عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

تونل

تحلیل پایداری تونل كلات با استفاده از روشهای تجربی و المان محدود

مقایسه تحلیل پایداری تونل آبرسان نیروگاه سیاه بیشه با استفاده از روشهای عددی

طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری

پیش بینی محدوده تاثیر هیدروژئولوژیكی ناشی از حفاری تونل انتقال آب سبزكوه

تحلیل پایداری سه بعدی تونل MAT با استفاده از روش اجزای گسسته

تعیین ضخامت بهینه شاتكریت براساس پارامترهای طراحی سیستم نگهداری موقت تونل

تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI

تحلیل پایداریتونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا

تحلیل نیروهای داخلی پوشش تونل با تاكید بر اندركنش زمین - پوشش

ارزیابی پتانسل مچاله شوندگی و تعیین اضافه حفاری بهینه برای TBM دوسپری درتونل انتقال آب سبزكوه

تاثیر حفاری چند مرحله ای تونلها درتوده سنگ ضعیف برمباحث فنی و اقتصادی و نمود آن در مقوله مهندسی ارزش

ارایه روشهای بهینه انفجار درتونلهای كوچك مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنان

بررسی حفر تونل و تاثیر نشست زمین برسازه های سطحی مطالعه موردی: تونل خط 7 متروی تهران

ارزیابی تاثیر طول گام حفاری و فاصله بهینه بین جبهه كارهای مختلف حفاری برمیزان نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزا محدود مطالعه موردی تونل ملت

طراحی الگوی آتشكاری تونل دسترسی به نیروگاه سد خرسان 3 با استفادها ز چالهای برش موازی و مقایسه با مدل زاویه ای

مقایسه روشهای كف برداری تونلهای آبرسان سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا

بررسی روش اجرای تزریق تماسی در تونل انتقال آب كاشان در شرایط آبدار

اجرای تونلهای پوش و كند در محیطهای شهری مطالعه موردی: تونل راه آهن تهران - تبریز

تاثیر شرایط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب كرج

تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم - اصفهان

طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یك تونل نقره كمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D

مدلسازی عددی پایداری تونل در توده سنگ ضعیف در برابر انفجارهای سطحی با استفاده از روش عددی اجزا مجزا

تعیین پارامترهای ژئوتكنیكی خاك تونل متروی خط 2 كرج با استفاده از آنالیز برگشتی

بررسی نقص مدلسازی عددی با استفاده از مدلموهر - كولمب در برآورد نشست ناشی از حفر تونلها درعمقهای مختلف

مدلسازی دو بعدی پدیده مچاله شوندگی در تونلها مطالعه موردی تونل انتقال آب DZ

تحلیل دو بعدی پایداری تونل های غیردایروی مسلح به سنگ دوزهای تزریقی با استفاده از روش اجزای محدود

تعیین میزان تاثیر پارامترهای ژئومكانیكی توده سنگ برروی جابجایی های ناشی از حفاری تونل ها

بررسی امكان وقوع شرایط زمینهای خاص در تونلهای انحراف سد بختیاری

چگونگی انتخاب ماشین حفاری براساس مشخصات ژئوتكنیكی مسیر درتونلهای شهری مطالعه موردی خط 7 متروی تهران

تعیین فشار سینه كار درحفاری تونلها با EPBS با استفاده از روشعددی مطالعه موردی: متروی خط 7 تهران

مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوكهای اطراف فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو

روشی تحلیلی برای پیش بینی تغییر شكل نقاط اطراف تونل با توجه به فاصله از سینه كار حفاری در شرایط تنشهای اولیه غیرهیدرواستاتیك

طراحی و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری

تاثیر شرایط زهكشی برتوزیع فشار آب حفره ای و تنشهای پوشش در تونلهای زیر سطح آب زیرزمینی

ارزیابی نواحی مچاله شونده بحرانی و تخمین بار وارده بر سیستم نگهداری در تونل انتقال آب DZ كرمانشاه با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی

طراحی بهینه ی سیستم های پایدارسازی تونل با استفاده از الگوریتم ژنتیك

تحلیل پوشش نهایی سازه های زیرزمینی در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطالعه موردی: تیپ یك لاینینگ تونلهای دوقلوی شبلی

ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی در تونل انتقال آب گلاب با استفادهاز تحلیل عددی به روش ناپیوسته

بررسی سه بعدی تاثیر هندسه تونل د رمحاسبه گام پیشروی مجاز درتونلهای نعل اسبی

بررسی رفتار تابعیت زمان توده سنگ توف در سازند كرج با استفاده از دادههای ابزار دقیق تونل اكتشافی تونل تالون با مدلسازی عددی

ارزیابی تاثیر هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمین ناشی از تونلسازی مرحله ای با استفاده از روش عددی اجزاء محدود - مطالعه موردی پروژه تونل نیایش

بررسی تاثیر حفاری تونل خط هفت متر تهران برسیستم نگهداری ایستگاه خط یك در یك تقاطع غیرهمسطح با استفاده ازمدلسازی عددی

طراحی سیستم تهویه تونل دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره برداری

راهكارهای بهبود سیستم تهویه تونل قمرود در كیلومتر 17 به منظور تامین و انتقال هوای موردنیازبه سینه كار

بررسی امكان سنجی كاربرد الیاف فولادی در تولید قطعات بتنی پروژه تونل قمرود

آنالیز اجزا محدود و ارزیابی اثر بخشی روش pipe roof در كنترل نشست زمین در حفاری تونل

تجهیزات و تاسیسات ایمنی و كنترل تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره برداری

معرفی سیستم ترابری ریلی تونل انتقال آب سبزكوه به چغاخور

بهینه سازی روش حفاری تونل بزرگ مقطع بزرگراه فضیلت در توده سنگهای لهیده

بررسی دستورالعمل طراحی جلوگیری از پدیده جاكنش آبی در تونلهای تحت فشار

مدیریت ایمنی در تونلهای شهری مطالعه موردی تونل توحید، امیركبیر و نیایش

جداسازی با تونلهاي عبور تاسيسات خدماتی در مديريت بحران و پدافند غیر عامل

راهكارهاي بهسازي و ايمن سازي تونل ها و اثرات ناشي از نشتاب با بررسي تونلهاي مترو

تحلیل اجزای محدود روش چتری در تونل سازی

بررسی تغییرمكانهای ایجادشده در تودههای سنگی مختلف براثرحفر تونل، با استفاده از روشهای عددی

عوامل موثر بر حفاری انفجاری تونل با تاكید بر روش ابتكاری جایگزینی آنفو به جای دینامیت

محاسبه بهره وری و نرخ پیشروی دستگاه TBM در پروژه تونل انتقال آب كرج – تهران با استفاده از مدل های تجربی

ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با كاربرد قالب تونلی

بررسي اثر بارهاي ديناميکي ناشي از انفجار و زلزله بر تونل و ارائه پيشنهادات

اجرای شاتكریت سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سدگتوند علیا)

بتن تزریقی و كاربرد آن در سازه های زیرزمینی (مطالعه موردی تونلهای آبرسان نیروگاه سد گتوند علیا

تعیین محل مناسب جهت احداث كارخانه سگمنت تونل انتقال آب كانی سیب با استفاده از روش AHP

شناسایی عوامل تاثیر گذار بربهره وری ساخت در پروژههای تونلسازی

ارزیابی تونلسازی در زمینهای نرم و تاثیر آن برنشست ساختمان های مجاور

بررسی اثر اندركنش تونل و سازهبررفتار ابنیه روزمینی مجاور درحین حفاری تونلها در محیط شهری

مدلسازی سه بعدی تونلهای متقاطع و بزرگ مقطع مطالعه موردی : تقاطع خط 7و3 متروی تهران

آنالیز ریسك نشست و تعیین كلاس ریسك برای ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یك تونلهای دوقلوی قطار شهری تبریز

بررسی اثر پارامترهای هندسی برنشست سطحی حاصل از حفاری تونل درمحیطهای شهری - مطالعه موردی: خط 2 متروی مشهد

ضرورتهای تونل جاده ای دوطبقه درمناطق شهری تهران با نگرشی برتونل بلند دوطبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی

بررسی پارامترهای موثر درانتخاب تونل تكی یا دوقلو در پروژه های قطار شهری مطالعه موردی: خط A متروی قم

بررسی تاثیر حفاری تونلمتروی خط 7 برتونل فاضلاب شرق تهران

بررسی نشست زمین ناشی از حفاری مرحله ای تونلهای دوقلوی شهری به روش تجربی و عددی - مطالعه موردی تونل امیركبیر

استفادها ز روشهای تحلیلی و عددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مكانیزه قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران

پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفرتونل ؛ مقایسه نتایج روشهای رگرسیون خطی چند متغیره شبكه عصبی و سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی

تاثیر تونل سازی بروش EPB بر شالوده پل ها مطالعه موردی متروی خط 7 تهران

چارچوبی برای تعیین ساختار شكست كار WBS پروژه های تونلسازی

بررسی تاثیر پارامترهای زمین شناسی و خصوصیات ژئومكانیكی توده سنگ برراندمان رودهدر - مطالعه موردی: تونل انتقال آب كاشان

تونلسازی مكانیزه در شرایط بحران آب وگاز مطالعه موردی: تونل بلند زاگرس

تحلیل عددی عملیات لوله رانی به روش میكروتونلینگ در خاكهای ناهمگن

تاثیر روش انتقال موادحفاری شده در ضریب بهره وری ماشین TBM - مطالعه موردی در تونل بلند زاگرس قطعه -1- الف

مقایسه حداقل فشار لازم برای نگهداری سینه كار تونل با ماشین حفاری EPB به وسیله روشهایتحلیلی - تجربی و عددی مطالعه موردی: خط هفت متروی تهران قطعه شمالی - جنوبی

نقش پارامترهای زمین شناسی و مخاطرات ژئوتكنیكی در انتخاب ماشین تونلزنی

مطالعه آزمایشگاهی قابلیت تزریق پذیری آبرفت C تهران به منظور تونلسازی

ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه های دیواری موسوم به تونلی

بررسی اثرناهمسانی مصالح رسوبی درحفاری تونل با استفاده از مدل چندصفحه

تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك

بررسی تاثیر تونل بر روی نشست های سطحی زمین ناشی از گسلش

بررسی كاربرد روش سوپرپوزیشن درمحاسبه نشست سطحی حاصل از حفاری تونلهای دوقلو

بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله

مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشكیلات چند لایه با نتایج حاصل ازمدلسازی آزمایشگاهی

ارزیابی طیفهای ظرفیت درتحلیل و طراحی تونل های متروی شهری تحت اثرامواج لرزه ای با انجام مطالعه ای موردی

مطالعه عددی اندركنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف

مقایسه تحلیلی و عددی مقادیر فشار جبهه كار در تونلسازی مكانیزه با سپر در خاكهای اشباع

ارزیابی تاثیر میزان گیرداری بین سگمنت های بتنی پوشش تونل برعملكرد تونل تحت بارهای بهره برداری

تحلیل اجزای محدود سه بعدی پارامترهای مؤثر بر میدان دگر شكلیهای ایجاد شده ناشی ازحفر تونل قطار شهری در شرایط زمین بكر

بررسی انرژی ویژه توده سنگ های رسوبی در حفاری مكانیزه تونل گلاب

بررسی عوامل موثر در انتشار موج ناشی از حركت قطار داخل تونل

توسعه منحنی های تردی برای سازه های بتنی قالب تونلی با استفاده از تحلیل IDA

تعیین ضریب رفتار سازه های بتنی قالب تونلی

تحلیل و بررسی تأثیر حفاری تونلهای شهری به روشNATM بر سازههای اطراف- مطالعه موردی تونل امداد مشهد

تحلیل پایداری تونلهای آب برنیروگاه سدخرسان 3

بررسی میزان غلظت و نحوهی انتشار مونواكسد كربن و رابطهی آنها با دمادر تونل توحید

تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای تونل ها

آنالیز پایداری سقف تونل به روش تحلیل گوه ای

تعریض تونلهای ترابری حفر شده در خاك همزمان با استمرار جریان ترافیک

ارائه ی روشی جدید جهت تعیین مسیر بهینه تونل سد سنگ سیاه

بررسی اثر حفاری تونل های دوقلو بر نیروهای داخلی شمع های مجاور

بررسی پایداری سازه ای پوشش تونل های واقع در سنگ های درزه دار در برابر اثرات ناشی از انفجار پرتابه ها: مطالعه موردی تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه

روش اجرای پوشش بتنی تونل های مدفون

آنالیز عددی سه بعدی حفر زیر زمینی ایستگاه های مترو با استفاده از روش ستون میانی در تونل(Tunnel Column)

تأثیر حفر همزمان و متوالی در پایداری تونل دوقلوی مسیر شماره 1 متروی تبریز

اثر حفاری تونل خط 2 متروی مشهد با استفاده از TBM بر روی ساختمان های مجاور در شرایط مختلف

تأثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجائی ها، نیروها ی وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی، تونل متروی تبریز)

استفاده از بتن الیافی در پوشش قطعه ای تونلها

بررسی پارامترهای مؤثر بر اندركنش پوشش نگهداری- فضای بی كران سنگی در تونل های زیرزمینی تحت فشار

بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل

بررسی اندركنش خاك - سازه در اثر حفر تونل به روش اتریشی

تحلیل ومقایسه ی دو بعدی و سه بعدی دینامیكی تونل های خاكی با استفاده ازروش های اجزای محدود و تفاضل محدود

بررسی ریسك های موجود در پروژه های تونلسازی راه آهن و مدیریت آنها

بررسی عددی نشست زمین در اثر حفر تونل شهری، مطالعه موردی قطار شهری شیراز

بررسی تاثیر اندر كنش تونل های دو قلو بر اساس مو قعیت قرار گیری آنها

طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان به روش تجربی وعددی

مدل سازی آلودگی صوتی در فضای بسته :مطالعه موردی تونل رسالت

بررسی مشخصات و پایداری توده سنگهای مجاور دهانه ورودی تونل انتقال آب سبزكوه

ارائه مدل تصادفات تونلهای واقع در بزرگراههای شهری (مطالعه موردی تونل رسالت- شهر تهران)

بررسی و ارائه مدل پیشبینی مونواكسید كربن تونل توحید با استفاده از سری های زمانی و مدل باكسجینكینس

الزامات تجهیز كارگاه در كارگاههای حفاری مكانیزه تونل

اثر تحریكات لرزه ای بر آسیب پذیری تونلها در عمقهای متفاوت

كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان

بررسی پتانسیل فرسایش هیدرولیكی در تونلهای آب بر

محاسبه‌ی تغییر شكل‌های تورمی زمین اطراف تونل به روش تحیلی و عددی

یافتن توزیع تنش و تغییر مكان در اطراف تونل دایره ای با استفاده از تابع تنش ایری جدید و مقایسه آن با روش های اجزای محدود و توابع مختلط

شبیه سازی سه بعدی تونل غرقابی برای آنالیز لرزه ای

تحلیل لرزه ای تونلهای دایروی به روش شبه استاتیكی (مطالعه موردی : فاز اول متروی تبریز)

كاربرد روشهای احتمالاتی در تحلیل پایداری تونل

بهره گیری از مهندسی ارزش در بازنگری طرح تونل انحراف سد هراز

بررسی چالشهای اجرای تونل در محیط های مخلوط سنگ و خاك

بررسی پتانسیل كارست در مسیر تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از GIS

كاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان

بانك اطلاعات آنلاین تونل ایران

تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه ها با روش حجم محدود

طرح پوشش بتنی تونلهای تحت فشار بر پایه اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش

ارزیابی عملکرد ملاتهای تعمیری پوشش بتنی تونل آبرسانی

مقایسه بین همگرایی بخشی از تونل متروی كرج با نتایج حاصل از روش های عددی

پیش بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل انتقال آب آزاد بر اساس مدل زون بندی ژئوتكنیكی

مقایسه رفتار لرزه ای تونل های باكسی و دایره ای شكل كم عمق در خلال زلزله

بهینه سازی طراحی هندسی مسیر بزرگراه با در نظر گرفتن امكان ساخت پل و تونل

بهینه سازی پروژه های تونل سازی با استفاده از مهندسی ارزش)بررسی موردی تونل سد هراز(

ارزیابی توزیع نشست های سطحی برروی زوج تونلهای كم عمق حفاری شده به روش NATM

بهینه یابی موقعیت قرارگیری تونل های دوقلونسبت به یكدیگر درخاك های مختلف باهدف تامین پایداری و كنترل نشست

رفتار نگاری و ابزار دقیق در تونل های شهری

آنالیزوتحلیل نیروهای ناشی از تغییرشكل خمشی طولی حاصله ازا مواج لرزه ای برشی درتونلهای كم عمق

معرفی یك مدل رفتاری تابع زمان برای پیش بینی رفتار خزیشی سنگهای جدارتونل و مقایسه با مدلهای رفتاری موجود

تخمین میزان تراوش آب زیرزمینی به تونل‌های حفاری‌شده در توده‌های سنگی با درنظرگرفتن اندركنش هیدرومكانیكی آب و توده

بررسی رفتار دینامیكی تونلهای كم عمق با استفاده از تركیب روشهای اجزا محدود و المان مرزی در فضای سه بعدی

بررسی ریاضی رفتار متقابل خاك_ سازه در سازه های ویژه واقع در مسیر تونل های عمیق مترو شیراز و مقایسه نتایج عددی حاصله با رفتار واقعی ثبت شده توسط ابزار دقیق

بررسی آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیكی جریان دوفازی لخته ای در تونل مستطیلی با شیب متغییر

ارزیابی تنشهای برجا در طول مسیر تونل آزاد و تاثیر آن در رفتار مهندسی توده سنگ

برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین

بررسی رفتار لرزه‌ای سیستمهای سازه‌ای دال و دیوار ساخته شده با قالب تونلی

انتخاب روش حفاری مكانیزه سپری و بهسازی شرایط خاك در مسیر شماره 1 تونل دوقلوی متروی تبریز

بررسی تأثیر پارامترهای ژئوتكنیكی بر روی نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل- مطالعه موردی مسیر شماره 1 تونل دوقلوی متروی تبریز

تأثیر سختی، هندسه و وزن ساختمان مجاور در حركت زمین ناشی از حفر تونل

مقایسه ی تحلیل و پایداری شبه دینامیکی تونل با استفاده از برنامه های PLAXISو FLAC

مسیر سایت : صفحه اصلی