عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: نهمین همایش ملی تونل
Files:
بانك اطلاعات آنلاین تونل ایران 3.81 MB
كاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان 917.19 KB
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از میلگردهای الیافی پلیمری شیشه ای GFRP در پرتال ورودی و خروجی دستگاه های حفاری مكانیزه TBM به ایستگاه های مترو مطالعه موردی ایستگاه W7 خط 7 متروی تهران 1.33 MB
بهره گیری از مهندسی ارزش در بازنگری طرح تونل انحراف سد هراز 662.83 KB
Squeezing Potential Evaluation of Tunnel in Tropical Area 537.95 KB
Geological evidences of collapse zones in TBM tunneling; a case study of Ghomroud water conveyance tunnel 1.64 MB
بررسی چالشهای اجرای تونل در محیط های مخلوط سنگ و خاك 1.1 MB
Gas ground risks and geological investigations for TBM tunneling in Iran 756.27 KB
بررسی پتانسیل كارست در مسیر تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از GIS 1.86 MB
مطالعه آزمایشگاهی قابلیت تزریق پذیری آبرفت C تهران به منظور تونلسازی 1.37 MB
نقش پارامترهای زمین شناسی و مخاطرات ژئوتكنیكی در انتخاب ماشین تونلزنی 793.19 KB
بررسی امكان وقوع شرایط زمینهای خاص در تونلهای انحراف سد بختیاری 1.16 MB
چگونگی انتخاب ماشین حفاری براساس مشخصات ژئوتكنیكی مسیر درتونلهای شهری مطالعه موردی خط 7 متروی تهران 813.3 KB
تعیین فشار سینه كار درحفاری تونلها با EPBS با استفاده از روشعددی مطالعه موردی: متروی خط 7 تهران 1.14 MB
General overview and adverse geological conditions related to the presence of high water inflows and harmful gases (H2S) 1.05 MB
تعیین میزان تاثیر پارامترهای ژئومكانیكی توده سنگ برروی جابجایی های ناشی از حفاری تونل ها 1.2 MB
تحلیل دو بعدی پایداری تونل های غیردایروی مسلح به سنگ دوزهای تزریقی با استفاده از روش اجزای محدود 1.24 MB
تحلیل پایداری استاتیكی و دینامیكی فضاهای زیرزمینی در محیطهای ناپیوسته با استفاده از مدل توسعه یافته موهر - كولمب 902.94 KB
بررسی كمی و كیفی معیارهای گسیختگی سه بعدی سنگ با استفادها ز روش بهینه سازی 930.17 KB
مدلسازی عددی پایداری تونل در توده سنگ ضعیف در برابر انفجارهای سطحی با استفاده از روش عددی اجزا مجزا 1.41 MB
تعیین پارامترهای ژئوتكنیكی خاك تونل متروی خط 2 كرج با استفاده از آنالیز برگشتی 500.01 KB
Minimizing Negative Effects of Blasting on underground Structures 1.09 MB
Design and Performance of a Pillar in a Mined Tunnel Y-junction 385.49 KB
مطالعه زون خرابی پیرامون فضاهای زیرزمینی در سنگهای شكننده براساس مكانیك خرابی 1.23 MB
بررسی نقص مدلسازی عددی با استفاده از مدلموهر - كولمب در برآورد نشست ناشی از حفر تونلها درعمقهای مختلف 1020.19 KB
مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ 998.21 KB
شبیه سازی سه بعدی از پروسه حفاری توسط TBM در زمینهای نرم مطالعه موردی: خط 3 متروی تهران 1.04 MB
مطالعه رفتار پیچ سنگهای تمام تزریقی در حالت برجا و تحت بارگذاری دینامیكی 1.61 MB
مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوكهای اطراف فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو 1.57 MB
روشی تحلیلی برای پیش بینی تغییر شكل نقاط اطراف تونل با توجه به فاصله از سینه كار حفاری در شرایط تنشهای اولیه غیرهیدرواستاتیك 1.32 MB
تعیین پارامترهای رفتار وابسته به زمان توده سنگ و تحلیل پایداری به روش كنترل مستقیم كرنش مطالعه موردی مغار نیروگاه طرح توسعه مسجد سلیمان 1.12 MB
مدلسازی جریان آب ورودی به درون حفریات زیرزمینی در سنگهای شكسته با استفاده از روش اتومات سلولی نامنظم 553.14 KB
ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی در تونل انتقال آب گلاب با استفادهاز تحلیل عددی به روش ناپیوسته 1.19 MB
بررسی سه بعدی تاثیر هندسه تونل د رمحاسبه گام پیشروی مجاز درتونلهای نعل اسبی 635.18 KB
بررسی رفتار تابعیت زمان توده سنگ توف در سازند كرج با استفاده از دادههای ابزار دقیق تونل اكتشافی تونل تالون با مدلسازی عددی 1.21 MB
تحلیل پوشش نهایی سازه های زیرزمینی در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطالعه موردی: تیپ یك لاینینگ تونلهای دوقلوی شبلی 1.04 MB
Effect of accounting rockbolts in the numerical analysis on the surface settlements of Steinhaldenfeld tunnel 610.55 KB
طراحی بهینه ی سیستم های پایدارسازی تونل با استفاده از الگوریتم ژنتیك 1.26 MB
طراحی و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری 1.18 MB
Composite Macro-synthetic Fiber and Steel Reinforced Shotcrete for Final Lining 1.25 MB
تاثیر شرایط زهكشی برتوزیع فشار آب حفره ای و تنشهای پوشش در تونلهای زیر سطح آب زیرزمینی 1.12 MB
ارزیابی نواحی مچاله شونده بحرانی و تخمین بار وارده بر سیستم نگهداری در تونل انتقال آب DZ كرمانشاه با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی 1.63 MB
طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یك تونل نقره كمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D 2.33 MB
تحلیل پایداری و تعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه 1.07 MB
تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم - اصفهان 1.08 MB
تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI 992.78 KB
تحلیل پایداریتونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا 1.58 MB
تحلیل نیروهای داخلی پوشش تونل با تاكید بر اندركنش زمین - پوشش 1.05 MB
تعیین ضخامت بهینه شاتكریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل 872.23 KB
تحلیل پایداری سه بعدی تونل MAT با استفاده از روش اجزای گسسته 1.25 MB
تحلیل پایداری تونل كلات با استفاده از روشهای تجربی و المان محدود 1.48 MB
Control of surface settlements with Earth pressure balance method (EPB) for Istanbul metro 521.08 KB
Numerical and empirical analysis of face pressure effect on surface subsidence at a tunnel excavated by EPB method 492.81 KB
Effect of accounting rockbolts in the numerical analysis on the surface settlements of Steinhaldenfeld tunnel 347.64 KB
مقایسه تحلیل پایداری تونل آبرسان نیروگاه سیاه بیشه با استفاده از روشهای عددی 447.21 KB
طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری 1.24 MB
پیش بینی محدوده تاثیر هیدروژئولوژیكی ناشی از حفاری تونل انتقال آب سبزكوه 1.78 MB
Evaluating the dynamic behaviour of structures under seismic loading 829.06 KB
بررسی گسترش ناحیه ترك خورده در اطراف مقاطع حفاری براثر انفجار و تاثیر آن بر پایداری سازه 768.11 KB
اندركنش سازه - خاك تحت بارگذاری لرزه ای ایستگاه مترو 969.78 KB
پیش بینی لرزش هوای ناشی از انفجارهای زیرزمینی با هدف افزایش ایمنی انفجار 1.06 MB
محاسبه ضخامت ناحیه آسیب دیده از انفجار با استفاده از روشهای تجربی آزمایش بارگذاری صفحه ای و ژئورادار 1.6 MB
بررسی انواع فروچاله های توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحكیم آنها 1.37 MB
ارزیابی پتانسل مچاله شوندگی و تعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دوسپری درتونل انتقال آب سبزكوه 580.57 KB
تاثیر حفاری چند مرحله ای تونلها درتوده سنگ ضعیف برمباحث فنی و اقتصادی و نمود آن در مقوله مهندسی ارزش 890.06 KB
بررسی متدولوژی اجرای سازه های زیرزمینی به روش پیشرفته (Top-Down Method) 754.33 KB
عملكرد دوغاب دوجزیی در حفاری با TBM در زمینهای نرم 1.08 MB
بررسی روش اجرای تزریق تماسی در تونل انتقال آب كاشان در شرایط آبدار 1.27 MB
اجرای تونلهای پوش و كند در محیطهای شهری مطالعه موردی: تونل راه آهن تهران - تبریز 3.99 MB
تاثیر شرایط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب كرج 1.11 MB
روشی نوین با توجیه فنی اقتصادی برای اجرای سازه های زیرزمینی در ایران 962.66 KB
مقایسه روشهای كف برداری تونلهای آبرسان سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا 749.36 KB
طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای 1.3 MB
روشهای نوین حفر و ساخت فضاهای بزرگ زیرزمینی درزمینهای سست شهری با نگرش برروی قوس سلولی 1.01 MB
ارایه روشهای بهینه انفجار درتونلهای كوچك مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنان 419.65 KB
Seismic Aspects of Underground Structures of Hydropower Plants 299.43 KB
تكنولوژی كاربری مغارهای سنگی پوششی برای ذخیره سازی گاز طبیعی 1.3 MB
بررسی اجرای گالری ضد ریزش بمنظورعبور ایمن از ترانشه های ناپایدار 882.86 KB
امكان سنجی استفاده از معادن زیرزمینی متروكه به عنوان سازه های پدافند غیرعامل 1.31 MB
بررسی حفر تونل و تاثیر نشست زمین برسازه های سطحی مطالعه موردی: تونل خط 7 متروی تهران 849.48 KB
مسیر سایت : نهمین همایش ملی تونل

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند