عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

دانلود مقاله عمران
صفحه اصلی جستجوی فایل ها بازگشت
مجموعه: مقالات سومین كنفرانس ملی سازه و فولاد
Files:
بررسی اثر كاربرد فولادهای HPS بر رفتار خمشی پل های متشكل از تیرورق های Iشكل خمیده 883.29 KB
نگرشی فلسفی به طراحی سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و مقایسه آن با روش تنش مجاز(ASD) 481.01 KB
اثر میراگرهای الحاقی بر پاسخ لرزه ای پل های جداسازی شده 851.77 KB
پایه های رفتار نا خطی سازه ها و راه حل های معادله های حاكم 855.13 KB
مهاربند كمانش تاب 1.94 MB
ارائه فرم های بهینه كمانش مقاطع سرد نورد شده ی فولادی(CFS)به منظور بهبود رفتار سیستم قاب فولادی سبك(LSF)قسمت دوم:ظرفیت خمشی مقاطع C شكل 1002.31 KB
تحلیل اجزای كف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری 1.82 MB
اثر میانقابی پانل های ساندویچی(3D_PANEL)بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی 577.4 KB
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار سازه ای ستونهایCFT 1.01 MB
تحلیل احتمالی بار كمانشی تیر ورق های سوراخ دایره ای شكل 1.05 MB
بررسی اثر نرمی پیوندها در گونه های مختلف تحلیل قاب های فولادی دو بعدی 610.67 KB
بررسی رفتار سیستم های مهار بندی در سازه های فولادی تحت اثر بارهای ناشی از انفجار 921.92 KB
بررسی رفتار لرزه ای اتصال براكت پیچی كایرز تحت بارگذاری لرزه ای عادی و نزدیك گسل 1.13 MB
بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی CONXL با تغییر آرایش پیچ ها تحت بارگذاری چرخه ای 1.11 MB
بررسی درصد لغزش بهینه میراگر اصطكاكی پال در ساختمان فولادی بهسازی شده با میراگر بر اساس مفاهیم انرژی 562.67 KB
عنوان مقاله:بررسی عیوب در جوشهای نفوذی و نحوه تشخیص به روش مافوق صوت و رفع نقص 1.04 MB
بهبود عملكرد سازه های جداسازی شده فولادی تحت اثر مولفه قائم حركت زمین 488.96 KB
تاثیر زاویه زلزله بر عملكرد سازه های جداسازی شده فولادی تحت اثر مولفه قائم حركت زمین 538.95 KB
برآورد نتایج تحلیل دینامیكی غیر خطی به كمك تحلیل استاتیكی غیر خطی تطبیقی 720.16 KB
اثر ارتفاع سازه بر رفتار غیر خطی سیستم قاب خمشی فولادی همراه با دیوار برشی بتن آرمه 1.1 MB
بررسی وجود یا عدم وجود جوش در اتصال صفحات پیوستگی به ستون قوطی در اتصال گیردار تیر به ستون قوطی 1.13 MB
بهینه سازی سازه های فولادی سه بعدی تحت محدودیت فركانس با لحاظ نمودن اثر متقابل خاك و سازه 783.09 KB
بررسی نسبت میرایی ویسكوز معادل در میراگرهای هیسترزیس لوله در لوله و قوطی در قوطی 1.18 MB
بررسی رفتار تیرهای پیوند ساخته شده از فولاد با نقطه تسلیم پایین 1.2 MB
بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت كمانشی غیر الاستیك ورق اتصال بادبندی در ساختمانهای فولادی 1.38 MB
تاثیرات عایق كردن بخش های مختلف اتصال در رفتار اتصال تیر به ستون لوله ای در حرارت های بالا 517.98 KB
روش بهبود رفتار اتصال تیر I شكل به ستون لوله ای در آتش سوزی 734.87 KB
بررسی تئوریكی و آزمایشگاهی مقاومت جوشهای گوشه بین مهاربندها و صفحات اتصال كه دارای ضعف اجرائی هستند 986.6 KB
بررسی روش های طراحی سازه های سرد نورد شده مقاوم در برابر آتش 554.87 KB
مدل سازی اجزای محدود برای ستونها سرد نورد شده 797.63 KB
تعیین تنش كمانش بحرانی مقاطع سرد نورده فولادی با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی 990.99 KB
بررسی رفتار چرخه ای دیوارهای برشی فولادی متشكل از پانل های برشی مجزا 1.47 MB
آنالیز المان محدود غیر خطی ساده شده ای برای سازه های فولادی سرد نورد شده با دیوار برشی 950.57 KB
ارزیابی سازه های فولادی سرد نورد شده با دیوار برشی تحت آزمایش میز لرزان 912.32 KB
بررسی پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای سیستم سازه ای قاب خرپائی متناوب با امكان حركت مركز گرای گهواره ای بلند شونده از پایه 746.24 KB
بهینه سازی و تحلیل تنش سازه كلكتورهای خورشیدی سهموی خطی نیروگاه یزد تحت بار زلزله با استفاده از نرم افزار ANSYS 937.06 KB
بررسی سیستم لوله در لوله با كلاهك خرپایی در ساختمان های بلند فولادی 805.51 KB
اصلاح رفتار قابهای فولادی ساده دارای مهاربند در برابر گسیختگی پیشرونده در اثر حذف ستون گوشه 818.33 KB
بررسی رفتار دینامیكی قاب های فولادی مقاوم سازی شده با دیوار برشی فولادی موج دار به روش اجزا محدود 599.31 KB
بهینه سازی تاشه شبكه های تخت دو لایه فضا كار با استفاده از الگوریتم ژنتیك 428.64 KB
بررسی عملكرد سكوی ثابت دریایی دنا در برابر زلزله با بكار گیری ابزار كنترل نیمه فعالSATMD 522.97 KB
بررسی پارامترهای موثر بر عملكرد لرزه ای سازه های جدا سازی شده با سیستم جداساز پاندولی اصطكاكی متكی بر شالوده مقعر كروی 693.98 KB
مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یك سازه فولادی قاب خمشی 817.19 KB
اثرات درجه نامعینی بر مقاومت سازه های فولادی قاب خمشی در برابر خرابی پیش رونده 827.85 KB
مطالعه موردی،بررسی تطبیقی و مطالعه مبانی ضوابط طراحی لرزه ای آیین نامه طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی ایران و آمریكا 824.97 KB
ارزیابی مقاومت سازه های شبكه دو لایه تخت فضا كار در برابر توزیع تصادفی نا كاملی اولیه طول اعضاء به ازاء شرایط تكیه گاهی مختلف 1.46 MB
استفاده از جداگر پاندولی به عنوان جداساز لرزه ای و بررسی آن تحت اثر مولفه افقی زلزله 591.32 KB
بررسی جداگر پاندولی تحت اثر مولفه افقی و قائم زلزله 706.28 KB
معرفی یك سیستم میراگر اصطكاكی جدید تحت عنوان میراگر گوه سان با اصطكاك فزاینده به همراه به همراه عملكرد متقارن 1.74 MB
بررسی عملكرد ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر بارهای چرخه ای و ارائه یك روش بهسازی 880.62 KB
ارزیابی كالبد پذیری سازه های فولادی با مهاربند هم محور 677.63 KB
بررسی آسیب پذیری لرزه ای سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی با توسعه منحنی های شكنندگی 952.66 KB
مطالعه تحلیلی و عددی محل های مطلوب جهت تعبیه میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی در قاب های برشی 345.66 KB
كاربرد كنترل كننده لیاپانوف بهینه سازی شده در كنترل ارتعاشات سازه های مرتعش 452.43 KB
بررسی منحنی هیسترزیس در اتصال AW_RBS در تیر دوبل با مقاطع ایرانی 895.68 KB
بررسی تحلیلی و عددی اثر خمش و برش بر رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك 1.44 MB
اثر صلیبت دال های بتنی در جلوگیری از خرابی پیش رونده سازه های فولادی 961.21 KB
مطالعه رفتار دینامیكی سكوهای دریایی نزدیك ساحل 1.41 MB
برآورد میانگین فراوانی سالیانه وقوع حالت حدی در قابهای خمشی فولادی 1.05 MB
بكارگیری كنترلر نیمه فعال MR جهت كاهش پاسخ دینامیكی جكت سیری تحت بارگذاری لرزه ای 491.46 KB
تحلیل خرابی پیشرونده در قاب های فولادی مقاوم لرزه ای مجهز به دیوار برشی فولادی 1.02 MB
عیب یابی سازه های فولادی با استفاده از انرژی كرنشی مودال و ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات 980.18 KB
تاثیر قاب های عرضی بر رفتار پل های متشكل از تیر ورق های I شكل خمیده 701.72 KB
رفتار دوره ای اتصالات تیر به ستون در قاب های مهاربندی شده ی فولادی 1.19 MB
ارزیابی عددی همسازی دال بتنی محاط كننده ستون با اتصالات نیمه صلب فولادی تحت بارگذاری مونوتونیك 740.79 KB
بررسی منحنی ممان_دوران اتصال تیر I شكل به ستون CFTبه روش ریاضیاتی و مقایسه ی آن با نتایج آزمایشگاهی 970.29 KB
بررسی تاثیر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای پلهای فلزی جداسازی شده با ایزولاتور هسته سربی 469.64 KB
مقایسه منحنی های هیسترزیس روش های تجربی با روش مبتنی بر مولفه ها در اتصالات فولادی تیر به ستون 601.94 KB
بررسی شكل پذیری اتصالات خمشی ستون_درختی دارای تیر كوتاه غیر منشوری و ستون با مقطع H شكل 1.3 MB
ارزیابی و تحلیل جداساز های لرزه ای EPS،LRB،HDRB،به كمك نرم افزارMATLAB 795.06 KB
بررسی روش تحلیل مستقیم در طراحی ستون های فولادی و مقایسه آن با روش طول موثر 1.09 MB
بررسی تاثیر پارامترهای تصادفی بار در تعیین نقطه عملكرد احتمالاتی مهاربندهای هم محور و برون محور با استفاده از روش طیف ظرفیت 1018.3 KB
تحلیلی شكل پذیری قاب سبك (LSF)تركیب شده با قاب خمشی فولادی 869.76 KB
بررسی تاثیر پارامتر HCMR در بهینه یابی سطح مقطع قاب های فولادی بر اساس روش جستجوی هارمونی 991.41 KB
بهینه یابی قابهای فولادی بر اساس روش PSO و بررسی تاثیر پارامترهای شناختی و اجتماعی در روند بهینه یابی 876.21 KB
اثر میراگرهای الحاقی بر پاسخ لرزه ای پل های جداسازی شده 851.21 KB
مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی اتصالات پیچی در سازه های فولادی سرد نورد شده 1.04 MB
بررسی رفتار استاتیكی و لرزه ای وصله ستون پیشنهادی آیین نامه ایران 496.91 KB
طراحی بهینه قاب های فولادی خمشی در حالت حدی و تنش مجاز به كمك الگوریتم فاخته 796.27 KB
بررسی اثر آتش بر پایداری دیوار برشی فولادی با ورق نازك 1 MB
مسیر سایت : مقالات سومین كنفرانس ملی سازه و فولاد

پربازدیدترین مقالات رایگان

برترین مقالات سایت

روش قابلیت اطمینان در طراحی لرزه ای سازه ها
نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی
اصلاح اتصال خمشی متعارف تیر به ستون دوبل فولای با استفاده از صفحات كناری
مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به كمك بادبند های فولادی
المان محدود جدید صفحه با ضخامت متغیر
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها
انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها
رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها
کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند