پاسخ دینامیكی سازه های فولادی با مهاربند كمانش ناپذیر تحت اثر نیروی انفجار 1012.09 KB
مروری برسیستم ساختمانی قاب فولادی سبك ساخته شده از اعضای سرد نورد شده فولادی 1.19 MB
شناسایی محل خرابی در سازه ها با استفاده از به روز رسانی مدل اجزاء محدودو انرژی كرنشی مودال 2.28 MB
آنالیز عددی دو بعدی هسته رسی سدهای خاكی /سنگریزه ای دردره های تنگ 1.78 MB
تحلیل عدم قطعیت كمی و كیفی جریان رودخانه با استفاده از روش كاپولا (Copula) 855.1 KB
ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با مهاربندكمانش ناپذیر توسط تحلیلهای دینامیكی واستاتیكی غیر خطی فزاینده 712.85 KB
مطالعه و بررسی تغییرات ماتریس مكش ناشی از انرژی تراكم بر مقاومت برشی خاك های غیر اشباع 633.5 KB
شبیه سازی جریان درراه ماهی دنیل با استفاده از نرم افزار Flow 3D 646.27 KB
به روز رسانی مدل اجزا محدود بر پایه حساسیت با بكارگیری روش بهینه یابی مقید 241.89 KB
بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی سقف های سبك BSSSP 727.48 KB
ارزیابیفرسایشپذیری مصالح هسته سدهای خاكی در حالت عدم ارضای معیارهای فیلتر 2.28 MB
انسداد بیولوژیكی خاك های ماسه ای 588.96 KB
مقایسه میزان تغییرات پاسخ سازه های جداسازی شده با جداگرهای لاستیكی -سربی در دوسیستم قاب خمشی و مهاربند واگرا 1019.76 KB
روشی ساده )و آسان( برای محاسبه جابجایی پی تحت اثر نیروی انفجاری 634.55 KB
بهینه سازی موقعیت سنسورها جهت تشخیص خرابی سازه ها 559.01 KB
بررسی ضرایب مقاومت برشی و تورمی خاك های ماسه ای متراكم: مطالعه موردی ماسه نفت مخازن نفتی آمریكای شمالی 738.65 KB
بررسی آزمایشگاهی اثر میزان واگرایی خاك مبنا بر تغییرات دبی خروجی از دستگاه آزمایش فیلتر برای گرادیانهای هیدرولیكی مختلف در حالت فیلتر موفق و ناموفق 896.54 KB
مسیر سایت : مقالات نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند