عضویت در سایت دانلود مقالات مهندسی عمران


 

  • عضویت دائمی در سایت و امکان دانلود بدون محدودیت مقالات سایت.           

 

  • دسترسی به هزاران مقاله و تحقیق در زمینه مهندسی عمران .


  • مبلغ عضویت دائمی در سایت ( 14 هزار تومان)    عضویت

دانلود مقاله

.

تحلیل

تحلیل پاسخ دینامیكی خاك با استفاده از مدل مخروط

بررسی استفاده از روش اجزای محدود برای تحلیل اتصال تیر با ورق انتهایی هم تراز

تحلیل دینامیكی سازه ها در حوزه فركانس به روش بردارهای ریتز نوین

چگونگی تعیین دقیق پارامترهای آلفا و بتا در تحلیل های غیر ارتجاعی مقاطع بتن مسلح منشوری ترك خورده تحت خمش و مقایسه آنها در مراتب مختلف تاثر مقطع و كیفیتهای مختلف بتن

تحلیل تجربی و مدلسازی دیوار حائل پل

تحلیل تجربی و مدلسازی عرشه پل بتن مسلح

مقایسه نتایج تحلیل بار افزون سازه های مهاربندی شده با مهاربندهای نچسبیده و مهاربندی معمولی

تحلیل دینامیكی دو بعدی و مبتنی بر تاریخچه زمانی شتاب زلزله برای سد خاكی Long Valley با استفاده از روش FDM

تحلیل حركتهای سكوهای شناور ستونی SPAR تحت اثر امواج

تحلیل روند جریان شكست سد در حالت دو بعدی با استفاده از روش گالركین پراكنده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی

بررسی آسیب پذیری لرزه ای قاب های خمشی فولادی به روش تحلیل دینامیكی غیر خطی

مقایسه تحلیل پاسخ زمین با استفاده از نرم افزارهای QUAKE/W و ProShake

مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان

تحلیل ریسك روانگرایی در بخشی از سواحل بابلسر

مقایسه تحلیلهای خطی و غیر خطی تنشهای حرارتی در روسازیهای بتنی

تحلیل عددی روسازی راه آهن

بررسی و تحلیل عملكرد خطوط ویژه اتوبوسرانی شهر تهران ،از نگاه شهروندان

تحلیل ظرفیت خطوط اتوبوسرانی با یك روش پیشنهادی ارزان-نمونه موردی خط 29 شهر مشهد مقدس

بررسی میزان تمایل شهروندان به سفرهای پیاده و شناسایی عوامل بازدارنده آن براساس تحلیل رفتاری عابرین پیاده

تحلیل ظرفیت سامانه تندرو دو شهر تهران، بررسی مشكلات و ارائه راهكار

تحلیل اقتصادی خطوط اتوبوسرانی– مطالعه موردی خط 4-30 (شهید فتحی-پایانه فیاضبخش) شهر تهران

تعیین اولویت استانهای كشور برای احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها

مطالعه تحلیلی تاثیر كاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع برپارامترهای موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی

ارزیابی عددی ایده منشور متقارن در تحلیل نیروهای كششی ناشی از فشار جك هایTBM

تحلیل دینامیكی غیرخطی ساختمان سه بعدی بتن مسلح بهسازی شده با میراگرهای فلزی افزایش دهنده میرایی و سختی (TADAS)

کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند

بررسی رفتار لرزهای مخازن بتنی سه بعدی باتحلیلهای تاریخچه زمانی

بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجود

طراحی لرزهای بهینه قابهای خمشی بتن مسلح به كمك تحلیل پوش -اور

تحلیل لرزه ای تونلهای دایروی به روش شبه استاتیكی (مطالعه موردی : فاز اول متروی تبریز)

تحلیل عددی شمع تحت اثر بار جانبی در خاكهای رسی

تحلیل رفتار خاكریزهای مسلح در حین و بعد از اجرا روی بسترهای سست

ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل قابهای فولادی دو بعدی غیر یكنواخت در مقایسه با روش استاتیكی

بكارگیری المانهای محدود در تحلیل دینامیكی سكوی دریایی و مقایسه نتایج با پیش بینی های شبكه مصنوعی

تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دكل های انتقال نیروی ایران

تحلیل پایداری لرزه ای شیروانی های مسلح با كش مهارهای فولادی

تحلیل و طراحی دكل های انتقال نیرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد

تحلیل استاتیكی غیر خطی قابهای دو بعدی با استفاده از تكنیك شبیه سازی نیومارك (NSM)

تحلیل فراوانی خشكسالی با استفاده از شاخص بارش از میانگین به روش گشتاورهای خطی

مطالعه تجربی- تحلیلی ساختمانهای بتنی آسیب دیده در زلزله 1382 بم

توسعه مدلهای رفتاری و تحلیل غیر خطی قابهای بتن مسلح با پر كننده های مصالح بنایی به روش ترك پخشی ثابت

كاربرد روشهای احتمالاتی در تحلیل پایداری تونل

تحلیل غیر خطی ستونهای بتن آرمه به روش اجزا محدود

تحلیل دینامیكی سازه های جداسایز شده با سیستم های جداساز غیر خطی

تحلیل عددی سه بعدی جهت بررسی تاثیر الگوی حفاری در NATM

تحلیل كارآمدی سیستم مونوریل در حمل و نقل انبوه شهری

تاثیر حالات مختلف بارگذاری در تحلیل بار فزاینده سكوهای ثابت فلزی دریایی در خلیج فارس

بررسی تحلیل تاثیر ستون مایع میراگر تنظیم شده بر پاسخ لرزه ای سازه های بلند

تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در دامنه زمان با استفاده از روش های مودال وابسته و غیر وابسته

مقایسه نیازهای عملكردی و پارامترهای لرزه ای آیین نامه كانادا و آشتو در تحلیل پلهای بزرگراهی

تحلیل رفتار روسازیهای آسفالتی در رمپها و لوپها

تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی قوسی

طراحی یك برنامه تحلیل سدهای بتنی قوسی شی-گرا با فرترن 90

بررسی نوع و موقعیت تشكیل مفاصل پلاستیك در قاب های برون محور به كمك تحلیل های دینامیكی غیر خطی

تحلیل عددی رفتار روسازی های بلوكی

مطالعه تطابقی روشهای بررسی آسیب پذیری كیفی سازه ها در زمین لرزه با توابع ارزیابی تحلیلی

بررسی روش فنر معادل ارتجاعی در تحلیل خطی پی های گسترده

تحلیل وضعیت ایران در شبكه تركیبی حمل و نقل آسیا

تحلیل غیر خطی هندسی دینامیكی پوسته های انحنادار با استفاده از اجزای خمیده

كاربرد روش المان مجزا در تحلیل روسازی ها

ارایه مدل تعمیر و نگهداری تجهیزات كنترل ترافیك در سطح شبكه و پروژه برپایه برداشت میدانی و تحلیل سلسله مراتبی

معرفی یكروش برای تحلیل دادههای تصادفات در میدان های چندخطه با استفاده از دبی و مسیر وسایل نقلیه

تصحیح تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه با استفاده از مقادیر دقیق یك بعدی

كاربرد تحلیل آماری چند متغیره جهت مدیریت آب های زیرزمینی در یك سفره ساحلی

كاربرد روش بی­نیاز از از عملیات ماتریسی گالركین – حجم محدود در نرم افزار NASIR برای تحلیل مسائل تحت بارگذاری تنش­ صفحه ای

تحلیل صفحات ایزوتروپ و كامپوزیت با استفاده از روش بدون المان گالركین

بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر خوردگی آرماتور بر مقاومت و شكل‌پذیری ستونهای بتن‌آرمه تحت اثر بار محوری و مقاوم سازی با الیاف كامپوزیتی FRP

بررسی و تحلیل عددی اثر اشباع شدن خاكریز در ناپایداری دیوار خاك مسلح با ژئوسنتتیك

توسعه و كاربرد نرم افزار تحلیل توزیع حرارت ناشی از هیدراسیون سیمان در ساخت لایه ای سدهای RCC

بررسی تحلیلی خصوصیات انتشار امواج در محیط های متخلخل اشباع

تحلیل دینامیكی سد خاكی ماملو

تحلیل اجزای كف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری

معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)

تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ

تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی

تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان

یك مدل عددی تسخیر شوك برای تحلیل بالاروی امواج بلند

حل تحلیلی مسئله ردیابی ترك در یك تیر عمیق كنسولی

تأثیر اندركنش خاك و سازه بر صحت نتایج تحلیل استاتیكی غیر خطی در استاندارد ASCE 41

بررسی روابط تحلیلی حاكم بر نشست در خطوط ریلی بالاستی

تحلیل آماری اثر TDS بر حذف مواد آلی كربنی و تولید لجن در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال اصلاح شده

استفاده از سطوح گسیختگی انتقالی- دورانی در مسائل تحلیل حدی مرز بالا

روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته با فرمول بندی مختلط در تحلیل مسائل كشسانی صفحه ای

تحلیل جریان متغیر مكانی فوق بحرانی در كانالها و سرریزها جانبی

بررسی مدل‌های تحلیلی تزریق دوغاب سیمانی در سنگ درزه‌دار

تحلیل مكانیكی خاك مسلح با استفاده از روش گالركین بدون شبكه

تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار شبكه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان

تحلیل اندر كنش خاك و سازه به روش تركیبی المان طیفی و المان محدود

بررسی مقایسه ای نتایج آزمایشگاهی ظرفیت برشی تیرهای عمیق بتن سبك مسلح تقویت شده با انواع FRP با روشهای تحلیلی موجود

روش تركیبی الگوریتم ژنتیك و جستجوی تابو برای یافتن سطح لغزش بحرانی غیر دایروی در تحلیل دو بعدی پایداری شیروانیها

تحلیل بار افزون برای سازه های نامتقارن در پلان

تحلیل احتمالی بار كمانشی تیر ورق های سوراخ دایره ای شكل

بررسی اثر نرمی پیوندها در گونه های مختلف تحلیل قاب های فولادی دو بعدی

ارزیابیكاراییو رتبه بندی ایستگاههای مترو تهران و حومه با استفاده از روش تركیبیكارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها

تحلیل و ارزیابی مبانی تئوریك مؤثر در توسعه مدلهای تخصیص حمل و نقل همگانی

بررسی مسئله ارزیابی عملكرد حمل و نقل عمومی و كاربرد روش تحلیل پوششی دادهها در این ارزیابی

تحلیل سناریوی مسیریابی مواد خطرناك با رویكرد ریاضی؛ مورد مطالعه: شبكه راههای استان فارس

تحلیل وضعیت ایمنی دوربرگردانهای شهر تهران بر اساس شاخصهای اثرگذار مطالعه موردی بزرگراه آیت اله سعیدی

استفاده ازالگوریتم ژنتیك چند هدفه و تحلیل احتمالاتی برای تعیین زمانبندی شبكه اتوبوسرانی

تحلیل عملكردی میزان رضایت مسافرین از فضاها و عناصر معماری درایستگاههای قطار شهری تهران

بررسی و اولویت بندی ایمن سازی معابر شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

تحلیل تاثیر راه اندازی خط مترو بر سهم وسایل نقلیه مختلف در دسترسی به فرودگاههای امام خمینی و مهرآباد

ارائه مدل اولویت بندی توسعه و احداث شبكه معابر شهری براساس معیارهای ترافیكی، زیست محیطی و اقتصادی با روش تحلیل سلسله مراتبی

مكانیابی پاركینگ شهر دهدشت با استفاده ازGIS و مدل تحلیل شبكه AHP

اولویت بندی شاخصهای موثر در پیاده سازی رویكرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی TODبا بكارگیری تكنیك تحلیل سلسله مراتبی فازی

تحلیل ظرفیت خطوط اتوبوسرانی، مطالعه موردی خط ویژه شماره 1 سامانه اتوبوسهای تندرو شهر تهران

تحلیل نحوه سفرهای كاری و تعیین مدل انتخاب وسیله نقلیه با درنظرگیری شرایط محیطی كاربران(

تحلیل علل تغییرات انتشار گاز دی اكسیدكربن در بخش حمل و نقل ایران براساس- روش تجزیه طی سالهای 1386_1373

تحلیل دینامیكی تاثیر استفاده از جداسازهای لرزه ای در رفتار مخازن زمینی به روش شبیه سازی عددی

بررسی تحلیلی و عددی اثر خمش و برش بر رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك

تحلیل خرابی پیشرونده در قاب های فولادی مقاوم لرزه ای مجهز به دیوار برشی فولادی

مطالعه تحلیلی و عددی محل های مطلوب جهت تعبیه میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی در قاب های برشی

مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی در ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در یك سازه فولادی قاب خمشی

برآورد نتایج تحلیل دینامیكی غیر خطی به كمك تحلیل استاتیكی غیر خطی تطبیقی

بهینه سازی و تحلیل تنش سازه كلكتورهای خورشیدی سهموی خطی نیروگاه یزد تحت بار زلزله با استفاده از نرم افزار ANSYS

ارزیابی و تحلیل جداساز های لرزه ای EPS،LRB،HDRB،به كمك نرم افزارMATLAB

بررسی روش تحلیل مستقیم در طراحی ستون های فولادی و مقایسه آن با روش طول موثر

مطالعه ی روش های تحلیل غیر خطی و غیر الاستیك قاب های فولادی

مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیكی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری

بررسی تحلیلی رفتار خمشی تیرهای فولادی پیش تنیده شده با تاندونهای خارجی به روش اجزای محدود

طراحی و تحلیل لرزه ای یك اتصال مركز گرای جدید با سپری پیچی

تحلیلی شكل پذیری قاب سبك (LSF)تركیب شده با قاب خمشی فولادی

عدم قطعیت پارامترهای ژئوتكنیكی و تحلیل تراوش سد سنگریزه ای بارویه بتنی سیاه بیشه

تحلیل قابهای بتن مسلح مهاربندی نشده با در نظر گرفتن اثر ترك خوردگی

تحلیل و بررسی قابليت اعتماد پذیری دال هاي بتن آرمه تحت اثر نیروهاي ناشي از انفجار

تحلیل شكنندگی سازه های بتن مسلح با استفاده از شاخص خسارت سه بعدی

اثر ميانقابها در ارزیابی عملکرد سازه فولادی براساس تحلیل بارافزون غیرخطی

تحلیل عددی ستون های سنگی و رفتار نگاري آنها تحت اثر بارهای دینامیکی

بررسی روش های تحلیل و طراحی لرز های سازه های زیرزمینی با استفاده از رو ش طراحی بر اساس تغییرمكان

تحلیل تئوریكی و عددی تیرهای جدار نازك تك تقارن

بررسی میزان تاثیرات لغزش بین سطوح بتنی، درصد میلگردهای عرضی و طولی و حالات اعمال بار ثقلی، در تحلیل ستونهای بتن آرمه دورگیری شده با پوشش بتنی، تحت بار جانبی

بررسی تحلیل رفتار بتن مسلح تقویت شده با بادبند فولادی خارج از صفحه قاب

ارزیابی تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای یک ساختمان

تحلیل حساسیت پایداری سدهای خاکی همگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده مدی بر سازه های نا منظم در پلان

بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتكی (RCC)

تحلیل غیرخطی و تعیین بارنهایی قابل تحمل برای سازه برج خنك كننده بتنی

تجزیه و تحلیل تیرهای بتن آرمه برشی تقویت شده با استفاده از الیاف كربن

تحلیل دینامیكی اندر كنش سد وزنی و مخزن نیمه بینهایت در حوزه فركانس به كمك نرم افزار ANSYS

تحلیل و بر آورد مهندسی خطر زمین لرزه در استان خراسان جنوبی ( ایران ) منطقه بیرجند ، قائن ، گزیك ، و نهنبندان ،

بررسی نتایج تحلیل های استاتیكی غیر خطی (Pushover Conventional and Adaptive) برروی سازه های سه بعدی نا منظم

بررسی تحلیلی افزایش شكل پذیری حلقه فولادی با استفاده ازحلقه های فولادی متحدالمركزدر مهاربندهای هم محور

بررسی و تحلیل انواع خرابی ها در خطوط ریلی

ارزیابی مدلهای طراحی وتحلیلی موجود در بیان رفتاراعضاء بتنی فشاری محصوربازره FRP

تحلیل غیر خطی تیرهای خمیده به روش اجزاء محدود

رفتار سازه ای ستونهای CFT و روشهای تحلیل آن

بررسی تاثیر رفتار برشی-پیچشی در محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان همجوار با استفاده از روش تحلیل طیفی

بررسی تاثیر رفتار برشی-پیچشی در محاسبه درز انقطاع بین دو ساختمان همجوار با استفاده از روش تحلیل طیفی

تحلیل دینامیكی اندر كنش سد وزنی و مخزن نیمه بینهایت در حوزه فركانس به كمك نرم افزار ANSYS

تحلیل ارتعاش آزاد برای ساختمانهای بلند لوله در لوله

بررسی صلبیت دیافراگم و اثرات بازشو در تحلیل دیافراگم

روش مستقیم برای تحلیل كمانش گننبد های تك لایه مشبك بدون نیاز به تخمین فاكتور طول موثر

روش تحلیل پوش آور ( Push over) كران بالا برای تخمین نیازهای لرزه ای در ساختمانهای بلند

مقایسه نتایج حاصل از روشهای تحلیل تاریخچه زمانی،طیفی و استاتیکی ساختمانها

روش ساده احتمالاتی مونت كارلو در تحلیل پایداری شیبها جهت آنالیز حساسیت از طریق تعیین ضریب تغییرات پارامترها

به كارگیری روش تكرار تحلیل خطی در تحلیل لرزه ای سدهای بتنی وزنی

بررسی مدلهای مختلف آشفتگی در تحلیل هیدرولیكی حوضچه های رسوبگذار اولیه با كمك نرم افزار Fluent

مكان یابی محل دفن پسماند های خطرناك با استفاده از GIS و تحلیلهای چند متغیره در استان زنجان

محاسبه طول توسعه در كانالهای روباز با تحلیل سه بعدی جریان

بهینه سازی سازه های فضاكارتخت دولایه با استفاده از الگوریتم ژنتیك و تحلیل تقریبی موضعی سازه

تحلیل عددی پاسخ شمعهای تحت بارگذاری جانبی در خاكهای با رفتار الاستو - پلاستیك

تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی قوسی با احتساب نوسانات سطحی مخزن

ارائه راهكارهای بهسازی لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی با استفاده از روش مدلسازی قاب معادل و تحلیل استاتیكی غیر خطی

معرفی روش بی نیاز از عملیات ماتریسی گالركین - حجم محدود برای تحلیل مكانیك جامدات،آزمون دقت حل دو بعدی تیر طره

تحلیل پرده جدارهای حائل بتنی با توجه به شرایط مهارهای عرضی

بررسی تحلیلی و مقایسه ای عملكرد لرزه ای سد علویان تحت اثر بارگذاری های شبه استاتیكی و دینامیكی مشابه زلزله 1995 كوبه ژاپن

تحلیل شدت و مدت خشكسالی با استفاده از توابع مفصل

تحلیل دقت روشهای مختلف محاسبه ی بار رسوب در مخازن سدها با استفاده از شبیه سازی عددی (مطالعه ی موردی : مخزن سد شهید عباسپور

تحلیل توزیع فراوانی دبیهای حداكثر رودخانهای با استفاده از روش گشتاورهای خطی ( مطالعه موردی : رودخانههای استان آذربایجانشرقی )

مطالعه تاثیر عمق دفن بر پاسخ لرزه ای سازه های زیرزمینی مستدیر به كمك تحلیل دینامیكی گذرا

تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب فشار آب هیدردینامیكی توسعه یافته در داخل تركها

مدلسازی جداسازهای لرزه ای در تحلیل سازه های پایه جدایش شده و مقایسه پاسخهای دینامیكی طیفی و استاتیكی معادل آنها

بررسی پدیده نشت در سیستم های آبرسانی به روش تحلیل فركانس جریان ناماندگار

مطالعه تحلیلی اثر ساختگاه بر روی جنبش های نیرومند زمین در گستره شهر زاهدان

تحلیل پدیدة ضربة قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش خطوط مشخصة ضمنی

تحلیل اجزاء محدود سه بعدی قطعه نیمه دیسك با ترك لبه ای تحت بارگذاری خمشی

مشكلات تحلیلی دال های پس تنیده بتنی در حالت انتقال و نهایی

تحلیل اجزای محدود روش چتری در تونل سازی

بررسی و تعیین ضریب زلزله روش شبه استاتیكی در تحلیل پایداری شیروانی ها

بررسی تحلیلی فشار هیدرو دینامیك وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله

مدیر تحلیل پایداری سواحل رودخانه

بررسی كاربرد مواد نساجی گوناگون جهت تسلیح مكانیكی بتن آسفالتی و تحلیل نتایج حاصل با استفاده از یك شبكه عصبی مصنوعی

مطالعه اثر اندركنش خاك - سازه به روش شالوده بدون جرم و مقایسه آن با روش معمول در ساختمان های بتنی واقع بر خاك های نرم با استفاده از تحلیل های دینامیكی

تحلیل عددی نیروهای هیدرودینامیكی وارد بر خطوط لوله فراساحلی تحت اثر امواج

تحلیل سازه ای ساختمان های آسیب دیده زلزله بم

تحلیلهای اقتصادی رشد شهر و شناخت متغیرهای ابزاری سیاستهای شهری

بررسی خرابی پیش رونده در قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل دینامیكی

بررسی ضریب رفتار قاب های طبقاتی بتن مسلح مهاربندی شده با مهار ضربدری توسط تحلیل پوش آور

آنالیز شكنندگی لرزه ای بادبندهای كمانش ناپذیر (BRBF) به كمك تحلیل دینامیكی غیر خطی فزاینده (IDA)

بررسی تحلیل بهبود رفتار لرزه ای پیوندهای ساخته شده از مقطع لانه زنبوری در قاب های با مهاربندی برون محور

بررسی شكل پذیری و رفتار چشمه اتصال در اتصال پیشنهاد شده توسط استاندارد 2800 زلزله ایران بر اساس مطالعات تحلیلی و ازمایشگاهی

بررسی عملكرد سازه های مهاربندی شده با استفاده از روش های تحلیل پوش اور بهنگام شونده

بررسی تاثیر نسبت میرایی در نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه های بلند فولادی

بررسی تاثیر نسبت میرایی در نتایج تحلیل تاریخچه زمانی سازه های بلند فولادی

تحلیل تیرهای عمیق بتن آرمه با تکیه گاههای ساده با استفاده از یک فرمول ساده

کاربرد روش المانهای مرزی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی قوسی

بررسی تحلیلی - تجربی رفتار سازه ای سیستم پانل های ساندویچی شاتکریتی

تحلیل و طراحی اعضا بتن مسلح تحت برش دو محوره

استفاده از شبكه مصنوعی عصبی در تحلیل دینامیكی یك سكوی دریایی

تحلیل ستونهای جعبه ای بتن مسلح تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی

تحلیل حساسیت اتصال با صفحه انتهایی

تحلیل عددی جریان دو فاز آب و هوا در اطراف دریچه كشویی تخلیه كننده تحتانی

اعتبار بخشی مدلهای رفتاری ارتجاعی خمیری برای تحلیل دینامیكی سدهای خاكریز

تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ كردستان

روش جدید تحلیل دینامیكی غیر خطی سیستم های یك درجه آزادی با استفاده از مفاهیم برنامه ریزی ریاضی

تاثیر شكل دره بر تغییر شكلها وتنش های حاصل از تحلیل های استاتیكی و دینامیكی (مطالعه موردی سد سنگریزه ای میدوك)

تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه ها با روش حجم محدود

تحلیل لرزه ای دیوارهای برشی كوتاه (Squat) با بازشو

تحلیل تراوش دو بعدی در پی و محاسبه زیر فشار در سدهای بتنی وزنی

تعیین امپدانس دینامیكی خاك در تحلیل اندركنش با سازه

مبانی تحلیل فازی قابلیت اعتماد سازه ها

مقایسه آئین نامه های ACI آمریكا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودكشهای بتنی در برابر زلزله

تحلیل اتصال صلب توصیه شده در آیین نامه 2800 ایران و اثرات آن بر رفتار قابهای خمشی فولادی

روش های مدی درگیر و غیر درگیر برای تحلیل دینامیكی سدهای بتنی وزنی در حوزه فركانس

مقایسه بین روشهای عددی وتحلیلی آنالیز دینامیكی پی های شمعی

تحلیلی بر روشهای تعمیر سازه های بتنی توسط پلیمرها

تحلیل دو بعدی پایداری تونل های غیردایروی مسلح به سنگ دوزهای تزریقی با استفاده از روش اجزای محدود

تحلیل پایداری ایستگاه 07 خط هفت متروی تهران و بررسی حوزه تاثیر آن

تحلیل عددی عملیات لوله رانی به روش میكروتونلینگ در خاكهای ناهمگن

استفادها ز روشهای تحلیلی و عددی برای تخمین نشست سطح زمین ناشی از حفاری مكانیزه قطعه شرقی - غربی تونل خط هفت متروی تهران

تحلیل نشست ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11و 12 خط یك قطار شهری تبریز با درنظر گرفتن 2 نوع فشار تزریق ملات و مقایسه نتایج آنها بهمنظور انتخاب فشار مناسب حفاری

مقایسه تحلیل پایداری تونل آبرسان نیروگاه سیاه بیشه با استفاده از روشهای عددی

طراحی روش اجرای تونل در سنگهای سست با استفاده از نتایج تحلیل برگشتی مبتنی بر داده های جابجایی حاصل از رفتارنگاری

مقایسه حداقل فشار لازم برای نگهداری سینه كار تونل با ماشین حفاری EPB به وسیله روشهایتحلیلی - تجربی و عددی مطالعه موردی: خط هفت متروی تهران قطعه شمالی - جنوبی

نرم افزار تحلیل و رسم مرحله به مرحله دیاگرام خمشی سازه به روشهای كراس و كانی و نمایش همگرایی آنها به جواب اصلی

تحلیل جریان غیر ماندگار در خطوط لوله ناشی از توقف ناگهانی پمپ

استفاده از شبكه های عصبی به منظور تحلیل پارامترهای مناقصه

تحلیل گزینه های مختلف برای محاسبه پس زدگی در محل پلها

بررسی تأثیر پدیدة ا لنینو- نوسانات جنوبی بر ورودی سد زایند هرود با استفاده از تحلیل طیفی

تحلیل استاتیكی قطعات و سیستمهای كابلی

بررسی و تحلیل پدیده فرسایش و آبشستگی درمهندسی رودخانه به همراه مطالعه موردی وضعیت رسوبات رودخانه بارون ماكو

تحلیل پایداری تونل كلات با استفاده از روشهای تجربی و المان محدود

تحلیل پایداری سه بعدی تونل MAT با استفاده از روش اجزای گسسته

ارزیابی پتانسیل مچاله شوندگی در تونل انتقال آب گلاب با استفادهاز تحلیل عددی به روش ناپیوسته

تحلیل پوشش نهایی سازه های زیرزمینی در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطالعه موردی: تیپ یك لاینینگ تونلهای دوقلوی شبلی

تعیین پارامترهای رفتار وابسته به زمان توده سنگ و تحلیل پایداری به روش كنترل مستقیم كرنش مطالعه موردی مغار نیروگاه طرح توسعه مسجد سلیمان

روشی تحلیلی برای پیش بینی تغییر شكل نقاط اطراف تونل با توجه به فاصله از سینه كار حفاری در شرایط تنشهای اولیه غیرهیدرواستاتیك

تحلیل پایداری استاتیكی و دینامیكی فضاهای زیرزمینی در محیطهای ناپیوسته با استفاده از مدل توسعه یافته موهر - كولمب

مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوكهای اطراف فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو

طراحی و ساخت مغار پمپاژ تونل انتقال آب گلاب - تحلیل پایداری و انتخاب سیستم نگهداری

طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یك تونل نقره كمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D

تحلیل پایداریتونلهای انحراف آب سد مشمپا زنجان با روش المان های مجزا

تحلیل نیروهای داخلی پوشش تونل با تاكید بر اندركنش زمین - پوشش

تحلیل پایداری و تخمین سامانه نگهداری تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI

تحلیل پایداری و طراحی پوشش اولیه و نهایی تونل راه آهن سریع السیر قم - اصفهان

تحلیل پایداری و تعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه

ارزیابی روش های عددی مختلف جهت تحلیل جریان Transient در مجاری تحت فشار

تخمین برخی از پارامتر های مقاومتی خاكهای ریزدانه با بكار گیری تحلیل منطق فازی-شبكه عصبی

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب دركانالها با استفاده از روش حساب فازی

تحلیل كمانشی و پ سكمانشی پوسته های استوانه ای دارای بازشو و را ههای تقویت آن

تحلیل فراوانی سیلاب بهصورت دوبعدی )مطالعهی موردی: حوضهی رودخانهی پلرود

آنالیز پایداری سقف تونل به روش تحلیل گوه ای

بررسی تغییرات تراز آب دریا برپاسخ تحلیل تاریخچه ی زمانی سكوی جاكتی

بررسی و مقایسه روشهای تحلیل خطی و غیرخطی تیرهای تقویت شده فولادی و بتنی مسلح

تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای تونل ها

بررسی ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستیك های فرسوده بااستفاده از تحلیل شبه استاتیكی

مدلسازی اثرپیوستگی - لغزش درتحلیل غیرخطی دیوارهای بتنی مسلح با مدل مكانیك اسیب

تحلیل عددی اثر گیرداری در اتصال تیر به ستون فولادی پر شده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری

تحلیل نیروهای داخلی عرشه های ارتوتروپیك براساس روش شیب - افت و مقایسه آن با روش المان محدود

تجزیه و تحلیل تنسور استرین گسل شمال تهران با استفاده از اندازه گیریهای GPS

بررسی عملكرد لرزه ای بادبند های كمانش ناپذیر BRBF به كمك تحلیل دینامیكی افزاینده IDA)

مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشكیلات چند لایه با نتایج حاصل ازمدلسازی آزمایشگاهی

تحلیل دینامیكی سازه های تیر خمیده تحت بار متحرك با استفاده از DQM

استفاده از توابع T -اسپلاین در بهبودسازی تحلیل هم هندسی

بررسی و تحلیل مرتبه دوم لولای پلاستیك با استفاده از تئوری توسعه یافته تیر - ستون

تحلیل عددی كارایی ستونهای سنگی به منظور كاهش خطر روانگرایی

تحلیل ومقایسه ی دو بعدی و سه بعدی دینامیكی تونل های خاكی با استفاده ازروش های اجزای محدود و تفاضل محدود

تحلیل حساسیت نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیكی با تغییر تراكم و نوع خاك

رابطهسازی كارآی اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد تیر بر بستر كشسان

تحلیل ارتعاش آزاد و كمانش ورقهای چندلایهی كامپوزیت با استفاده از روش ایزوژئومتریك

بررسی اثرات مودهای بالاتر در توانایی روش های تحلیل استاتیكی غیر خطی جهت ارزیابی عملكرد لرزه ای سازه ها

تاثیرمدل های رفتاری خاك برنتایج تحلیل سدهای خاكی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور

تحلیل مساله نشست سدخاكی حسنلو درحالت ناپایا transient با استفاده از نرم افزار seep/w

ارزیابی دقت روش تحلیل پوش اور سه بعدی برروی سازه های بتنی ازلحاظ دوری و نزدیكی به گسل

روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته مختلط با توابع شكل كریجینگ متحرك (MK) در تحلیل مسائل كشسانی صفحه ای

تحلیل دینامیكی نیم فضای ایشوتزوپ جانبی تحت اثز بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده اس توابع گزین

بررسی تحلیل روسازی صلب فرودگاه با استفاده از نرم افزار KENSLAB

مقایسه شاخصهای آسیب برای قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل استاتیكی غیرخطی

ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح براساس افزایش پریود درناحیه غیرارتجاعی به روش تحلیلی

تحلیل عددی ظرفیت باربری سیكلی فونداسیونهای سطحی واقع برخاك ماسهای

بررسی و تحلیل مشخصه های كمی و كیفی فاضلاب خام به منظور تعیین مبانی طراحی تصفیه خانه های جدید - مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب تبریز

مقایسه تحلیلی و عددی مقادیر فشار جبهه كار در تونلسازی مكانیزه با سپر در خاكهای اشباع

تحلیل خیز استاتیكی ورق دایروی با استفاده از بسط توابع بسل

ارزیابی كارائی عملكردی و مكانی خطوط اتوبوسرانی شهر اصفهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و سیستم اطلاعات جغرافیایی

تخمین پارامترهای ژئومكانیكی و تنشهای برجای تودهسنگ اطراف تونل با استفاده ازتحلیل برگشتی و با بهكارگیری الگوریتم ژنتیك

تحلیل دینامیكی سازهها با رویكرد احتمال اندیشانه

بررسی پایداری بدنه سد شهید مدنی تبریز (ونیار) در زمان ساخت از طریق مطالعه نتایج ابزاردقیق و مقایسه آن با تحلیل های عددی

تحلیل تقریبی ارتعاشآزاد سیستم قاب محیطی در ساختمانهای بلند مرتبه با استفاده ازسیستم جرم متمركز

بررسی و تحلیل اثر ترافیكی حركت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطع های چراغ دار) مطالعه موردی : تقاطع های شهر اصفهان

تحلیل تقریبی سیستم خرپای متناوب تحت بار زلزله

تحلیل حوزه فركانسی سكوی نیمهشناور spar خرپایی

حل تحلیلی سدهای بتنی وزنی با احتساب ویسكوزیته مخزن و اندركنش سد-مخزن

تحلیل عملكرد چشم اندازهای مرتعی با استفاده از داده های سنجش از دور

كاربرد تحلیل شبكه GIS در بهینه سازی فاصله حمل مصالح در لایه های روسازی

تحلیل عددی اثر گود برداری بر گروه شمع در مجاورت گود برداری

كاربرد روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته در تحلیل دوبعدی ترك در مسائل الاستواستاتیك

ارزیابی تاثیر زلزلههای میدان نزدیكبر تحلیل پاسخ سطح زمین (مطالعه موردی )

تحلیل دینامیكی بادبندهای با مقیاس بزرگ درسازه های بلندفولادی و مقایسه با سیستم بادبندی متعارف

تحلیل كران بالا از فشار محرك لرزه ای خاك با ملاحظه قانون جریان غیرمرتبط

ارائه معیارهای طبقه بندی خطوط ریلی بدون بالاست از دیدگاه تحلیل و طراحی

مقایسه نتایج فونداسیونهای تحلیل شده توسط نرم افزار SAFE با نرم افزار المان محدود شبیه سازی خاك PLAXIS

تحلیل شكست سد بتنی قوسی با جابجایی های بزرگ

مدل تحلیلی برای افت انرژی در سرریزهای پلكانی در حالت جریان رویه ای

بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشارشبكه های توزیع آب

تحلیل دینامیكی تیرترك خورده با استفاده ازسیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی و ماتریس جرم اصلاح شده

بررسی رفتارلرزه ای سازه های بلند نامنظم در ارتفاع با استفاده از تحلیل های دینامیكی غیرخطی

ارزیابی طیفهای ظرفیت درتحلیل و طراحی تونل های متروی شهری تحت اثرامواج لرزه ای با انجام مطالعه ای موردی

بررسی دقت روشهای تحلیل جاری در مدلسازی دیوار برشی بتنی با بازشو

ارزیابی ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرهای ویسكوالاستیك درزلزله های حوزه دور و نزدیك گسل با تحلیل دینامیكی

تحلیل و پیش بینی جریان ترافیك در شهر تبریز با استفاده از نظریه آشوب ( مطالعه موردی: تقاطع سه راهی ولیعصر

تحلیل دینامیکی اعضای لوله ای در برابر ضربه عرضی و مدل سازی فشار سیال

تحلیل لرزه ای قاب های دو بعدی با جزء قابی ناكشسان دقیق بر پایه روش سختی

ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی

در نظر گرفتن تاثیرات اندركنش خاك و سازه در روش‌های تحلیل لرزه‌ای عملكردی

مقایسه و ارزیابی روشهای تحلیل پوش آور بهنگام شونده(Adaptive) روی قابهای فلزی خمشی

ارزیابی روشهای تحلیل استاتیکی غیر خطی برای قابهای بتن آرمه نامنظم

تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از تقابل دو نرم افزار Sap و Flac

تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتروپ جانبی به پیچش وارد بر جداره حفره با طول محدود

تحلیل فراوانی منطقه‏ای شاخص خشکسالی با استفاده از گشتاورهای خطی در استان خراسان رضوی

تحلیل غیر خطی تیرهم­بند تقویت شده با كامپوزیت­های FRP به روش اجزای محدود

مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداری دیواره‌های طاقیشکل در سواحل رودخانه‌ها

ارزیابی لرزه­ای سازه­های فولادی با استفاده از روش­های نوین مبتنی بر تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی فزاینده

تحلیل و بررسی آماری داده های شاخص آلودگی هوای تهران از سال 1383-1387

تحلیل پایداری لرزه‌ای دیوارهای خاکی مسلح با روش مشخصه‌های تنش

تحلیل ساختار جریان آشفته ایجاد شده در پایین دست پله تحت شرایط هیدرولیکی مختلف

بررسی مدلهای رفتارتحلیلی اتصالات قابهای بتن آرمه موجود در مقابل زلزله

تحلیل اثر فاصله شمع ها دریك گروه ‌شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یك مدل مربوط به اندركنش خاك- شمع

تحلیل اثر نسبت طول به قطر در گروه شمع بر توابع امپدانس و انتقال در یك مدل مربوط به اندركنش خاك- شمع

برآورد پریود های طبیعی سازه های میخکوبی‌شده با استفاده از پاسخ‌های سازه در تحلیل عددی

استفاده از اسپلاینها در مدلسازی و تحلیل مسایل تنش/كرنش مسطح

بررسی تحلیلی یك شبكه دولایه با استفاده از نتایج تجربی رابطه نیرو– تغییرمکان اتصال MERO تحت اثر سفت شدگی های مختلف

بررسی تاثیر انتخاب روش های تحلیل و طراحی در کاهش وزن ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی

تحلیل رفتار دینامیکی شمعها در خاکهای مستعد روانگرایی

اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقایسه ی تحلیل و پایداری شبه دینامیکی تونل با استفاده از برنامه های PLAXISو FLAC

بررسی اثرات غیرماندگاری ضریب افت در خطوط لوله بر روش های شناسایی نشت بر پایه تحلیل معکوس جریان گذرا

بررسی تجربی وتحلیلی رفتار غیرخطی تیرهای I شكل ساخته شده ازWPC تقویت شده با الیاف پولیمری FRP

تحلیل دینامیکی سدهای خاکی با توجه به ویژگیهای لرزه زمین ساخت استان مازندران

تحلیل دینامیكی رفتار غیرخطی هندسی دیوارهای برشی كامپوزیت تحت اثر بارگذاری انفجاری

ارائه روش تحلیلی الاستوپلاستیک شمع تحت اثر بار محوری

بررسی تاثیرپذیری نتایج مدل های تحلیل آزمایش های پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها

بررسی تحلیلی دیوارهای آجری مسلح شده با شبكه آرماتور و شاتكریت

مدل سازی تحلیلی المان محدود اتصالات بتنی

تحلیل ترک بین لایه ای در مواد کامپوزیت با استفاده از روش اجزاء محدود توسعه یافته (X-FEM)

بررسی پارامتریک تاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از روش تحلیل معادل خطی

حل نیمه تحلیلی معادلات حاکم بر ورق های لایه ای ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تحت ارتعاشات اجباری

تحلیل رفتار لرزه ای دیوار های بنایی محصور شده با کلاف های بتنی

تحلیل آسیب پذیری اتصالات در اسكلت های فلزی در شهر زابل و ارائه راهكارهای پیشنهادی جهت ارتقاء وضعیت اجرای اسكلت فلزی

تحلیل غیرخطی یك پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه بیست متری تحت اثر بارهای استاتیكی

تحلیل پیشرفته قابهای فولادی دو بعدی

بررسی تأثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ با روش تحلیل حلقوی اصلاح شده

تحلیل قابلیت اعتماد لوله های انتقال گاز برمبنای روش گرادیان مزدوج غیرخطی

نقاط فوق همگرای تنش در تحلیل ایزوژئومتریك

تحلیل عددی پی های ستونی مركب ساخته شده با ستون های CFG آهكی

استفاده ازتحلیل ایزوژئومتریك درمدلسازی و بهینه سازی شكل سازه های متقارن محوری

تحلیل لرزه ای با استفاده از تحلیل پوش اور مودال با الگوی بار ثابت براساس جمع جبری مستقیم الگوهای بار مودی با ضرایب خاص

تحلیل پوش آور مخازن بتنی مکعبی زمینی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری

مقایسه تحلیل عددی و آزمایشگاهی دیوار خاک مسلح شده با ژئوگرید

تحلیل معادلات دینامیكی سازه

بررسی تاثیر جداسازی لرزه‌ای خاک-سازه با استفاده از لایه ژئوتکستایل به روش تحلیل عددی

ارزیابی خسارت وارد بر قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل بارافزون

تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل

بررسی ضریب تبدیل تغییر مکان جانبی نسبی حاصل از تحلیل خطی به تغییر مکان جانبی نسبی واقعی سازه

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش های مختلف تحلیل لرزه ای سازه ها

ارائه حل تحلیلی برای ارتعاشات آزاد و اجباری تیر ساده ترک خورده تیموشنکو تحت یک بار متمرکز متحرک

تحلیل دینامیكی خط ریلی تحت بار سیكلیك وسیله نقلیه با روش اجزای محدود و تعیین پاسخهای دینامیکی خط

تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری

تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی

تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2)

تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی

مدلسازی امواج تصادفی برخورد كننده به سكوی ثابت دریایی و ارزیابی سكوی ثابت برمبنای تحلیل خطی و غیرخطی استاتیكی در مقابل امواج تصادفی

كنترل ایمنی و پایداری سد بتن غلتكی (RCC جگین با استفاده از تحلیل دینامیكی تاریخچه زمانی

مقایسه تحلیلی سه نرم افزار MODULUS6.0، ELMOD5.0 وEVERCALC5.0 در محاسبه معكوس ضرایب ارتجاعی لایه های روسازی

برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین

تحلیل دیوارهای حائل با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی

تحلیل تنش-كرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پلاستیك به هسته سدهای خاكی در بارگذاری استاتیكی و دینامیكی

تحلیل عددی رفتار سد خاكی مسجد سلیمان و پیش‌بینی رفتار سد ملاصدرا

بررسی میزان خطا در طراحی بر اساس عملكرد سازه های فولادی توسط تحلیل دینامیكی غیرخطی مقیاس شده

اندركنش دینامیكی پی های عمیق و خاك اطراف با تحلیل های تاریخچه زمانی

تحلیل رفتار تنش كرنش سد البرز با استفاده از قرائت های ابزار دقیق و تحقیق میزان و موقعیت تنش­های بحرانی حین ساخت تا پایان ساخت

ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه­ای ساختمان­های فولادی موجود با سیستم سازه­ای دوگانه به روش تحلیل استاتیكی غیرخطی و طیف ظرفیت

تحلیل استاتیكی و دینامیكی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی

یك روش جدید برای تحلیل الاستیك غیرخطی دكلهای مهارشده با كابل

تحلیل احتمال­­اندیشانه كمانش صفحات نا همسانگرد چند­لایه در فضای عدم قطعیت

تعیین اثر دیافراگم در تحلیل تیرها و شبكه­های خمیده­ی افقی فولادی

تحلیل اجزای محدود غیر خطی اتصال كف ستون ها با تقویت كننده های مثلثی و ذوزنقه ای

استفاده از روش های گراف تئوریكی برای بهبود خوش وضعی ماتریس نرمی سازه در تحلیل بهینه سازه ای

بررسی تحلیل دینامیكی غیر خطی سدهای بتنی وزنی، به دو روش اویلری و لاگرانژی

ارزیابی وضعیت روسازی شبكۀ معابر به دو روش تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و مقایسۀ نتایج تحلیلی دو روش

تحلیل قابلیت اطمینان نشت سد خاكی - مطالعه موردی، سد چاه نیمه شماره 4

كاربردهای نظریه گروه و گروه­های تقارنی در تحلیل سازه­های فضاكار با تقارن­های پیچیده

تحلیل دینامیكی صفحات نسبتاً ضخیم مستطیلی واقع بر بستر ‏ارتجاعی تحت اثر بار متحرك بر اساس تئوری های تغییر فرم ‏برشی

تحلیل شمعهای تكی تحت بار افقی با روش گوه كرنش

تحلیل پایداری سواحل رودخانه‌های مركب

تحلیل عددی مقاوم­سازی شیب­ها در زیر پی­های سازه­های بلند

روشی تحلیلی برای برآورد فشار جانبی ناشی از سربار بر دیوارهای حائل صلب

ارزیابی عملكرد لرزه­ای و تحلیل خسارت سامانه­های آبرسانی به منظور مقاوم­سازی

تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار رینگی

تحلیل پایداری شیروانی تكیه گاه سمت چپ در سد شفارود

مكانیابی‌ بهینه محل‌های پایش نشت از یك منبع آلودگی آب زیرزمینی و تحلیل داده‌های پایش با استفاده از شبكه های بیزی

تحلیل دینامیكی خط آهن تحت اثر بریدگی چرخ وسیله نقلیه ریلی

تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوارهای برشی تقویت شده بوسیلهFRP با روش زمان دوام

ارزیابی عملكرد لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از تحلیل دینامیكی

بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی المان­های تسلیح در مقاوم سازی ژئوتكنیكی پروژه­های عمرانی

بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM بر اساس نتایج آزمایشگاهی و بسط روابط تحلیلی

بررسی آزمایشگاهی- تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف

تحلیل حساسیت غیر خطی قابهای بتنی با تركیب اثرات محوری و خمشی

تحلیل سه بعدی عملكرد كانال های روباز در عایق كاری محرك شالوده های عمیق به روش اجزاء محدود

اولویت‌بندی احداث معابر پیشنهادی طرح تفضیلی اصفهان براساس معیارهای ترافیكی و زیست ‌محیطی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

ارائه یك مدل تحلیلی به منظور پیشگویی تنش و تراكم خاك در ناحیه برهمكنش خاك- ­تایر

بررسی تحلیلی فرآیند مسلح سازی بستردر رودخانه های شنی

ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزله

بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله

مقایسه روشهای تحلیل استاتیكی غیرخطی بارافزون و دینامیكی غیرخطی فزاینده در قابهای خمشی فولادی

كاربرد تحلیل پوش اُور در برآورد پاسخ سازه های جداسازی شده

بررسی دقت روش تحلیل استاتیكی غیرخطی دستورالعمل بهسازی لرزه­ای در برآورد نیاز لرزه ای نزدیك گسل ساختمانهای فلزی معمول در ایران

روشی ساده برای تحلیل پی انعطاف پذیر با در نظر گرفتن توزیع تنش در خاك

تحلیل قابلیت اطمینان در پیش بینی آبشستگی پایه های پل

مقایسه تحلیل پلاستیك و الاستوپلاستیك شبكه های متعامد تك لایه با مدلسازی رفتار غیر خطی به صورت مفاصل متمركز

ارزیابی فرضیات حل­های تحلیلی جریان فوق بحرانی در كانال­های خمیده با روشهای عددی

حل تحلیلی و عددی برخورد امواج شاك و انبساطی

تحلیل پاسخ لرزه ای غیر خطی میدان آزاد خاك با استفاده از روش تركیبی فركانسی-زمان (HFTD)

تحلیل غیر خطی ساختمان بنایی به روش ستون معادلواراﺋﻪ راهكارهای بهسازی

تحلیل حساسیت وبهینه سازی ضریب انتقال سیستمهای حمل آب و رسوب در حوضه هیدرولوژیكی آبریز رودخانه سراوان

تاثیر مدل‌سازی كاهش سختی بر نتایج تحلیل تفاضل محدودی آزمایش‌های اتساع حفره در خاك

تحلیل عدم قطعیت دو پارامتر كیفی BOD و TDS در رودخانه جاجرود با كمك نرم­افزار Qual2e

تحلیل حرارتی سدهای بتنی غلتكی (RCC)

پیشنهاد روش مدلسازی برای انجام تحلیل های غیرخطی در ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمانهای بنایی غیر مسلح

بررسی پارامترهای اثر گذار بر تعیین الگوی شوری در منطقه تحت تأثیر جزر و مد رودخانه ها با استفاده از MIKE11نرم افزار و تطبیق آن با مدل تحلیلی

تحلیل ترك در مخازن تحت فشار كروی

ارزیابی تحلیلی اتصال ممان گیر تیر به ستون پیش ساخته بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود

ارائه روش آنالیز پیشنهادی " طیفی شبه استاتیكی" به منظور تحلیل شبه دینامیكی سازه ها در برابر زلزله و بررسی میزان دقت آن نسبت به روشهای موجود

كاربرد محاسبات توزیع شده در تحلیل‌های احتمالی پاسخ زمین

تحلیل ظرفیت باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی روی خاك‌های مسلح با روش مشخصه‌های تنش

تحلیل عددی جریان هوادهی در تخلیه كننده تحتانی سد

ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی نامنظم در ارتفاع از نوع اختلاف تراز طبقات)دوبلكسی( به روش تحلیل استاتیكی غیرخطی سه بعدی3D Pushover

تعیین درصد خطای تحلیل خطر پذیری در انتخاب ضرایب منحنی شكست سازه در روش HAZUS(HAZARD US)

بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی انتقال باربستر برروی شیب های تند

بررسی مقاوم سازی سازه دربرابر تخریب پیشرونده به روش تحلیل استاتیكی غیرخطی

بررسی تحلیلی مقاومت فشاری و طراحی ورق اتصال گوشه درقابهای دارای مهاربندهای كمانش ناپذیر

تحلیل لرزهای دیواره گود مسلح شده به روش مهاری به كمك نرمافزارFLAC3D

تحلیل عددی پدیده تحكیم غیر خطی لایه رس اشباع با شرایط زهكشی متغیر نسبت به زمان

تحلیل ریزش صفحه ای با روش احتمالاتی مطالعه موردی دیواره جنوبی آنومالی C شمالی معادن سنگ آهن سنگان

سیستم پشتیبان تصمیم خبره با استفاده از تكنیك فرایند تحلیل شبكهای برای شبكه راهی در كشورهای در حال توسعه

بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن فولادی با بادبند واگرا در تحلیل استاتیكی غیرخطی )پوش آوِر(

مطالعه و تحلیل عددی تأثیر ستون سنگی روكش شده با ژئوسینتتیك بر پایداری خاكریز

تحلیل جریان در كانال باز با استفاده از تقری بهای چندجمله ای در حوزه فركانس

تحلیل و بررسی افزایش ظرفیت باربری خاكهای ماسه ای توسط لایه های ژئوسنتتیك به روش المان محدود

بررسی عددی اثر میرایی بر روی نتایج تحلیل غیرخطی سدهای بتنی وزنی

تسهیم برش پایه برای قابهای خمشی و دیوارهای برشی درسیستم های دوگانه بتن مسلح براساس تحلیل های غیرخطی دینامیكی و استاتیكی

تحلیل و بررسی نقش میراگرها دربهبود رفتار لرزه ای سازه ها

مقایسه مدلهای رفتاری پلاستیك درتحلیل سدالبرز دردوران ساخت و بهره برداری

تحلیل پایداری تونلهای آب برنیروگاه سدخرسان 3

تحلیل و بررسی تأثیر حفاری تونلهای شهری به روشNATM بر سازههای اطراف- مطالعه موردی تونل امداد مشهد

تحلیل پارامترهای موثربرمیزان توجه رانندگان به تابلوهای راهنمایی و رانندگی درمناطق شهری

مقایسه تحلیل پاسخ زمین برای زلزله میدان نزدیك دردو فضای زمان و فركانس

مكانیابی مناسب نیروگاههای تلمبه ای- ذخیره ای با كاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

توسعه منحنی های تردی برای سازه های بتنی قالب تونلی با استفاده از تحلیل IDA

تحلیل عددی ستونهای با بارمحوری و خمش یك محوره دارای بتن و ابربتن خودمتراكم تقویت شده با دورپیچ CFRP

ارزیابی روش تحلیل استاتیكی غیرخطی مودی MPA دربررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی نیمه صلب با بادبند زانویی

حل مدل فرسایش ورقه ای برداشت / گذاشت رسوب دردامنه های مركب به روش تحلیلی عددی

تحلیل دینامیكی غیرخطی سدهای بتن غلتكی كم سیمان

تحلیل اجزای محدود سه بعدی پارامترهای مؤثر بر میدان دگر شكلیهای ایجاد شده ناشی ازحفر تونل قطار شهری در شرایط زمین بكر

نقش تحلیل احتمالاتی خطرلرزه ای درمقیاس شهری دركاهش آسیب پذیری لرزه ای و مخاطرات ناشی از زلزله درشهرها

تحلیل ریسكهای پروژه با استفاده از منطق فازی در مطالعه موردی پروژه احداث كارخانه بهرهبرداری ونمكزدایی نفت

بررسی تغییرات منحنی های P-Y برای تحلیل شمع‌های بتن آرمه تحت بار جانبی در اثر شرایط مختلف شمع

ارائه یك روش تحلیلی برای محاسبه زاویه ساحل رودخانه پس از خرابی

تحلیل دینامیكی پل های مورب با سخت كننده های طولی تحت بارهای متحرك به روش نوار محدود به منظور تعیین ضرایب تقویت دینامیكی

سنجش آسیب­پذیری لرزه­ای پل فولادی به روش تحلیلی و ارائه روش بهسازی اتصالات نیمه­صلب قابهای زیرسازه

مدل سازی و تحلیل غیرخطی اتصال تیر- ستون بروكلین در قاب خمشی بتن مسلح پیش ساخته تحت اثر بار جانبی یكنواخت

مقایسه برخی از روش­های مختلف مدل­سازی سازه­های دارای دیوار برشی بتنی برای انجام تحلیل­های استاتیكی و دینامیكی غیرخطی

تحلیل و طراحی سیستم دال‌ پیوند در پل‌های تیر و دال

تحلیل جریانهای فوق بحرانی در خم كانالها

تحلیل رفتار دینامیكی حفرات زیرزمینی عمیق با استفاده از روش المانهای مرزی

انتخاب بهینه نوع تقاطع غیر همسطح بر اساس تحلیل های ترافیكی و اقتصادی

تحلیل غیرخطی استاتیكی قابهای خمشی با بكارگیری فنرهای مجازی

تحلیل دینامیكی خارج ازصفحه تیرهای منحنی دایروی واقع بربسترارتجاعیتحت اثربارمتحرك براساس تئوری های تغییرفرم برشی

رابطه تحلیلی جدید برای حل معادله جریان گذرای آب در محیط متخلخل غیر اشباع

تحلیل تراوش به كمك روش Differential Quadrature

بررسی تحلیلی ایجاد مكانیزم در رفتار لزره ای اعضای درگیر سیستم مهاربندی همگرا

تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سدخاكی - سنگریزه ای مطالعه موردی سدمارون

مقایسه عملكرد میراگر اصطكاكی پال در زلزله های نزدیك گسل و دور از گسل با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

تحلیل خطرزمین لرزه درمسیر شماره 2 متروی تبریز

ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با مهاربندكمانش ناپذیر توسط تحلیلهای دینامیكی واستاتیكی غیر خطی فزاینده

تحلیل عدم قطعیت درساختار و خروجی های مدل كاهش مقیاس آماری SDSM

آنالیزوتحلیل نیروهای ناشی از تغییرشكل خمشی طولی حاصله ازا مواج لرزه ای برشی درتونلهای كم عمق

تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح مقاطع بتن مسلح به كمك مركز سفتی

ارزیابی عملكرد سازه های بتنی با استفاده از تحلیل دینامیكی غیر خطی افزایشی

تحلیل شكنندگی خطوط لوله ی مدفون در برابر اثرات انتشار امواج زلزله

ارائه الگوی بارگذاری اصلاح شده در تحلیل استاتیكی خطی

معرفی و تحلیل پارامترهای یك منحنی ریاضی جدید برای استفاده در قوس های راهسازی

تحلیل عدم قطعیت كمی و كیفی جریان رودخانه با استفاده از روش كاپولا (Copula)

عیبیابی سازهها با استفاده از تحلیل حساسیت در برابر زلزلههای مصنوعی با اندازگیری شتابهای سازهای

تحلیل فراوانی سیل سه متغیره با استفاده از تابع مفصل خانواده Plackett ، برآورد پارامتر ها با استفاده ازالگوریتم ژنتیك) GA

تحلیل دینامیکی اندرکنش شمع - خاک روانگرا - سازه

REDUNDANCY EVALUATION OF TWIN STEEL BOX-GIRDER BRIDGES USING FINITE ELEMENT analyseS

Optimal Grouting Method In Dams – analyses and Developments of the GIN-method

Sensitivity analyses of Structural Steel Connection Fire Performance

Three dimensional seepage analyses in Mollasadra dam after its impoundments

Quick Sand in Large Diameter Wells: Analytical and Numerical analyses

Evaluation of Response Modification Factors of Moment Resisting Steel Frames by Different Nonlinear analyses

Static and dynamic analysis of Lali bridge basin and caisson foundation

analysis of axial capacity of piles by using a nonlinear elasto-plastic interface

Analytical Tools for Progressive Collapse analysis under Explosion

Multi-component seismic analysis and estimating the results by means of ET method

Static analysis of Soil-Nailed Structures Using Three-Dimensional Finite Difference Method (FDM)

The elasto-plastic analysis of a circular opening excavated in a generalized Hoek-Brown rock material

analysis of Rectangular Reinforced Concrete Liquied Tanks by Using Yield Line Theory

Nonlinear dynamic analysis of arch dams with considering the effects of non-homogeneity and discontinuities of foundation rock

Free Vibration analysis of Composite Sandwich Plates

Nonlinear Finite Element analysis of Historical Masonry Building of Imam Khomeini (Sultani) Mosque in Semnan

analysis and Design of Pressure Tunnels

DYNAMIC analysis OF LINEAR VIBRATIONS OF THE RUBBER DAM USING “ANSYS”

Nonlinear Dynamic analysis of Semi-Rigid Frames with Bolted Angle Connections

Optimum Number of Rain-Gauges Using Factor analysis

Non-Linear Dynamic analysis of Concrete Face Rockfill Dam

The Application of Multigrid method for pipe network analysis

SEISMIC HAZARD analysis FOR MIRABAD PUMPED-STORAGE PROJECT

A Reliable and Efficient Numerical Technique for Dynamic analysis of Soil-Structure Interaction Problems

Dynamic analysis of Masjed Soleiman Embankment Dam Using Recorded Earthquake Signals and TFD Method

A New Method for Nonlinear Cyclic analysis of Two Dimensional Reinforced Concrete Frames

Seismic Evaluation of A Masonry Building Using Simplified Equivalent Static analysis

The Effect of Mass-Irregular On Tall Concrete Frames by Pushover analysis

Modal Pushover analysis of Mass-Irregular Mean Concrete Frames

sitivity analysis of Steel Moment-Resisting Frames by Endurance Time Method

Assessment of Retrofitting of Structure for Progressive Collapse With Linear Static analysis

Damage Detection in Structures with Complex Wavelet Transform using modal analysis Data

Stability analysis of sand slopes under dynamic loading

Assessment of Time-Frequency Response Spectrum in seismic analysis of structures

Two-dimensional finite element analysis of Influence of plasticity on the seismic soil–micropiles–structure interaction

The usage of Visual Basic in analysis

Evaluation of progressive collapse in concrete structures using linear and nonlinear static analysis

Presenting Modified Soil-Support Interaction Model for Seismic analysis of Nuclear Repository’s Brace Rods

A new approach to computing probability density function of earthquake occurrence for faults in seismic hazard analysis

Modal pushover analysis by using artificial neural network

Evaluation of Seismic Performance of Steel X-Braced Applied in Multi Storey RC Frames Using Pushover analysis Method

Seismic analysis of Mechanically Stabilized Earth Walls (MSEW)

Pseudo-dynamic seismic analysis of reinforced soil slopes using horizontal slice method

Linear Elastic Vertical Site Response analysis in Time Domain

A New Method to Enhance the Accuracy in the Probabilistic Seismic Hazard analysis

Representation of an analysis Method for Determination of Natural Main Period of R/C Structures

analysis & numerical study of the effects of soil shearing resistance parameters on nail angle (nailing modeling in soil using plaxis software)

Vehicle characteristics and emission A Logit analysis of emission test results inMashhad

شناسایی غیر مخرب ترك با استفاده از آنالیز موجك (Wavelet analysis)

Procedure for Simplified analysis of Perimeter Columns under Fire

Nonlinear Dynamic Finite Element analysis of Blast Loaded Curtain Walls

analysis of Structures in Fire using a Flexibility-Based Finite Element

Modal analysis for Steam Turbine/Generator Machine Table-Top Foundation

Seismic Design and Behavior of Steel Frames with Controlled Rocking –Part II: Large Scale Shake Table Testing and System Collapse analysis

QUANTIFIED RISK analysis OF LIGHT FRAMED CONSTRUCTION DUE TO MAINSHOCK AND AFTERSHOCK SEQUENCES

An Improved Equivalent Static analysis Method for Barge-Bridge Collision Design

Noniterative Finite Element analysis of Ponding

Investigation and Failure analysis of Deep Underground Sewage Pump Station

DYNAMIC analysis AND DESIGN OF LARGE COMPRESSOR FOUNDATIONS IN HIGH SEISMIC ZONE

Structural analysis and Design Challenges of the Shanghai Center

Performance Based Design and analysis of TIAPINGQIAO LOT 126/127

Time History Response analysis of the Floor Vibration Study of Shanghai Center Project

THE COMPARISON OF THE STRUCTURAL analysis RESULTS OF REINFORCED CONCRETE CHIMNEYS ACCORDING TO DIFFERENT WIND SPEED

X-FEM analysis OF DELAMINATION BETWEEN FRP LAMINATES AND CONCRETE BY NEW ORTHOTROPIC ENRICHMENT FUNCTIONS

Linear and Nonlinear Static analysis for Assessment of Progressive Collapse Potential of Multistoried Building

An analysis of Low-Cycle Fatigue in Steel Moment Frames

analysis AND DESIGN OF SEMI-RIGID STEEL FRAMES

Finite Element analysis of the Behaviour of Composite Beam-to-Column Connections Subjected To Seismic Loading

Fiber Beam Formulation for analysis of Shear-Critical Reinforce Concrete Shear Walls

analysis of Eiffel’s Maria Pia Bridge

Life Cycle Cost analysis of Reinforced Concrete Highway Bridges in Chloride Contaminated Environments

3-DIMENSIONAL IMPACT FAILURE analysis FOR REINFORCED CONCRETE SLABS

Effect of accounting rockbolts in the numerical analysis on the surface settlements of Steinhaldenfeld tunnel

Numerical and empirical analysis of face pressure effect on surface subsidence at a tunnel excavated by EPB method

Effect of accounting rockbolts in the numerical analysis on the surface settlements of Steinhaldenfeld tunnel

NUMERICAL analysis FOR GENERALIZED THREE DIMENSIONAL FRACTUREING OF STRUCTURES

DYNAMIC analysis OF CONCRETE HIGHRISE STRUCTURES

DYNAMIC analysis OF CONCRETE HIGHRISE STRUCTURES

ACCIDENTAL IMPACTS : EXPERIMENTAL AND THEORETICAL analysis

SEISMIC BEHAVIOUR , analysis , AND DESIGN OF REINFORCED CONCRETE BRIDGE ELEMENTS AND SYSTEMS - FROM COMPUTER SIMULATION TO SHAKE TABLE STUDIES

Tunnel Face Stability analysis in Soft Ground in Urban Tunneling by EPB Shield (Case Study : 7th Line in Tehran Metro)

Probabilistic Seismic Demand analysis of RC Shear Walls Considering Soil–Structure Interaction Effects

Orthogonal Effects in Nonlinear analysis of Bridges Subjected to Multicomponent Earthquake Excitation

analysis of Blast Pressures in Composite Steel Girder Bridge System

Use of Statistical analysis, Computer Vision and Reliability for Structural Health Monitoring

p-y Based Approach for Buckling analysis of Axially Loaded Piles under Scoured Conditions

Development of analysis Tools for RC Members Subjected to Three-Dimensional Combined Loads

Seismic analysis of Beams on Two-Parameter Foundations

Sensitivity analysis of Seismic Fragility Curves for Skewed Multi-Span Simply Supported Steel Girder Bridges

Modal analysis of Isolated Bridges with Transverse Restrains at the End Abutments

Study of Seismic Performance of Moment Resisting Steel Frames by FEMA356 and ATC40 and Comparing the Results by Nonlinear Dynamic analysis

Seismic evaluation of steel structures with different floor levels (split- level buildings without space) by 3d-pushover analysis method

Numerical analysis of stability of buried pipelines under sea waves

Buckling analysis of stiffened stepped plates with B spline finite strip method

Transient analysis of sea water intake using CFD model

technical and economic analysis of using steel ss aggregate in pavement engineering

Sensitivity analysis of Tensile Strength and Creep Compliance on the Thermal Crack Growth with Prediction Model of Fiber Modified Asphalt Concrete

buckling and vibration spline finite strip analysis of nanoplates via nonlocal continuum mechanics

Peformance improvement of Neural Networks in daily streamflow prediction using principal component analysis

Risk Based analysis of Earth Dam Overtopping Vanak Dam as a Case Study

Quality and quantity assessment and sensitivity analysis of groundwater in Kashan plain

Technical and Economical analysis of Producing WarmMix Asphalt (WMA) in Iran

analysis of noise pollution due to traffic on pavements

Stone Columns analysis using Finite Element Method

Sensitivity analysis of steel frame considering uncertainty

Finite Element analysis of FRP strengthened grooved concrete beams

The parametric and numeric investigations on the sensitivity of Soil-Structure-Interaction analysis in middle story concrete frames constructed on the firm soils

Imposition of essential boundary condition in heat conduction problem based on Isogeometric analysis

Dynamic analysis of a concrete dam by Spectral finite element method

Free Vibration analysis of Braced Tubes in Tall Buildings

Free Vibration analysis of Combined System of Framed Tube and Shear Wall in Tall Buildings

Rock Slope Stability analysis; an Evolutionary Approach

Advanced Investigation on the analysis of Cracked Members

analysis OF WATER DISTRIBUTION NETWORKS USING GENETIC ALGORITHM

static and pseudo static stability analysis of reinforced slope with tire shareds

ENDURANCE TIME METHOD IN THE LINEAR SEISMIC analysis OF HYPERBOLIC COOLING TOWER SHELL STRUCTURES.

analysis concrete slab subjected to missile impact using Concrete Damage Plasticity constitutive model in Abaqus/Explicit

Seismic interaction analysis of pile and soil

flood plain analysis in downstream of golestan -1 dam with regard to damping efficiency of the reservoir

engineering analysis of membrane structures

Parametric Studies on the FEM analysis of Foam Core Sandwich Panels with Holes

An efficient method for earthquake ground motion selection and scaling for doing reliable nonlinear dynamic analysis

Seismic analysis of Vertically Irregular Reinforced Concrete Buildings using Artificial Neural Networks

Seismic analysis of RC Buildings subjected to Near-Fault Earthquakes having Fling Step using Artificial Neural Networks

Flood Damage analysis Computerize Method on Agriculture Floodplain

Dynamic analysis of Flexible Rectangular Fluid Containers Subjected to Ground Motion

Behavior analysis of Unstiffened and Stiffened TubularJoints of Fixed Offshore

Modeling and Numerical analysis of Through-Column Connection of Steel Beam to Reinforced Concrete Column

Application of an elastoplastic-viscoplastic constitutive model for time-dependent analysis of shallow tunnels

A study on the behavior and strain concentration in offshore steel pipeline with concrete coating under combined loads using Finite Element analysis

Improvement of isogeometric method in crack analysis

Free vibration analysis of non-uniform Euler–Bernoulli beams by Differential Quadrature Element Method (DQEM

Dynamic Time History analysis of Plane Frame with Tuned Mass Damper by Considering Soil -Structure Interaction

Applying Artificial Neural Network to analysis and Prediction of the Flow Field in Open Channel with Bend

Dynamic analysis of Tectonic Blocks 1 and 2 of Choghart Open-Pit Mines under earthquake: A Case Study

The Aplicant of ANSYS و ABAQUS for Dynamic analysis of Gravity Dams

Dynamic analysis of Applied CFRP in Retrofitting Process of SDH TV Masonry Building

Finite Volume Method for Buckling analysis of Columns with Piezoelectric Layers

2D Seismic Response analysis Of Sites Improved With Piles

The study of modeling parameters effect on base shear functions and overturning moment on a fixed offshore platform in fatigue analysis

analysis of the Historical Structures of Resistant in Earthquake Case Study (Tabriz Bazaar)

Free vibration analysis of rectangular three-layer a symmetric composite under various boundary conditions

analysis of concrete columns reinforced with FRP Composites

Studying the performance level of torsion structure with push over analysis

Loss Estimation in Accordance with Structural Performance by Appling Incremental Dynamic analysis

Nonlinear analysis of Buried Pipelines Crossing Faults

Investigate of the effect of effective duration of an earthquake in the dynamic analysis of structures

Pushover analysis of Steel Frame Without Continuity Plate in Panel Zone

Seismic evaluation analysis and retrofitting of Gonbad kavous tower

Seismic evaluation of steel structures with different floor levels (split- level buildings with space) by 3d-pushover analysis method

Evaluation of the earth response analysis as an important parameter in seismic geotechnic

Evaluation of Dynamic Responses analysis of an Earth Dam Under Diagonal Waves of Input Seismic Motions

Studying the Push over analysis based on moving control point for assessing the high steel buildings in severe earthquake risks

analysis of buried steel pipelines crossing the fault

Seismic risk analysis for liquefaction susceptible soils Case Study: The Tabriz metro line 2

Study of Higher Mode Effects and Lateral Load Patterns in Pushover analysis of steel frames with steel shear wall

A Parametric Assessment Of 3D Pushover analysis methods In RC Structures with Plane Irregularities

Investigation the Capacity and Energy Dissipation of Exterior Concrete Beam-Column Joints using Numerical and Sensitivity analysis

Uncertainty and Reliability analysis of Integrated Water Resources Modeling Based on Probabilistic Input Parameters

Comparative Study of Artificial Neural Networks in Water Reservoirs Storage analysis – Case Study

Nonlinear dynamic analysis of laminated composite spherical shells under the pulsating loading by Chebyshev collocation methods

pseudo-dynamic analysis of seismic bearing capacity of strip footings

numerical dynamic analysis by a modified higher order time integration

Stability analysis of Columns with Surface Bonded Piezoelectric Layers Using Meshfree Method

Two dimensional analysis of pollutant migration beneath a municipal solid waste landfill

Pushover analysis on Applying Viscous Dampers in Retrofitting Process of SDH TV Building

Assessment of seismic behavior of buildings retrofitted with self-centering dampers based on non-linear dynamic analysis

Assessment of seismic behavior of RC buildings retrofitted with steel knee bracing based on non-linear dynamic analysis

Investigation of 3D Pushover analysis in Irregular Steel Buildings

Nonlinear Finite Element analysis of a Corroded Pier Model Retrofitted by FRP Straps

Instructions for quickly analysing the level of performance in foundation)nonlinear analysis(

Behavior analysis of Pile Supported Embankments

Trend analysis of Precipitation and Temperature Indices over Iran

Assessment of seismic behavior of steel structure retrofitted with TADAS device based on non-linear dynamic analysis-

Application of the Boundary-Type Scheme in analysis of Thick Plate Bending Problems

Exact Mixed-Kirchhoff Solutions for the Bending analysis of Reissner Plates

Earthquake duration effect on the nonlinear response of MDOF system using a new version of Incremental Dynamic analysis (IDA)

مسیر سایت : صفحه اصلی